Poland-Bydgoszcz: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003039398263104
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 380424-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 186-380424

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
090538318
ul. Powsta?cow Warszawy 5
Bydgoszcz
85-681
Poland
Contact person: Barbara Baranowska
Telephone: +48 261417449
E-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl
Fax: +48 261416110
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.10wsk.mil.pl

Address of the buyer profile: www.10wsk.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.10wsk.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik? SPZOZ oraz Domu Medyka w Bydgoszczy.

Reference number: 71/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik? SPZOZ oraz Domu Medyka w Bydgoszczy.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 493 244.79 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik? SPZOZ w Bydgoszczy

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ w Bydgoszczy.

II.2.4) Description of the procurement:

Taryfa B23 szacowana, ilo?? zu?ycia na 12 miesi?cy wynosi: 5 288,743 MWh; szacowana, ilo?? zu?ycia na 24 miesi?cy wynosi: 10 577,486 MWh;

szczyt przedpoludniowy: 2 497,41 MWh

szczyt popoludniowy: 1 220,98 MWh

pozostale godziny doby: 6 859,10 MWh

przyl?cze 1 ? dostawa przyl?czem kablowym, o napi?ciu 15 kV do stacji abonenckiej ?Szpital POW nr 10594 o mocy umownej wynosz?cej 600 kW, warunki przyl?czenia do sieci energoelektrycznej Enea Operator Sp. z o.o.

nr OD1/RR1/1103/2013 z 24.10.2013 r. Umowa o przyl?czenie do sieci

nr OD1/RR1/1103/2013 zawarta w dniu 19.11.2013 r. Miejscem przyl?czenia jest GZP Polnoc ? pole 8 poprzez lini? ?MZK Le?na do pola 3 rozdzielni SN stacji ?Szpital POW ? cz??? Enea.

przyl?cze 2 ? dostawa przyl?czem kablowym, o napi?ciu 15 kV do stacji abonenckiej ?Szpital POW nr 10594 o mocy umownej wynosz?cej 650 kWh, warunki przyl?czenia do sieci energoelektrycznej Enea Operator Sp. z o.o.

nr OD1/RR1/1103/2013 z 24.10.2013 r. Umowa o przyl?czenie do sieci

nr OD1/RR1/1103/2013 zawarta w dniu 19.11.2013 r. Miejscem przyl?czenia jest GZP Polnoc ? pole 5 poprzez lini? ?PZ Rynkowo do pola 6 rozdzielni SN stacji ?Szpital POW ? cz??? Enea.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do Domu Medyka w Bydgoszczy

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Dom Medyka w Bydgoszczy przy ulicy Skromnej 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Taryfa G12, szacowana warto?? zu?ycia w ci?gu 12 miesi?cy wynosi

252 026 kWh;

szacowana warto?? zu?ycia w ci?gu 24 miesi?cy wynosi 504 052 kWh:

energia dzienna: 325 046 kWh

energia nocna: 179 006 kWh

dostawa ukladem 3 fazowym przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 160.0 A, o mocy umownej wynosz?cej 70 kW, poprzez stacj? transformatorow? znajduj?c? si? na terenie kompleksu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Koncesja na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu (sprzeda?y) energi? elektryczn? wydana przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki wa?na w okresie obowi?zywania umowy,

o?wiadczenie o posiadaniu aktualnej, obowi?zuj?cej w terminie wykonania przedmiotu zamowienia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na ?wiadczenie uslug dystrybucyjnych na obszarze (wojewodztwo Kujawko-pomorskie), na ktorym znajduje si? miejsce dostarczania energii elektrycznej; w przypadku wykonawcy b?d?cego wla?cicielem sieci dystrybucyjnej taki wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? aktualn? koncesje na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki; odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Umowa b?dzie obowi?zywa? od dnia 1.2.2018 r. do dnia 31.1.2020 r.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Sekcja Zamowie? Publicznych pok. 3/134.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu ( art. 24 ust. 1 pkt. 12 ? 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ), spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu w zakresie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej. W zwi?zku z powy?szym do oferty nale?ny dol?czy? rownie?: ? formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) ? za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu. ? za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. ? informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, ustawy Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert ? o?wiadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz.716). ? o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezp. zdrowotne lub spoleczne (...) ? o?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? koncesja na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu (sprzeda?y) energi? elektryczn? wydana przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki wa?na w okresie obowi?zywania umowy, ? o?wiadczenie o posiadaniu aktualnej, obowi?zuj?cej w terminie wykonania przedmiotu zamowienia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na ?wiadczenie uslug dystrybucyjnych na obszarze (wojewodztwo Kujawko-pomorskie), na ktorym znajduje si? miejsce dostarczania energii elektrycznej; ? w przypadku wykonawcy b?d?cego wla?cicielem sieci dystrybucyjnej taki wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? aktualn? koncesje na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki;

Wykonawcy musz? zlo?y? wadium na zasadach okre?lonych w art 45 ustawy Pzp w wysoko?ci ogolem dla wszystkich zada? 24 932.50 PLN, nie wymaga si? wniesienia zabezpieczania nale?ytego wykonania umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp. 2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,

Dz.U./S S45 04/03/2017 82233-2017-PL

? ? Dostawy ? Ogloszenie o zamowieniu ? Procedura otwarta 23 / 23

04/03/2017 S45 http://ted.europa.eu/TED

? ? Dostawy ? Ogloszenie o zamowieniu ? Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej

23 / 23

i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 7. Odwolanie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 7 ppkt 1) i 2) powy?ej wnosi si?: 3) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie: 4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; 5) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 186-380424

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
090538318
ul. Powsta?cow Warszawy 5
Bydgoszcz
85-681
Poland
Contact person: Barbara Baranowska
Telephone: +48 261417449
E-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl
Fax: +48 261416110
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.10wsk.mil.pl

Address of the buyer profile: www.10wsk.mil.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik? SPZOZ oraz Domu Medyka w Bydgoszczy.

Reference number: 71/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 493 244.79 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik? SPZOZ w Bydgoszczy

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do Domu Medyka w Bydgoszczy

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 380424-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej (090538318)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.10wsk.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >