Poland-Warsaw: Radio broadcast transmission services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003039693839993
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381179-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Radio broadcast transmission services

2017/S 186-381179

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polskie Radio ? Spolka Akcyjna
al. Niepodleglo?ci 77/85
Warszawa
00-977
Poland
Contact person: Matylda Grzybowska
Telephone: +48 226453690
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Fax: +48 226453957
NUTS code: PL92

Internet address(es):

Main address: www.prsa.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: dzialalno?? polegaj?ca na produkcji programow wraz z ich nadawaniem

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug emisji programow Polskiego Radia w systemie DAB+.

Reference number: BZ-DZP.B5.7.2017
II.1.2) Main CPV code
64228200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug emisji programow Polskiego Radia w systemie DAB+ , na ktore skladaj? si? uslugi kodowania, multipleksacji programow radiowych wraz z danymi danych dodatkowymi oraz uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczych i rozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+. Przedmiot udzielonego zamowienia obj?tego zakresem niniejszego ogloszenia obejmuje uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczych i rozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w czternastu miastach i ich aglomeracjach.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 515 070.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi kodowania, multipleksacji programow radiowych i danych dodatkowych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL418
NUTS code: PL841
NUTS code: PL634
NUTS code: PL22A
NUTS code: PL721
NUTS code: PL426
NUTS code: PL214
NUTS code: PL814
NUTS code: PL712
NUTS code: PL622
NUTS code: PL524
NUTS code: PL823
NUTS code: PL428
NUTS code: PL518
NUTS code: PL432
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia w ramach zadania nr 1 s? uslugi kodowania i multipleksacji programow radiowychoraz danych dodatkowych Polskiego Radia S.A., polegaj?ce na kodowaniu nie wi?cej ni? 10 programow wrazz danymi dodatkowymi i ich premultipleksacji w celu wytworzenia strumienia ETI oraz uslugi regionalizacji (maksymalny mo?liwy do udzielania).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przy realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie Zadania nr 1 zastrzegl mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zakres gwarantowany (podstawowy) obejmuje uslugi kodowania i multipleksacji programow radiowych oraz danych dodatkowych Polskiego Radia S.A., polegaj?ce na kodowaniu nie wi?cej ni? 10 programow wraz z danymi dodatkowymi i ich premultipleksacji w celu wytworzenia glownego strumienia ETI, wraz z jego multiplikacj? dla 17 regionow. Prawo opcji, polega na zwi?kszeniu zakresu gwarantowanego przedmiotu zamowienia w ramach zadania nr 1 o uslugi regionalizacji, polegaj?ce na kodowaniu nie wi?cej ni? 2 programow regionalnych (programow rozglo?ni regionalnych)wraz z danymi dodatkowymi, uzupelnieniu o te programy i dane, zmultiplikowanego glownego strumienia ETI premultipleksera (multipleksacja) dla ka?dego z regionow niezale?nie i dosyle tak zmultipleksowanych sygnalow do lokalizacji punktu styku, o ktorej mowa w pkt. 2) cz??ci IA niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (zakres opcjonalny).Warunkiem uruchomienia zamowienia obj?tego prawem opcji jest zlo?enie przez Zamawiaj?cego, w tzw. ?terminie opcjonalnym (termin 14 dni od dnia zawarcia umowy), pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania i zakresie, w jakim Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji, Szczegolowe informacje dotycz?ce prawa opcji, w tym okoliczno?ci determinuj?ce skorzystania z prawa opcji, maksymalny zakres prawa opcji zawarte s? w SIWZ. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z zastrze?onego prawa opcji ma charakter fakultatywny, co oznacza, ?e w razie nie skorzystania, jak i cz??ciowego skorzystania przez Zamawiaj?cego z tego prawa, wykonawcy nie b?dzie przyslugiwalo roszczenie o wykonanie zamowienia opcjonalnego, ani roszenie odszkodowawcze. Brak zlo?enia przez Zamawiaj?cego w terminie opcjonalnym, rzeczonego o?wiadczenia, skutkuje zwolnieniem wykonawcy w okresie realizacji zamowienia z obowi?zku wykonania zamowienia opcjonalnego. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, uslugi w ramach zakresu opcjonalnego realizowane b?d? na warunkach okre?lonych w Zal?czniku nr 5-M do SIWZ, a w przypadku, gdy w Zal?czniku nr 5-M do SIWZ, nie okre?lono odr?bnych warunkow i zasad dla realizacji uslug z zakresu opcjonalnego na identycznych warunkach jak uslugi obj?te zakresem gwarantowanym. Wynagrodzenie z tytulu ?wiadczenia uslug obj?tych zakresem zamowienia opcjonalnego ustalane b?dzie na podstawie stawek netto za godzin? ?wiadczenia uslug i efektywnego czasu ?wiadczenia uslug, zgodnie z zasadami i sposobem wskazanym w 7 ? 8 i 10 Zal?cznika nr 5-M do SIWZ. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z zastrze?onego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Nie jest rownie? zawarciem dodatkowej umowy na nowych warunkach.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Bialymstoku i aglomeracji bialostockiej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 2 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Bialymstoku i aglomeracji bialostockiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Gda?sku i aglomeracji gda?skiej

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 3s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Gda?ski i aglomeracji gda?skiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Katowicach i aglomeracji ?l?skiej

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
NUTS code: PL22
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 4 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Katowicach i aglomeracji ?l?skiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Kielcach i aglomeracji kieleckiej

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 5 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Kielcach i aglomeracji kieleckiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Koszalinie i aglomeracji koszali?skiej

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 6 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Koszalinie i aglomeracji koszali?skiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Krakowie i aglomeracji krakowskiej

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 7 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Krakowie i aglomeracji krakowskiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Lublinie i aglomeracji lubelskiej

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 8 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Lublinie i aglomeracji lubelskiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Lodzi i aglomeracji lodzkiej

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 9 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Lodzi i aglomeracji lodzkiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Olsztynie i aglomeracji olszty?skiej

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 10 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Olsztynie i aglomeracji olszty?skiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Opolu i aglomeracji opolskiej

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 11 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Opolu i aglomeracji opolskiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Poznaniu i aglomeracji pozna?skiej

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 12 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Poznaniu i aglomeracji pozna?skiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Rzeszowie i aglomeracji rzeszowskiej

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 13 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Rzeszowie i aglomeracji rzeszowskiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Szczecinie i aglomeracji szczeci?skiej

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL428
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 14 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) orazrozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Szczecinie i aglomeracji szczeci?skiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ we Wroclawiu i aglomeracji wroclawskiej

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 15 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) oraz rozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ we Wroclawiu i aglomeracji wroclawskiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Zielonej Gorze i aglomeracji zielonogorskiej

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 16 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) oraz rozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Zielonej Gorze i aglomeracji zielonogorskiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Warszawie i aglomeracji warszawskiej

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia w ramach zadania nr 17 s? uslugi dosylu sygnalu do stacji nadawczej(ych) oraz rozpowszechniania sygnalu multipleksu w standardzie DAB+ w Warszawie i aglomeracji warszawskiej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zasi?g powierzchniowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215348
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Bialymstoku i aglomeracji bialostockiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 804 878.00 PLN
Total value of the contract/lot: 525 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 3
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Gdansku i aglomeracji gda?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 691 056.00 EUR
Total value of the contract/lot: 751 608.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 4
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Katowicach i aglomeracji katowickiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 544 715.00 PLN
Total value of the contract/lot: 622 660.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Kielcach i aglomeracji kieleckiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 943 090.00 PLN
Total value of the contract/lot: 959 920.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 6
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Koszalinie i aglomeracji koszali?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 568 173.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 7
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Krakowie i aglomeracji krakowskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 631 596.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 8
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Lublinie i aglomeracji lubelskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 593 496.00 PLN
Total value of the contract/lot: 592 701.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 10
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Olsztynie i aglomeracji olszty?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 804 878.00 PLN
Total value of the contract/lot: 712 188.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 12
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Poznaniu i aglomeracji pozna?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 577 459.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 13
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Rzeszowie i aglomeracji rzeszowskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 568 173.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 14
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Szczecinie i aglomeracji szczeci?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 739 838.00 PLN
Total value of the contract/lot: 683 280.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 15
Title:

Emisja programow standardzie DAB+ we Wroclawiu i aglomeracji wroclawskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 382 114.00 PLN
Total value of the contract/lot: 336 384.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 16
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Zielonej Gorze i aglomeracji zielonogorskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 642 277.00 PLN
Total value of the contract/lot: 642 283.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 17
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Warszawie i aglomeracji warszawskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 276 423.00 PLN
Total value of the contract/lot: 343 041.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Radio broadcast transmission services

2017/S 186-381179

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polskie Radio ? Spolka Akcyjna
al. Niepodleglo?ci 77/85
Warszawa
00-977
Poland
Contact person: Matylda Grzybowska
Telephone: +48 226453690
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Fax: +48 226453957
NUTS code: PL92

Internet address(es):

Main address: www.prsa.pl

I.5) Main activity
Other activity: dzialalno?? polegaj?ca na produkcji programow wraz z ich nadawaniem

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug emisji programow Polskiego Radia w systemie DAB+.

Reference number: BZ-DZP.B5.7.2017
II.1.2) Main CPV code
64228200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 515 070.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi kodowania, multipleksacji programow radiowych i danych dodatkowych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL418
NUTS code: PL841
NUTS code: PL634
NUTS code: PL22A
NUTS code: PL721
NUTS code: PL426
NUTS code: PL214
NUTS code: PL814
NUTS code: PL712
NUTS code: PL622
NUTS code: PL524
NUTS code: PL823
NUTS code: PL428
NUTS code: PL518
NUTS code: PL432
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Bialymstoku i aglomeracji bialostockiej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Gda?sku i aglomeracji gda?skiej

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Katowicach i aglomeracji ?l?skiej

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
NUTS code: PL22
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Kielcach i aglomeracji kieleckiej

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Koszalinie i aglomeracji koszali?skiej

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Krakowie i aglomeracji krakowskiej

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Lublinie i aglomeracji lubelskiej

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Lodzi i aglomeracji lodzkiej

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Olsztynie i aglomeracji olszty?skiej

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Opolu i aglomeracji opolskiej

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Poznaniu i aglomeracji pozna?skiej

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Rzeszowie i aglomeracji rzeszowskiej

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Szczecinie i aglomeracji szczeci?skiej

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL428
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ we Wroclawiu i aglomeracji wroclawskiej

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Zielonej Gorze i aglomeracji zielonogorskiej

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2) Description
II.2.1) Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Warszawie i aglomeracji warszawskiej

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
64228200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL91

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215348

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Bialymstoku i aglomeracji bialostockiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 804 878.00 PLN
Total value of the contract/lot: 525 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 3
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Gdansku i aglomeracji gda?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 691 056.00 EUR
Total value of the contract/lot: 751 608.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 4
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Katowicach i aglomeracji katowickiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 544 715.00 PLN
Total value of the contract/lot: 622 660.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Kielcach i aglomeracji kieleckiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 943 090.00 PLN
Total value of the contract/lot: 959 920.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 6
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Koszalinie i aglomeracji koszali?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 568 173.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 7
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Krakowie i aglomeracji krakowskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 631 596.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 8
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Lublinie i aglomeracji lubelskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 593 496.00 PLN
Total value of the contract/lot: 592 701.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 10
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Olsztynie i aglomeracji olszty?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 804 878.00 PLN
Total value of the contract/lot: 712 188.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 12
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Poznaniu i aglomeracji pozna?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 577 459.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 13
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Rzeszowie i aglomeracji rzeszowskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 106.00 PLN
Total value of the contract/lot: 568 173.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 14
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Szczecinie i aglomeracji szczeci?skiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 739 838.00 PLN
Total value of the contract/lot: 683 280.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 15
Title:

Emisja programow standardzie DAB+ we Wroclawiu i aglomeracji wroclawskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 382 114.00 PLN
Total value of the contract/lot: 336 384.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 16
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Zielonej Gorze i aglomeracji zielonogorskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 642 277.00 PLN
Total value of the contract/lot: 642 283.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 17
Title:

Emisja programow w standardzie DAB+ w Warszawie i aglomeracji warszawskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 276 423.00 PLN
Total value of the contract/lot: 343 041.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Radio broadcast transmission services
ND Document number 381179-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WARSAW
AU Authority name Polskie Radio ? Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 64228200 - Radio broadcast transmission services
OC Original CPV code 64228200 - Radio broadcast transmission services
RC NUTS code PL214
PL22
PL22A
PL418
PL426
PL428
PL432
PL518
PL524
PL622
PL634
PL712
PL721
PL814
PL823
PL841
PL91
PL911
IA Internet address (URL) www.prsa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >