Poland-Krakow: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003039743108084
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382695-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Laboratory reagents

2017/S 187-382695

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Krakow
31-501
Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow
Telephone: +48 124247121
E-mail: ekurek@su.krakow.pl
Fax: +48 124247122
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ro?nego rodzaju odczynnikow oraz dzier?awa urz?dze? (DFZP-EK-271-87/2017).

Reference number: DFZP-EK-271-87/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow oraz materialow zu?ywalnych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 77 926.39 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. FISH RUNX1/RUNX1T1, Dual Color ,Dual Fusion Translocation Probe ? 40 oznacze?

2. FISH PML/RARA, Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe ? 40 oznacze?

3. FISH IGH/CCND1 t(11;14) Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe ? 40 oznacze?

4. FISH IGH /BCL2 t(14;18) Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe ? 40 oznacze?

5. FISH BIRC3/MALT1 t(11;18) Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe ? 40 oznacze?

6. FISH c-MYC (MYC) Dual Color, Break Apart Probe ? 40 oznacze?

7. FISH BCL6 Dual Color, Break Apart Probe ? 40 oznacze?

8. FISH IGH Dual Color, Break Apart Probe ? 80 oznacze?

9. IGH/MYC/CEP 8 Triple Color Dual Fusion Probe ? 40 oznacze?

10. Zestaw do przygotowania skrawkow parafinowych do techniki FISH ? Zestaw l?cznie dla 200 szkielek.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia z poni?szych wzgl?dow:

Cz??? 1, 2, 11-15: w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? zako?czeniem terminu obowi?zywania umow i konieczno?ci? zachowania ci?glo?ci wykonywanych bada?;

Cz??? 3-9: konieczno?? jak najszybszego rozpocz?cia wykonywania nowych bada? (nie wykonywanych dotychczas);

Cz??? 10: w prowadzonych uprzednio negocjacjach nie doszlo do uzgodnienia warunkow umowy.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244625
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 14
Title:

14

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biovigen Sp. z o.o.
Tymienice 82A
Zdu?ska Wola
98-220
Poland
NUTS code: PL714
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 831.66 PLN
Total value of the contract/lot: 77 926.39 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie;

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

4. je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Laboratory reagents

2017/S 187-382695

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Krakow
31-501
Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow
Telephone: +48 124247121
E-mail: ekurek@su.krakow.pl
Fax: +48 124247122
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ro?nego rodzaju odczynnikow oraz dzier?awa urz?dze? (DFZP-EK-271-87/2017).

Reference number: DFZP-EK-271-87/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 77 926.39 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244625

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 14
Title:

14

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biovigen Sp. z o.o.
Tymienice 82A
Zdu?ska Wola
98-220
Poland
NUTS code: PL714
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 831.66 PLN
Total value of the contract/lot: 77 926.39 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Laboratory reagents
ND Document number 382695-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name Szpital Uniwersytecki w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.su.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >