Lithuania-Vilnius: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003040024877305
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 380398-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Laboratory reagents

2017/S 186-380398

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nacionalin? visuomen?s sveikatos prie?i?ros laboratorija
195551983
?olyno g. 36
Vilnius
10210
Lithuania
Contact person: Vilma Sobolevskien?
Telephone: +370 52105762
E-mail: vilma.sobolevskiene@nvspl.lt
Fax: +370 52104848
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.nvspl.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5589

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=362745
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362745&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Reagent? ir priemoni?, skirt? klinikiniams tyrimams atlikti, pirkimas (AK-5/2017).

II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Perkami reagentai ir priemon?s, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti. Pirkim? sudaro 4 pirkimo dalys.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s, skirtos LPI, ?PV, gripo A/B ir ?VKTI, gasteritus sukelian?i? mikroorganizm? indentifikacijai

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4) Description of the procurement:

Reagentai ir priemon?s, skirtos lyti?kai plintan?i? infekcij? suk?l?j? ir ?mogaus papilomos virus?, gripo A/B ir kit? ?VKTI bei gasteritus sukelian?i? bakterij?, virus? ir parazit? identifikacijai atlikti tikralaik?s polimeraz?s grandinin?s reakcijos (PGR) metodu, su pilnai automatizuota nukleino r?g??i? skyrimo, m?ginio i?pilstymo bei RL-PGR sistemos ?ranga, lyti?kai plintan?i? suk?l?j? ir ?mogaus papilomos virus? identifikacijai atlikti, tiek?jo pasi?lyta panaudos b?du.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s, skirtos ?LA ir ?PV nustatymui mikrogardeliu metodu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4) Description of the procurement:

Reagentai ir priemon?s, skirtos ?mogaus leukocit? antigeno (?LA) ?LA B5701, ?LA B27, ?LA CW6, ?LA DQ2/DQ8 aleli? ir ?mogaus papilomos virus? nustatymui mikrogardeli? metodu su ?ranga, reikalinga tyrimui atlikti, tiek?jo pasi?lyta panaudos b?du.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s, skirtos mikroorganizm? nukleino r?g??i? skyrimui besisukan?i? kolon?li? principu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4) Description of the procurement:

Reagentai ir priemon?s, skirtos mikroorganizm? nukleino r?g??i? skyrimui besisukan?i? ?SPIN kolon?li? principu nuosavyb?s teise valdomam automatiniam DNR/RNR skyrimo robotui QIACUBE (modelis (tipas): QIACUBE, gamintojas, kilm?s ?alis: QIAGEN, Hildenas, Vokietija. Pagaminimo metai: 2007) arba kitai, tiek?jo pasi?lytai panaudos b?du, lygiavertei automatinei nukleino r?g??i? (DNR IR RNR) skyrimo kolon?li? principu ?rangai.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s mikroorganizm? identifikacijai masi? spektrometrijos metodu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4) Description of the procurement:

Reagentai ir priemon?s mikroorganizm? identifikacijai masi? spektrometrijos metodu nuosavyb?s teise valdomam masi? spektrometrui (modelis (tipas): IVD MALDI BIOTYPER 2.2, MICROFLEX LT, gamintojas, kilm?s ?alis: BRUKER DALTONICS, GMBH, Vokietija. Pagaminimo metai: 2012) arba kitai, tiek?jo pasi?lytai panaudos b?du, lygiavertei masi? spektrometrijos ?rangai mikroorganizm? identifikacijai atlikti.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiek?jai pateikia Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? (EBVPD) ? aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? i?duodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nustatyt? vadovaujantis Vie??j? pirkim? ?statymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartin? forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Pirk?jas u? laiku pristatytas kokybi?kas prekes pardav?jui atsiskaito mokestiniu pavedimu ? pardav?jo nurodyt? banko s?skait? per 30 dien? nuo PVM s?skaitos fakt?ros per ?E. s?skaita sistem? gavimo dienos.

Pardav?jui sutartyje nustatytais terminais v?luojat pristatyti prekes, pirk?jas gali reikalauti sumok?ti 0,02 procent? dyd?io delspinigius nuo laiku nepristatyt? preki? vert?s u? kiekvien? u?delst? dien? iki preki? pristatymo dienos. Preki? apskritai neprista?ius, atsisakius jas pristatyti arba prista?ius nekokybi?kas ir per pirk?jo nurodyt? laik? nepakeitus j? tinkamomis, pirk?jas gali reikalauti pardav?jo sumok?ti baud? lygi? 20 (dvide?imt) procent? nepristatyt? preki? vert?s bei atlygina pirk?jui d?l to tur?tus nuostolius, kuri? nepadengia bauda.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2017
Local time: 10:45
Place:

?olyno g. 36, I korpusas, 406 kabinetas, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Kadangi pasi?lymai teikiami elektronin?mis priemon?mis, tiek?jai nedalyvauja komisijos pos?dyje, kuriame susipa??stama su elektronin?mis priemon?mis pateiktais pasi?lymais.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacija apie per?i?ros proced?r? terminus nurodyta Lietuvos Respublikos vie??j? pirkim? ?statymo VII skyriuje.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Laboratory reagents

2017/S 186-380398

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nacionalin? visuomen?s sveikatos prie?i?ros laboratorija
195551983
?olyno g. 36
Vilnius
10210
Lithuania
Contact person: Vilma Sobolevskien?
Telephone: +370 52105762
E-mail: vilma.sobolevskiene@nvspl.lt
Fax: +370 52104848
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.nvspl.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5589

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Reagent? ir priemoni?, skirt? klinikiniams tyrimams atlikti, pirkimas (AK-5/2017).

II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s, skirtos LPI, ?PV, gripo A/B ir ?VKTI, gasteritus sukelian?i? mikroorganizm? indentifikacijai

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s, skirtos ?LA ir ?PV nustatymui mikrogardeliu metodu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s, skirtos mikroorganizm? nukleino r?g??i? skyrimui besisukan?i? kolon?li? principu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Reagentai ir priemon?s mikroorganizm? identifikacijai masi? spektrometrijos metodu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141625
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu ?ali? susitarimu gali b?ti prat?siama 1 (vien?) kart? ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) m?nesi? laikotarpiui.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Laboratory reagents
ND Document number 380398-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place VILNIUS
AU Authority name Nacionalin? visuomen?s sveikatos prie?i?ros laboratorija (195551983)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33141625 - Diagnostic kits
33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33141625 - Diagnostic kits
33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.nvspl.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >