Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003039077873769
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382721-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents

2017/S 187-382721

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Naj?wi?tszej Maryi Panny
DAZ.26.066.2017
ul. Bialska 104/118
Cz?stochowa
42-200
Poland
Contact person: Malgorzata
Telephone: +48 343673674
E-mail: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.szpitalparkitka.com.pl

Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nazwa: Dostawa odczynnikow do bada? koagulologicznych wraz z dzier?aw? analizatorow; odczynnikow i cz??ci zu?ywalnych wraz z dzier?aw? analizatora do bada? moczu; testow i odczynnikow.

Reference number: DAZ.26.066.2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest: Dostawa odczynnikow do bada? koagulologicznych z dzier?aw? analizatorow; odczynnikow i cz??ci zu?ywalnych z

dzier?aw? analizatora do bada? elementow upostaciowanych moczu;wieloparametrowych testow kasetkowych do wykrywania w moczu narkotykow i

lekow uzale?niaj?cych; odczynnikow do ilo?ciowego oznaczania kalprotektyny na analizatorze wraz z zestawem do przygotowania probek kalu w asortymencie oraz

szacunkowych ilo?ciach okre?lonych w Zal?czniku Nr 2 do SIWZ.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik Nr 2 do SIWZ, stanowi?cy formularze-asortymentowo ? cenowe. Pozostale warunki dotycz?ce

realizacji zamowienia zawiera wzor umowy, stanowi?cy Zal?cznik Nr 5,6 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 663 148.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do bada? z zakresu hemostazy wraz z dzier?aw? 2 analizatorow podstawowego i rezerwowego dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej oraz 1 analizatora przy ul. PCK

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Dostawy loco Magazyn Glowny Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis asortymentowy i ilo?ciowy zawiera formularz asortymentowo-cenowy,stanowi?cy Zal?cznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamowienia / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki i materialy eksploatacyjne wraz z dzier?aw? analizatora do badania elementow upostaciowanych moczu dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Dostawy loco Magazyn Glowny Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis asortymentowy i ilo?ciowy zawiera formularz asortymentowo-cenowy,stanowi?cy Zal?cznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamowienia / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Szybkie testy kasetkowe wieloparametrowe (10-parametrowe) do wykrywania w moczu narkotykow i lekow uzale?niaj?cych dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Dostawy loco Magazyn Glowny Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis asortymentowy i ilo?ciowy zawiera formularz asortymentowo-cenowy,stanowi?cy Zal?cznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamowienia / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do ilo?ciowego oznaczania kalprotektyny na analizatorze AU-680 FIRMY BECKMAN-COULTER wraz z zestawem do przygotowania probek kalu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Dostawy loco Magazyn Glowny Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis asortymentowy i ilo?ciowy zawiera formularz asortymentowo-cenowy,stanowi?cy Zal?cznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamowienia / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274042
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Odczynniki do bada? z zakresu hemostazy wraz z dzier?aw? 2 analizatorow podstawowego i rezerwowego dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej oraz 1 analizatora przy ul. PCK

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Werfen Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Woli?ska 4
Warszawa
03-699
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 539 234.00 PLN
Total value of the contract/lot: 551 813.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odczynniki i materialy eksploatacyjne wraz z dzier?aw? analizatora do badania elementow upostaciowanych moczu dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Beckman Coulter Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
Al. Jerozolimskie 181B
Warszawa
02-222
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 155 896.26 PLN
Total value of the contract/lot: 113 335.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 4
Title:

Odczynniki do ilo?ciowego oznaczania kalprotektyny na analizatorze AU-680 firmy Beckman-Coulter wraz z zestawem do przygotowania probek kalu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Genloxa Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci?
Rzucewo 2
Puck
84-100
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 52 056.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie uniewa?nione w zakresie cz??ci Nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych:

Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia:

Zamawiaj?cy na etapie badania i oceny ofert stwierdzil bl?d w opisie przedmiotu zamowienia w zakresie cz??ci Nr 3. Zamawiaj?cy wymagal w formularzu asortymentowo-cenowym dla cz??ci Nr 3 testow kasetkowych 10-parametrowych umo?liwiaj?cych wykrycie narkotykow i lekow uzale?niaj?cych w moczu. Zamawiaj?cy popelnil bl?d w opisie przedmiotu zamowienia w zakresie wymaga? polegaj?cy na tym, ?e w formularzu asortymentowo-cenowym dla cz??ci Nr 3 w pkt.2 ?Wymaga? dotycz?cych testow kasetkowych okre?lil 9 parametrow pomijaj?c 10 parametr tj. ?parametr ekstazy.

Nie wyeliminowanie bl?du przez Zamawiaj?cego na etapie post?powania przed otwarciem ofert, uniemo?liwia mu podj?cie dzialania innego ni? uniewa?nienie post?powania. Zawarcie umowy w ksztalcie przyj?tym w SIWZ stanowilo by powa?ne naruszenie przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych i na tym etapie nie jest mo?liwe poprawienie czy te? zweryfikowanie dzialania przez Zamawiaj?cego, a Wykonawcy nie mog? ponosi? negatywnych konsekwencji niewla?ciwych dziala? Zamawiaj?cego (co wyra?nie podkre?la si? w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamowie? publicznych). Jedynym dopuszczalnym w ?wietle prawa rozwi?zaniem w tej sytuacji jest uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych.

Wobec powy?szego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych, post?powanie w zakresie cz??ci Nr 3 podlega uniewa?nieniu.

Uzasadnienie prawne uniewa?nienia:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych Pzp Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia je?eli obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents

2017/S 187-382721

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Naj?wi?tszej Maryi Panny
DAZ.26.066.2017
ul. Bialska 104/118
Cz?stochowa
42-200
Poland
Contact person: Malgorzata
Telephone: +48 343673674
E-mail: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.szpitalparkitka.com.pl

Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nazwa: Dostawa odczynnikow do bada? koagulologicznych wraz z dzier?aw? analizatorow; odczynnikow i cz??ci zu?ywalnych wraz z dzier?aw? analizatora do bada? moczu; testow i odczynnikow.

Reference number: DAZ.26.066.2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 663 148.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do bada? z zakresu hemostazy wraz z dzier?aw? 2 analizatorow podstawowego i rezerwowego dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej oraz 1 analizatora przy ul. PCK

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki i materialy eksploatacyjne wraz z dzier?aw? analizatora do badania elementow upostaciowanych moczu dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
II.2) Description
II.2.1) Title:

Szybkie testy kasetkowe wieloparametrowe (10-parametrowe) do wykrywania w moczu narkotykow i lekow uzale?niaj?cych dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do ilo?ciowego oznaczania kalprotektyny na analizatorze AU-680 FIRMY BECKMAN-COULTER wraz z zestawem do przygotowania probek kalu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274042

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Odczynniki do bada? z zakresu hemostazy wraz z dzier?aw? 2 analizatorow podstawowego i rezerwowego dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej oraz 1 analizatora przy ul. PCK

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Werfen Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Woli?ska 4
Warszawa
03-699
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 539 234.00 PLN
Total value of the contract/lot: 551 813.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odczynniki i materialy eksploatacyjne wraz z dzier?aw? analizatora do badania elementow upostaciowanych moczu dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Beckman Coulter Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
Al. Jerozolimskie 181B
Warszawa
02-222
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 155 896.26 PLN
Total value of the contract/lot: 113 335.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 4
Title:

Odczynniki do ilo?ciowego oznaczania kalprotektyny na analizatorze AU-680 firmy Beckman-Coulter wraz z zestawem do przygotowania probek kalu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Genloxa Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci?
Rzucewo 2
Puck
84-100
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 52 056.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents
ND Document number 382721-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place CZ?STOCHOWA
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Naj?wi?tszej Maryi Panny (DAZ.26.066.2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL224
IA Internet address (URL) www.szpitalparkitka.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >