Poland-Murowana Go?lina: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003040259692181
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380327-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Murowana Go?lina: Construction work

2017/S 186-380327

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny ?Puszcza Zielonka
ul. Nowy Rynek 8
Murowana Go?lina
62-095
Poland
Contact person: Olga Godynicka-Kubiak
Telephone: +48 618114142
E-mail: biuro@puszcza-zielonka.pl
Fax: +48 618113801
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: http://bip.puszcza-zielonka.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: zwi?zek mi?dzygminny
I.5) Main activity
Other activity: kanalizacja terenu ZMPZ

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kontrakt 5 ? Realizacja inwestycji polegaj?cej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami oraz przyl?czami na terenie gminy Swarz?dz w ramach Projektu ...

Reference number: 271-02/2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Kontrakt 5 ? Realizacja inwestycji polegaj?cej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami oraz przyl?czami na terenie gminy Swarz?dz w ramach Projektu ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic ? etap IV Przedmiot zamowienia opisany wg Wspolnego Slownika Zamowie?: 45000000 ? 7, 45230000-8, 45231300-5. Niniejsze post?powanie jest jedn? z cz??ci zamowienia zwi?zanego z realizacj? Projektu pn. ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic ? etap IV. Warto?? Projektu przekracza kwot? okre?lon? w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, a ktorego ka?da z cz??ci stanowi oddzieln? procedur? zamowienia w rozumieniu art. 32 ust. 4 Ustawy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 275 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45230000
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Gmina Swarz?dz.

II.2.4) Description of the procurement:

Kontrakt 5 ? Realizacja inwestycji polegaj?cej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami oraz przyl?czami na terenie gminy Swarz?dz w ramach Projektu ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic ? etap IV.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane prace, dostarczone materialy i urz?dzenia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie personelu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0118/16-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 096-188292
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Kontrakt 5 ? Realizacja inwestycji polegaj?cej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami oraz przyl?czami na terenie gminy Swarz?dz w ramach Projektu ...

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zrug Sp. z o.o.
ul. Gdy?ska 45
Pozna?
61-016
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 275 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 576 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty bran?y drogowej.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

W sprawach nie uregulowanych niniejsz? SIWZ, b?d? w sytuacji rozbie?no?ci zapisow SIWZ w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrz?dne znaczenie maj? przepisy Ustawy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 2224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Murowana Go?lina: Construction work

2017/S 186-380327

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny ?Puszcza Zielonka
ul. Nowy Rynek 8
Murowana Go?lina
62-095
Poland
Contact person: Olga Godynicka-Kubiak
Telephone: +48 618114142
E-mail: biuro@puszcza-zielonka.pl
Fax: +48 618113801
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: http://bip.puszcza-zielonka.pl

I.5) Main activity
Other activity: kanalizacja terenu ZMPZ

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kontrakt 5 ? Realizacja inwestycji polegaj?cej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami oraz przyl?czami na terenie gminy Swarz?dz w ramach Projektu ...

Reference number: 271-02/2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 275 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45230000
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 096-188292

Section V: Award of contract

Title:

Kontrakt 5 ? Realizacja inwestycji polegaj?cej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami oraz przyl?czami na terenie gminy Swarz?dz w ramach Projektu ...

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zrug Sp. z o.o.
ul. Gdy?ska 45
Pozna?
61-016
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 275 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 576 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Murowana Go?lina: Construction work
ND Document number 380327-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place MUROWANA GO?LINA
AU Authority name Zwi?zek Mi?dzygminny ?Puszcza Zielonka
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) http://bip.puszcza-zielonka.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >