Lithuania-Vilnius: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003039793828706
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 380407-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Furniture

2017/S 186-380407

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos kariuomen?
188732677
?v. Ignoto g. 8
Vilnius
01144
Lithuania
Contact person: Ieva Stepulyt?
Telephone: +370 52785215
E-mail: ieva.stepulyte@mil.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kam.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4442

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=362168
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362168&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Baldai ir metalo gaminiai.

Reference number: Baldai ir metalo gaminiai
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Baldai ir metalo gaminiai (Lovos ir sofos, k?d?s, stela?ai, baldai, kabyklos).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lovos ir sofos

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

?iauliai, Lak?n? gatv?,3;

II.2.4) Description of the procurement:

1. Sofa 5 viet? 1 vnt.

2. Lova 201 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

K?d?s

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

?iauliai, Lak?n? gatv?,3;

II.2.4) Description of the procurement:

1. Ofiso k?d? su ratukais 7 vnt.

2. Suoliukas 4 vnt.

3. Suoliukas 7 vnt.

4. Valgomojo k?d? 18 vnt.

5. Laukiamojo k?d?s 5 vietos 3 vnt.

6. Ofiso k?d? 1 vnt.

7. K?d? su atlo?u 1 vnt.

8. K?d? prie stalo su mink?ta s?dyne su atlo?u 14 vnt.

9. K?d? prie piet? stalo su atlo?u 152 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stela?ai

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

?iauliai, Lak?n? gatv?,3;

II.2.4) Description of the procurement:

1. Stela?ai 4 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Baldai

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

?iauliai, Lak?n? gatv?,3;

II.2.4) Description of the procurement:

1. ?L konfig?racijos darbo stalas su stal?iais 6 vnt.

2. Spintel? 4-ri? stal?i? 3 vnt.

3. Spintel? 8 vnt.

4. Kambario drabu?i? spinta 201

5. Ra?omasis stalas su k?de be ratuk? 201 vnt.

6. Staliukas televizoriui 126 vnt.

7. Dviguba drabu?i? spintel? 16 vnt.

8. Vienguba drabu?i? spintel? 11 vnt.

9. Valgomojo stalas 4 vnt.

10. Recepcijos stalas dviem stalvir?iais vnt. 1 vnt.

11. Virtuv?s spintel? 15 vnt.

12. Virtuv?s stalvir?is 3 vnt.

13. Kontorinis stalas 1 vnt.

14. Banketinis stalas 1 vnt.

15. Piet? stalas keturvietis 38 vnt.

16. Baldai- pastatomos spintel?s vnt. 2 vnt.

17. Servantas 1 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kabykla

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

?iauliai, Lak?n? gatv?,3;

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kabykla vieno stulpelio 3 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tiek?jai privalo pateikti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument?, preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nurodyt? pirkimo dokumentuose:

1.1. tiek?jas neturi teistumo u? nusikalstamas veikas;

1.2. tiek?jas yra ?vykd?s ?sipareigojimus, susijusius su mokes?i?, ?skaitant socialinio draudimo ?mokas;

1.3. kiti tiek?jo pa?alinimo pagrindai, nurodyti Vie??j? pirkim? ?statymo 46 straipsnio 4 dalyje.

2. Tiek?jas turi teis? verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar?iai ?vykdyti ? bald? gamyba/pardavimas.

Pateikiama:

Valstyb?s ?mon?s Registr? centro i?duotas Lietuvos Respublikos juridini? asmen? registro i?pl?stinis i?ra?as, asmens, besiver?ian?io veikla turint verslo liudijim?, ? verslo liudijimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiek?jo teis? verstis atitinkama veikla arba profesini? ar veiklos tvarkytoj?, valstyb?s ?galiot? institucij? pa?ymos, kaip yra nustatyta toje valstyb?je, kurioje tiek?jas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiek?jo teis? verstis atitinkama veikla (pateikiamas skenuotas dokumentas elektronin?je formoje).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tiek?jas per paskutiniuosius 3 metus arba per laik? nuo tiek?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas vykd? veikl? ma?iau nei 3 metus) yra s?kmingai ?vykd?s/ vykdo bent vien? ar daugiau sutart? (-is), kuri? bendra vert? ne ma?esn? kaip:

1. Lovos ir sofos ? 25 525 EUR su PVM;

2. K?d?s ? 5112,50 EUR su PVM;

3. Stela?ai ? 420 EUR su PVM;

4. Baldai ? 62 087,50 EUR su PVM,

5. Kabykla ? 105 EUR su PVM

Jei tiek?jas teikia informacij? apie vykdom? sutart? (-is) laikoma, kad jo patirtis atitinka keliam? reikalavim?, jei vykdomos (-?) sutarties (-i?) ?vykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laik? nuo tiek?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas vykd? veikl? ma?iau nei 3 metus) yra ne ma?esn? kaip nurodyta auk??iau atskiroms pirkimo dalims (?vykdytos Sutarties ar ?vykdytos Sutarties dalies dalykas turi b?ti susij?s su pirkimo objektu ? prekyba (gamyba) baldais.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pateikiama:

1. s?kmingai ?vykdyt?/vykdom? sutar?i? s?ra?as jame nurodant: pirk?j? (preki? pirk?jo pavadinim?), sutarties objekt? (preki? pavadinim?), sutarties Nr., sutarties sudarymo dat?, sutarties vykdymo laikotarp?, ?vykdytos sutarties ar sutarties dalies sum? eurais, pirk?jo adres?, kontaktin? asmen? (vard?, pavard?, tel. Nr.) (u?pildyti lentel?, pateikt? konkurso s?lyg? 6 priede) (pateikiama skaitmenin? dokumento kopija);

2. ?rodymui apie preki? patiekim?: jei gav?jas buvo perkan?ioji organizacija, ? jos patvirtinta pa?yma, jei gav?jas ? ne perkan?ioji organizacija, ? jo pa?yma, o jos nesant ? tiek?jo deklaracija.

(pateikiama skaitmenin? dokumento kopija).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Pardav?jas ?sipareigoja pristatyti prekes per 60 dien? (?e?iasde?imt )dien? nuo sutarties ?sigaliojimo dienos.

2. Banko garantijos ar draudimo bendrov?s laidavimo ra?tu u?tikrinamas sutarties ?vykdymas ? 7 (septyni?) procent? nuo bendros Sutarties kainos (be PVM ) sumai.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2017
Local time: 10:45
Place:

Lietuvos kariuomen?s Materialini? resurs? departamento Tiekimo valdymo skyriaus ?sigijim? poskyris, 3 kabinetas, Savanori? pr. 8, Vilnius.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Furniture

2017/S 186-380407

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos kariuomen?
188732677
?v. Ignoto g. 8
Vilnius
01144
Lithuania
Contact person: Ieva Stepulyt?
Telephone: +370 52785215
E-mail: ieva.stepulyte@mil.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kam.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4442

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Baldai ir metalo gaminiai.

Reference number: Baldai ir metalo gaminiai
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lovos ir sofos

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

K?d?s

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stela?ai

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Baldai

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kabykla

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39113000
39136000
39143110
39153000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Furniture
ND Document number 380407-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place VILNIUS
AU Authority name Lietuvos kariuomen? (188732677)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 39100000 - Furniture
39113000 - Miscellaneous seats and chairs
39136000 - Coat hangers
39143110 - Beds and bedding and specialist soft furnishings
39153000 - Conference-room furniture
OC Original CPV code 39100000 - Furniture
39113000 - Miscellaneous seats and chairs
39136000 - Coat hangers
39143110 - Beds and bedding and specialist soft furnishings
39153000 - Conference-room furniture
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.kam.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >