Poland-Katowice: Monitoring and control services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003040358355353
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 382855-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Monitoring and control services

2017/S 187-382855

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad; prowadz?cym post?powanie jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Katowicach
ul. My?liwska 5
Katowice
40-017
Poland
Contact person: Natalia Szymura ? Wydzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 322086220
E-mail: nszymura@gddkia.gov.pl
Fax: +48 322598710
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.gddkia.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://www.gddkia.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga Punktow Zimowego Utrzymania Drog w Rejonach i Obwodach Drogowych podleglych Oddzialowi GDDKiA w Katowicach.

Reference number: O.KA.D-3.2413.64.2017
II.1.2) Main CPV code
71700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na: obsludze punktow zimowego utrzymania drog w Rejonach i Obwodach Drogowych podleglych Oddzialowi GDDKiA w Katowicach.

Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Polska, wojewodztwo ?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

I. Przedmiot zamowienia w szczegolno?ci obejmuje:

1)Obslug? Punktow Zimowego Utrzymania Drog na terenie Rejonu w Cz?stochowie i podleglych Obwodow,

2)Obslug? Punktow Zimowego Utrzymania Drog na terenie Rejonu w Zabrzu i podleglych Obwodow,

3)Obslug? Punktow Zimowego Utrzymania Drog na terenie Rejonu w Lubli?cu i podleglych Obwodow,

4)Obslug? Punktow Zimowego Utrzymania Drog na terenie Rejonu na Wysokim Brzegu i podleglych Obwodow,

5)Obslug? Punktow Zimowego Utrzymania Drog na terenie Rejonu w Zawierciu i podleglych Obwodow,

6)Obslug? Punktow Zimowego Utrzymania Drog na terenie Rejonu w Pszczynie i podleglych Obwodow.

II. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

III. Uwaga do sekcji II 2.7) Ogloszenia ? termin podany w sekcji II 2.7) jest terminem szacunkowym podanym w miesi?cach wyl?cznie na potrzeby niniejszego ogloszenia. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona? Przedmiot zamowienia w nast?puj?cych terminach:

a) w zakresie, o ktorym mowa powy?ej w pkt. I ppkt 1-5) ? w terminie do 15.4.2021 r. Usluga w zakresie, o ktorym mowa w zadaniu poprzednim b?dzie ?wiadczona przez cztery sezony zimowe w latach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, na pisemne polecenie i w terminie wskazanym w poleceniu przez Zamawiaj?cego.

b) w zakresie, o ktorym mowa powy?ej w pkt. I ppkt 6) ? w terminie do 15.4.2018 r. Usluga w zakresie, o ktorym mowa powy?ej b?dzie ?wiadczona przez jeden sezon zimowy w okresie: 2017/2018, na pisemne polecenie i w terminie wskazanym w poleceniu przez Zamawiaj?cego.

Na potrzeby niniejszego zamowienia ustala si?, ?e sezon zimowy, o ktorym mowa powy?ej obejmuje okres: od ostatniego dnia roboczego od godz. 15.00 poprzedzaj?cego dzie? 1 listopada do dnia 15 kwietnia nast?pnego roku kalendarzowego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Koordynatora / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 41
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la ?adnych warunkow w w/w zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la ?adnych warunkow w w/w zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu; 2) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem.

3.Na wezwanie zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu:

a) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? okre?lone przez zamawiaj?cego warunki udzialu w post?powaniu.

1.1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu dotycz?ce:

1) Zdolno?? techniczna lub zawodowa:

a) Wykonawcy:

Zamawiaj?cy uzna, i? Wykonawca zdolny do nale?ytego wykonania zamowienia to taki, ktory wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje co najmniej 2 zamowienia polegaj?ce na obsludze punktow zimowego utrzymania drog lub ulic.

Za drog? lub ulic? Zamawiaj?cy uzna drog? lub ulic? w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z po?n. zm.).

Jako jedno zamowienie Zamawiaj?cy rozumie jedn? umow?.

Zamawiaj?cy dopuszcza w powy?szym zakresie zamowienia wykonane (zako?czone) jak rownie? zamowienia nadal wykonywane (trwaj?ce).

b) osob:

Wykonawca musi wykaza? osob?, ktora b?dzie uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia legitymuj?c? si? do?wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.

Wykonawca, na funkcj? wymienion? poni?ej, wska?e osob?, ktor? musi mie? dost?pn? na etapie realizacji zamowienia, spelniaj?c? nast?puj?ce wymagania:

1. Osoba proponowana do pelnienia funkcji: Koordynatora a) wymagana liczba osob: 1; b) wymagane do?wiadczenie:

Osoba proponowana na funkcj? Koordynatora musi posiada? do?wiadczenie zdobyte przy realizacji co najmniej 1 zamowienia w koordynowaniu prac zwi?zanych z obslug? punktow zimowego utrzymania drog lub ulic.

Jako do?wiadczenie w koordynowaniu prac zwi?zanych obslug? punktow zimowego utrzymania drog lub ulic nale?y rozumie? wypelnianie obowi?zkow w zakresie przygotowywania miesi?cznych harmonogramow dy?urow, sprawowania nadzoru nad dy?urnymi, kontrolowania jako?ci wykonywanej uslugi.

Za drog? lub ulic? Zamawiaj?cy uzna drog? lub ulic? w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z po?n. zm.).

Jako jedno zamowienie nale?y rozumie? jedn? umow?.

Zamawiaj?cy dopuszcza w powy?szym zakresie zamowienia wykonane (zako?czone) jak rownie? zamowienia nadal wykonywane (trwaj?ce).

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, spelnianie warunkow dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazuj? l?cznie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamowienie b?dzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegolno?ci z ustaw? z dnia 7.7. 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); ustaw? z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)) i ustaw? z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ) oraz zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Warunki realizacji umowy zawarte s? w SIWZ Tomie II ? III dost?pnym wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego

3. Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunkow zmian zostalo zawarte w SIWZ

4. Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostaly okre?lone w SIWZ Tom II i Tom III

5. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy. Wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? wzor Umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Katowicach przy ul. My?liwskiej 5, 40-017 Katowice w pokoju nr 108, (I pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci:45 000 PLN (czterdzie?ci pi?? tysi?cy 00/100)

2. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni (2 miesi?ce). Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

3. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5pkt 1-4 i 8 ustawy Pzp..

4 Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

5.Na wezwanie zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3miesi?ceprzed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h) o?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

6. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktorej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie maj? zasady okre?lone w SIWZ.

7.Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje w powy?szym zakresie zawarto w Tomie I SIWZ (IDW) dost?pnym na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

5.1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5.2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5.3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 5.1 i 5.2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5.4. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Monitoring and control services

2017/S 187-382855

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad; prowadz?cym post?powanie jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Katowicach
ul. My?liwska 5
Katowice
40-017
Poland
Contact person: Natalia Szymura ? Wydzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 322086220
E-mail: nszymura@gddkia.gov.pl
Fax: +48 322598710
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga Punktow Zimowego Utrzymania Drog w Rejonach i Obwodach Drogowych podleglych Oddzialowi GDDKiA w Katowicach.

Reference number: O.KA.D-3.2413.64.2017
II.1.2) Main CPV code
71700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 41
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Monitoring and control services
ND Document number 382855-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KATOWICE
AU Authority name Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad; prowadz?cym post?powanie jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Katowicach
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71700000 - Monitoring and control services
OC Original CPV code 71700000 - Monitoring and control services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) http://www.gddkia.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >