Czech Republic-Karlovy Vary: Rescue vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 42 - Fire Fighting, Rescue, and Safety Equipment
Opps ID: NBD00003039187424425
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382716-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Karlovy Vary: Rescue vehicles

2017/S 187-382716

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zdravotnicka zachranna slu?ba Karlovarskeho kraje, p?isp?vkova organizace
00574660
Zavodni 390/98c
Karlovy Vary
360 06
Czech Republic
Contact person: Ing. Petra Hnatkova
Telephone: +420 602524935
E-mail: petra.hnatkova@zzskvk.cz
NUTS code: CZ041

Internet address(es):

Main address: http://www.zzskvk.cz

Address of the buyer profile: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka sanitnich vozidel RZP.

II.1.2) Main CPV code
34114110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka 5 novych sanitnich voz? typu ?C spl?ujicich normu ?SN EN 1789+A1, s povinnou vybavou podle vyhla?ky 341/2002 Sb., v platnem zn?ni, emisni normou min. Euro 5, system? p?enosu dat a snimani polohy a hlasovymi radiokomunika?nimi prost?edky. Sou?asti zastavby vozidla po?aduje zadavatel dr?aky lahvi medicinalnich plyn?, chladici boxy pro uchovavani n?kterych le?iv p?i nizkych teplotach, st?l nositek s nakladaci plo?inou s bo?nim posunem, zabudovane schody a sklopne seda?ky v ambulantnim prostoru z d?vodu zachovani dostate?neho o?et?ovaciho prostoru ve vozidle.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 592 600.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34114110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ041
Main site or place of performance:

Zdravotnicka zachranna slu?ba Karlovarskeho kraje, p?isp?vkova organizace, Zavodni 390/98c, 360 06 Karlovy Vary.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka 5 novych sanitnich voz? typu ?C spl?ujicich normu ?SN EN 1789+A1, s povinnou vybavou podle vyhla?ky 341/2002 Sb., v platnem zn?ni, emisni normou min. Euro 5, system? p?enosu dat a snimani polohy a hlasovymi radiokomunika?nimi prost?edky. Sou?asti zastavby vozidla po?aduje zadavatel dr?aky lahvi medicinalnich plyn?, chladici boxy pro uchovavani n?kterych le?iv p?i nizkych teplotach, st?l nositek s nakladaci plo?inou s bo?nim posunem, zabudovane schody a sklopne seda?ky v ambulantnim prostoru z d?vodu zachovani dostate?neho o?et?ovaciho prostoru ve vozidle.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 030-053573
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dodavka sanitnich vozidel RZP.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FD Servis Praha s.r.o.
25710427
Verdiho 577/17
Praha 4
149 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 602 600.00 CZK
Total value of the contract/lot: 12 592 600.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Karlovy Vary: Rescue vehicles

2017/S 187-382716

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zdravotnicka zachranna slu?ba Karlovarskeho kraje, p?isp?vkova organizace
00574660
Zavodni 390/98c
Karlovy Vary
360 06
Czech Republic
Contact person: Ing. Petra Hnatkova
Telephone: +420 602524935
E-mail: petra.hnatkova@zzskvk.cz
NUTS code: CZ041

Internet address(es):

Main address: http://www.zzskvk.cz

Address of the buyer profile: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka sanitnich vozidel RZP.

II.1.2) Main CPV code
34114110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 592 600.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34114110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ041

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 030-053573

Section V: Award of contract

Title:

Dodavka sanitnich vozidel RZP.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
FD Servis Praha s.r.o.
25710427
Verdiho 577/17
Praha 4
149 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 602 600.00 CZK
Total value of the contract/lot: 12 592 600.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Czech Republic-Karlovy Vary: Rescue vehicles
ND Document number 382716-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KARLOVY VARY
AU Authority name Zdravotnicka zachranna slu?ba Karlovarskeho kraje, p?isp?vkova organizace (00574660)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34114110 - Rescue vehicles
OC Original CPV code 34114110 - Rescue vehicles
RC NUTS code CZ041
IA Internet address (URL) http://www.zzskvk.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >