Poland-Bydgoszcz: Endoscopes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003039194532662
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382715-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Endoscopes

2017/S 187-382715

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
090538318
ul. Powsta?cow Warszawy 5
Bydgoszcz
85-681
Poland
E-mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl
Fax: +48 2616110
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.10wsk.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego.

II.1.2) Main CPV code
33168100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zadanie r ? dostawa toru wizyjnego endoskopowego -1 kpl.

Zadanie 2 dostawa wideoduoendoskopu 1kpl i wideoendoskopow ? 2 kpl.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 720 202.54 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa toru wizyjnego endoskopowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Wg specyfikacji technicznej zadania nr 1.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa wideoduodenoskopu i wideoendoskopow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
33162000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Wg specyfikacji technicznej zadania 2.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 138-282858
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa toru wizyjnego endoskopowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
012330343
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 0228600077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 0228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 407 413.55 PLN
Total value of the contract/lot: 369 642.54 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa wideoduodenoskopu i wideoendoskopow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
012330343
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 228600077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 302 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 350 560.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Terminy na wniesienie odwolania okre?la art. 182 ustawy Pzp. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 7 ppkt 1) i 2) powy?ej wnosi si?:

3) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

5) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Endoscopes

2017/S 187-382715

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
090538318
ul. Powsta?cow Warszawy 5
Bydgoszcz
85-681
Poland
E-mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl
Fax: +48 2616110
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.10wsk.mil.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego.

II.1.2) Main CPV code
33168100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 720 202.54 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa toru wizyjnego endoskopowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa wideoduodenoskopu i wideoendoskopow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
33162000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 138-282858

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa toru wizyjnego endoskopowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
012330343
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 0228600077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 0228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 407 413.55 PLN
Total value of the contract/lot: 369 642.54 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa wideoduodenoskopu i wideoendoskopow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
012330343
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 228600077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 302 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 350 560.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Endoscopes
ND Document number 382715-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej (090538318)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33162000 - Operating theatre devices and instruments
33168100 - Endoscopes
OC Original CPV code 33162000 - Operating theatre devices and instruments
33168100 - Endoscopes
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.10wsk.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >