Poland-Godow: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003040348847576
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381354-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Godow: Credit granting services

2017/S 186-381354

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Godow
ul. 1 Maja 53
Godow
44-340
Poland
Contact person: Barbara Banko
Telephone: +48 324765065-33
E-mail: przetargi@godow.pl
Fax: +48 324765100-35
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.godow.bip.net.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kredyt dlugoterminowy dla Gminy Godow.

Reference number: FZ-ZP.271.1.9.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest kredyt dlugoterminowy do kwoty 8 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2017 roku.

kredyt uruchamiany w transzach w PLN, ktore b?d? wyplacane w terminie wskazanym w umowie. Wysoko?? oraz terminy uruchomienia transz b?d? uzale?nione od potrzeb G. Godow na podstawie pisemnej dyspozycji wyplaty, podpisanej przez uprawnione osoby, skladanej przez Gmin? w formie elektronicznej na wskazany przez Bank adres mailowy. Termin uruchomienia transzy liczony b?dzie od dnia otrzymania przez Bank maila. Kredyt ostatecznie zostanie wykorzystany do dnia 28.12.2017 r.

Okres kredytowania liczy si? od dnia podpisania umowy do dnia splaty kredytu, tj. do dnia 31.12.2028 r. Pozostale informacje zawarte s? w pkt 3 SIWZ, a integraln? cz??ci? opisu przedmiotu zamowienia zawieraj? istotne warunki umowy (zal. nr 1 do SIWZ) oraz dokumenty zawarte w wykazie dokumentow zamieszczone na BIP do pobrania ze strony www.godow.bip.net.pl ? zal. nr 9 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 046 968.84 PLN / Highest offer: 1 457 382.65 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Gmina Godow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest kredyt dlugoterminowy do kwoty 8 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu gminy w 2017 roku. Kredyt uruchamiany w transzach w PLN, ktore b?d? wyplacane w terminie wskazanym w umowie. Wysoko?? oraz terminy uruchomienia transz b?d? uzale?nione od potrzeb G. Godow na podstawie pisemnej dyspozycji wplaty, podpisanej przez uprawnione osoby, skladanej przez Gmin? w formie elektronicznej na wskazany przez Bank adres mailowy. Termin uruchomienia transzy liczony b?dzie od dnia otrzymania przez Bank maila.

Kredyt ostatecznie zostanie wykorzystany do dnia 28.12.2017 r.

Okres kredytowania liczy si? od dnia podpisania umowy do dnia splaty kredytu, tj. do dnia 31.12.2028 r.

b. terminy platno?ci rat do 25 dnia ka?dego miesi?ca na wskazany przez bank w umowie rachunek, je?li 25 dzie? danego miesi?ca jest sobot? lub dniem wolnym od pracy, terminem splaty jest pierwszy dzie? roboczy nast?puj?cy po tym dniu.

c. odsetki:

1) platne z dolu w okresach miesi?cznych do ostatniego dnia miesi?ca ? ustalane od kwoty bie??cego zadlu?enia (tzw raty malej?ce);

2) je?li ostatni dzie? miesi?ca jest sobot? lub dniem wolnym od pracy, terminem splaty jest pierwszy dzie? roboczy nast?puj?cy po tym dniu;

3) odsetki liczone s? od kwoty kredytu wykorzystanego w momencie jego uruchomienia (przekazania na wskazany w umowie rachunek gminy);

4) opo?nienie w zaplacie odsetek, nie spowoduje podwy?szenia oprocentowania calego niezapadlego kredytu;

5) pierwsza platno?? odsetek nast?pi po uruchomieniu transzy kredytu;

6) odsetki platne na ostatni dzie? miesi?ca od kwoty wykorzystanego kredytu;

7) do naliczania odsetek przyjmuje si?, ?e miesi?c ma rzeczywist? liczb? dni kalendarzowych, a rok liczy 365/366 dni;

8) oprocentowanie kredytu liczone na podstawie stawki bazowej ? WIBOR 3M kwotowanej w dniu poprzedzaj?cym kolejny okres odsetkowy oraz mar?a wykonawcy, w przypadku gdy w ostatnim dniu poprzedzaj?cym okres odsetkowy nie ma kwotowa? stawki WIBOR 3M, przyjmuje si? stawk? z nast?pnego dnia, w ktorym kwotowania si? odbyly;

9) zmiana wysoko?ci odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest w przypadku zmiany ?redniej stawki WIBOR 3M;

10) podstaw? zaplaty odsetek b?d? dostarczane przez Bank do Gminy noty odsetkowe wystawione na 5 dni przed terminem zaplaty na wskazany w umie adres mailowy.

d. Karencja w splacie kredytu ? do dnia 25.1.2018 roku (pierwsza rata splaty kredytu).

e. Niedopuszczalne s? ?adne dodatkowe oplaty i prowizje zwi?zane z udzieleniem kredytu b?d? jego obslug?. Bezplatne s? czynno?ci zwi?zane z uruchomieniem i postawieniem kredytu do dyspozycji zamawiaj?cego, przekazywanie ?rodkow pieni??nych z tytulu kredytu, wystawianie opinii bankowej dotycz?cej realizacji przez zamawiaj?cego zobowi?z. z tytulu kredytu, aktualizowaniem harmonogramow splaty kredytu.

Zamawiaj?cy:

? nie b?dzie placil prowizji od niewykorzystanego kredytu;

? nie dopuszcza ?adnych prowizji za udzielenie kredytu;

? nie b?dzie placil prowizji od przedterminowej splaty;

? nie b?dzie placil ?adnych oplat poza odsetkami od kredytu.

f. Wykonawca przedlo?y zamawiaj. do akceptacji projekt umowy sporz?dzony zgodnie z warunkami okre?lonymi w niniejszej SIWZ.

g. Zamawiaj. nie przewiduje o?wiadczenia o poddaniu si? egzekucji w trybie art. 777KPC oraz zlo?enia o?wiadczenia o poddaniu si? egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysoko?ci kredytu.

h. Podpisanie umowy kredytowej b?dzie mo?liwe po uprzednim dostarczeniu pozytywnej opinii RIO dotycz?cej splaty zadlu?enia z tytulu wnioskowanego kredytu. Wniosek o wydanie opinii zostal zlo?ony w RIO w Katowicach. Po otrzymaniu opinii zostanie ona udost?pniona na stronie BIP Urz?du Gminy.

Zamawiaj. wymaga aby osoby obsl. kredyt byly zatrudn. na umowy o prac?.

Pozostale informacje zawarte s? w pkt 3 SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia oraz w istotnych warunkach umowy (zal nr 1 do SIWZ) oraz dokumenty zawarte w wykazie dokum. zamieszcz. na BIP do pobrania ze strony www.godow.bip.net.pl ? zal. nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin uruchomienia transzy / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240035
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Kredyt dlugoterminowy dla Gminy Godow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Spoldzielczy w Jastrz?biu Zdroju
ul. 1 Maja 10
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
E-mail: info@bsjastrzebie.pl
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 480 000.00 PLN
Lowest offer: 1 046 968.84 PLN / Highest offer: 1 487 382.65 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publiczny ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publiczny ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwolanie wobec innych czynno?ci ni? okre?lone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo??, o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi si? niepo?nej ni? w terminie:

? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Godow: Credit granting services

2017/S 186-381354

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Godow
ul. 1 Maja 53
Godow
44-340
Poland
Contact person: Barbara Banko
Telephone: +48 324765065-33
E-mail: przetargi@godow.pl
Fax: +48 324765100-35
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.godow.bip.net.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kredyt dlugoterminowy dla Gminy Godow.

Reference number: FZ-ZP.271.1.9.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 046 968.84 PLN / Highest offer: 1 457 382.65 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240035

Section V: Award of contract

Title:

Kredyt dlugoterminowy dla Gminy Godow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Spoldzielczy w Jastrz?biu Zdroju
ul. 1 Maja 10
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
E-mail: info@bsjastrzebie.pl
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 480 000.00 PLN
Lowest offer: 1 046 968.84 PLN / Highest offer: 1 487 382.65 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Godow: Credit granting services
ND Document number 381354-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place GODOW
AU Authority name Gmina Godow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL227
IA Internet address (URL) www.godow.bip.net.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >