Lithuania-Kaunas: Natural gas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003039704337986
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 380410-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Kaunas: Natural gas

2017/S 186-380410

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos
135163499
Eiveni? g. 2
Kaunas
50161
Lithuania
Contact person: Egl? Valan?i?nait?
Telephone: +370 37326297
E-mail: egle.valanciunaite@kaunoklinikos.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=362602
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362602&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gamtin?s dujos, j? perdavimas ir skirstymas.

II.1.2) Main CPV code
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Gamtin?s dujos, j? perdavimas ir skirstymas.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 239 669.42 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gamtini? duj? tiekimas

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4) Description of the procurement:

Gamtini? duj? tiekimas.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gamtini? duj? perdavimas

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4) Description of the procurement:

Gamtini? duj? perdavimas.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gamtini? duj? skirstymas

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, Kaunas.

II.2.4) Description of the procurement:

Gamtini? duj? skirstymas.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiek?jai turi pateikti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? ? aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? i?duodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nustatyt? vadovaujantis Vie??j? pirkim? ?statymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 5.1.2016. Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo vie??j? pirkim? dokumento standartin? forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiek?jai, pildydami Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? elektroniniu b?du, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Tiek?jas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus:

Tiek?jas turi tur?ti teis? verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar?iai vykdyti. Pateikti Lietuvos Respublikos Valstybin?s kain? ir energetikos kontrol?s komisijos i?duotas galiojan?ias licencijas, suteikian?ias teis? verstis gamtini? duj? tiekimu ir/ar skirstymu ir/ar perdavimu, arba kitus lygiaver?ius dokumentus, ?rodan?ius teis? verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar?iai vykdyti. Pateikiama skaitmenin? dokumento kopija.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

U? pristatytas prekes Pirk?jas apmoka Pardav?jui per 30 dien? po preki? pristatymo mokestiniu pavedimu per bank? pagal pateiktas s?skaitas-fakt?ras. Pardav?jas PVM s?skait? fakt?r? Pirk?jui turi pateikti naudojantis elektronine paslauga ?E.s?skaita (elektronin?s paslaugos ?E.s?skaita svetain? pasiekiama adresu [ https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita ]).

Prievoli? ?vykdymo u?tikrinimas. Tiek?jas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasira?ymo dienos privalo pateikti sutarties ?vykdymo u?tikrinim?, pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar u?sienyje registruoto banko ar kredito unijos garantij? arba draudimo bendrov?s laidavimo draudimo liudijim?. U?tikrinimo vert? ? ne ma?iau kaip 5 proc. preliminarios sutarties kainos.

Pirkimo sutarties galiojimas ? sutarties galiojimas numatytas nuo 1.1.2018 iki 1.1.2019.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 08:45
Place:

LSMUL Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, Kaunas, Vie??j? pirkim? tarnyba.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiek?jai negali dalyvauti pirminio susipa?inimo su CVP IS priemon?mis pateiktais pasi?lymais proced?roje, komisijos pos?d?iuose, kuriuose atliekamos pasi?lym? nagrin?jimo, vertinimo ir palyginimo proced?ros. Komisijos pos?d?iuose steb?tojai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Tiek?jas sutart? gali pasira?yti elektroniniu para?u. Tokiu atveju, perkan?iosios organizacijos pateikt? sutarties projekt? tiek?jas pasira?o elektroniniu para?u ir perduoda perkan?iajai organizacijai CVP IS priemon?mis. Perkan?iosios organizacijos atsakingam asmeniui pasira?ius sutart?, Perkan?ioji organizacija elektroninio ry?io priemon?mis j? perduoda tiek?jui.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Kauno apygardos teismas
A. Mickevi?iaus g. 18
Kaunas
44312
Lithuania
E-mail: kauno.apygardos@teismas.lt

Internet address: http://kat.teismai.lt/lt/kauno-apygardos-teismas.html

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Kaunas: Natural gas

2017/S 186-380410

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos
135163499
Eiveni? g. 2
Kaunas
50161
Lithuania
Contact person: Egl? Valan?i?nait?
Telephone: +370 37326297
E-mail: egle.valanciunaite@kaunoklinikos.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gamtin?s dujos, j? perdavimas ir skirstymas.

II.1.2) Main CPV code
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 239 669.42 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gamtini? duj? tiekimas

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gamtini? duj? perdavimas

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gamtini? duj? skirstymas

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Lithuania-Kaunas: Natural gas
ND Document number 380410-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KAUNAS
AU Authority name Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos (135163499)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09123000 - Natural gas
65210000 - Gas distribution
OC Original CPV code 09123000 - Natural gas
65210000 - Gas distribution
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.kaunoklinikos.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >