Poland-Pozna?: Preservation services of historical sites and buildings

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • M - Operation of Government Owned Facilities
Opps ID: NBD00003040473817250
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381352-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Preservation services of historical sites and buildings

2017/S 186-381352

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Archidiecezja Pozna?ska
ul. Ostrow Tumski 2
Pozna?
61-109
Poland
Contact person: Edyta Moczulska
E-mail: ekonomiczny@archpoznan.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.archpoznan.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Ko?ciol Katolicki
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Prace konserwatorskie dotycz?ce wn?trza i wyposa?enia ko?ciolow drewnianych w Domachowie, Jezierzycach Ko?cielnych i Zakrzewie (woj. wielkopolskie).

Reference number: ZO-KD.03/2017
II.1.2) Main CPV code
92522000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? prace konserwatorskie dotycz?ce wn?trz i wyposa?enia nast?puj?cych ko?ciolow polo?onych na terenie wojewodztwa wielkopolskiego:

Cz??? 1: prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Domachowie,

Cz??? 2: prace konserwatorskie w ko?ciele parafialnym pw. ?w. Michala Archaniola w Jezierzycach Ko?cielnych,

Cz??? 3: prace konserwatorskie w ko?ciele parafialnym pw. ?w. Klemensa w Zakrzewie.

Oferty mo?na sklada? na jedn? lub wi?cej cz??ci.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 712 780.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Domachowie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
92522000
92522100
92522200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Ko?ciol pw. ?w. Michala Archaniola w Domachowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Domachowie, obejmuj?ce konserwacj?:

? oltarza glownego z 3 ?w. XVIII w.

? oltarza bocznego przy ?cianie polnocnej nawy z 1700 r.,

? oltarz bocznego poludniowego ? fragmenty cz??ciowo z ok 1700 r., cz??ciowo wspolczesny,

? oltarza bocznego w kaplicy z 2 polowy XVIII w. / XIX w.,

? ambony z ko?ca XVIII w., rekonstruowanej i uzupelnianej w 1930 r.,

? szafy z zakrystii, datowanej po 1775 r.,

? rze?b z belki t?czowej: Chrystus ukrzy?owany (2 polowa XVII w.), Matka Boska i ?w. Jan (XIX w.),

? rze?by ? krucyfiksu z 2 polowy XVIII w.,

? rze?by ? krucyfiksu z XVIII w.,

? rze?by ? Chrystus Zmartwychwstaly z 2 polowy XVIII w.,

? rze?b 10 Apostolow z 3 ?w. XVIII w.,

? relikwiarzy z ok. 1700 r.,

? oslony monstrancji ? umbraculum z 1 ?w. XX w.,

? law kolatorskich z 2 polowy XVIII w., lata 30-ste XX w.,

? balustrady komunijnej z 2 ?w. XX w.,

? prospektu organowego (1883 r.) i balustrady choru (2 pol. XIX w.) z rze?bami aniolkow (3 ?w. XVIII w.),

? polichromii stropu prezbiterium i nawy z 1775 r.,

? projekt dekoracji malarskiej i malowanie ?cian w ko?ciele ? szac. pow. 820 m. kw.).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program prac konserwatorskich (zal?cznik nr 1a do zapytania ofertowego).

UWAGA: Je?eli program prac konserwatorskich obejmuje wi?cej elementow wyposa?enia ko?ciola ni? zakres wymieniony w wyliczeniu powy?ej, za wi???cy nale?y przyj?? zakres okre?lony powy?ej, tj. zamowienie nie obejmuje elementow wyposa?enia ko?ciola uj?tych w programie prac konserwatorskich, lecz niewymienionych w wyliczeniu powy?ej. W szczegolno?ci zakres zamowienia nie obejmuje elementow wykre?lonych w programie prac konserwatorskich.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamowienia ? kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-0033/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie jest wspolfinansowane w ramach projektu pn. Renowacja zabytkowych obiektow sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski ? etap II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Jezierzycach Ko?cielnych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
92522000
92522100
92522200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Ko?ciol pw. ?w. Michala Archaniola w Jezierzycach Ko?cielnych.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Jezierzycach Ko?cielnych, obejmuj?ce konserwacj?:

? oltarza glownego z 1 polowy XVIII w.,

? oltarza bocznego strona poludniowa z XIX w.,

? ambony po?nobarokowej z 1 polowy XVIII w.,

? prospektu organowego neobarokowego z XIX w.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program prac konserwatorskich (zal?cznik nr 1b do zapytania ofertowego).

Uwaga: Je?eli program prac konserwatorskich obejmuje wi?cej elementow wyposa?enia ko?ciola ni? zakres wymieniony w wyliczeniu powy?ej, za wi???cy nale?y przyj?? zakres okre?lony powy?ej, tj. zamowienie nie obejmuje elementow wyposa?enia ko?ciola uj?tych w programie prac konserwatorskich, lecz niewymienionych w wyliczeniu powy?ej. W szczegolno?ci zakres zamowienia nie obejmuje elementow wykre?lonych w programie prac konserwatorskich.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamowienia ? kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-0033/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie jest wspolfinansowane w ramach projektu pn. Renowacja zabytkowych obiektow sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski ? etap II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Klemensa w Zakrzewie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
92522000
92522100
92522200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Ko?ciol pw. ?w. Klemensa w Zakrzewie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Klemensa w Zakrzewie, obejmuj?ce konserwacj?:

? oltarza glownego,

? chrzcielnicy,

? ambony barokowej,

? dwoch relikwiarzy,

? barokowej rze?by: Chrystus ukrzy?owany,

? krzy?a procesyjnego,

? ludowej rze?by: Chrystus ukrzy?owany,

? oltarza w kaplicy polnocnej,

? obrazu: Chrzest Chrystusa w Jordanie,

? rze?by: Chrystus Zmartwychwstaly,

? grupy rze?biarskiej na belce t?czowej: Chrystus Ukrzy?owany, Matka Bo?a Bolesna i ?w. Jan,

? prospektu organowego,

? Krzy?a oltarzowego,

? rze?b pi?ciu putt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program prac konserwatorskich (zal?cznik nr 1c do zapytania ofertowego).

Uwaga: Je?eli program prac konserwatorskich obejmuje wi?cej elementow wyposa?enia ko?ciola ni? zakres wymieniony w wyliczeniu powy?ej, za wi???cy nale?y przyj?? zakres okre?lony powy?ej, tj. zamowienie nie obejmuje elementow wyposa?enia ko?ciola uj?tych w programie prac konserwatorskich, lecz niewymienionych w wyliczeniu powy?ej. W szczegolno?ci zakres zamowienia nie obejmuje elementow wykre?lonych w programie prac konserwatorskich.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamowienia ? kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-0033/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie jest wspolfinansowane w ramach projektu pn. Renowacja zabytkowych obiektow sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski ? etap II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-180080
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Domachowie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Danuta Majewska Konserwacje Dziel Sztuki, Prace Budowlane
ul. Dauna 23
Krakow
30-566
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konserwacja Dziel Sztuki s.c. Zdzislawa i Wojciech Kozak
ul. St. Czarnieckiego 11
Jaroslaw
37-500
Poland
NUTS code: PL822
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 089 245.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 259 696.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Jezierzycach Ko?cielnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aurum Apis Sp. z o.o.
ul. Ignacego Solarza 6/16
Rzeszow
35-118
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 405 510.93 PLN
Total value of the contract/lot: 170 175.23 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Klemensa w Zakrzewie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Antiqa Konserwacja Dziel Sztuki Wit Podczerwi?ski
Jawornik 568
My?lenice
32-400
Poland
NUTS code: PL214
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 218 024.63 PLN
Total value of the contract/lot: 782 126.25 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Preservation services of historical sites and buildings

2017/S 186-381352

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Archidiecezja Pozna?ska
ul. Ostrow Tumski 2
Pozna?
61-109
Poland
Contact person: Edyta Moczulska
E-mail: ekonomiczny@archpoznan.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.archpoznan.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Prace konserwatorskie dotycz?ce wn?trza i wyposa?enia ko?ciolow drewnianych w Domachowie, Jezierzycach Ko?cielnych i Zakrzewie (woj. wielkopolskie).

Reference number: ZO-KD.03/2017
II.1.2) Main CPV code
92522000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 712 780.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Domachowie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
92522000
92522100
92522200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Jezierzycach Ko?cielnych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
92522000
92522100
92522200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Klemensa w Zakrzewie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
92522000
92522100
92522200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-180080

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Domachowie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Danuta Majewska Konserwacje Dziel Sztuki, Prace Budowlane
ul. Dauna 23
Krakow
30-566
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konserwacja Dziel Sztuki s.c. Zdzislawa i Wojciech Kozak
ul. St. Czarnieckiego 11
Jaroslaw
37-500
Poland
NUTS code: PL822
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 089 245.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 259 696.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Michala Archaniola w Jezierzycach Ko?cielnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aurum Apis Sp. z o.o.
ul. Ignacego Solarza 6/16
Rzeszow
35-118
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 405 510.93 PLN
Total value of the contract/lot: 170 175.23 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Prace konserwatorskie w ko?ciele pw. ?w. Klemensa w Zakrzewie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Antiqa Konserwacja Dziel Sztuki Wit Podczerwi?ski
Jawornik 568
My?lenice
32-400
Poland
NUTS code: PL214
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 218 024.63 PLN
Total value of the contract/lot: 782 126.25 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Preservation services of historical sites and buildings
ND Document number 381352-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place POZNA?
AU Authority name Archidiecezja Pozna?ska
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 92522000 - Preservation services of historical sites and buildings
92522100 - Preservation services of historical sites
92522200 - Preservation services of historical buildings
OC Original CPV code 92522000 - Preservation services of historical sites and buildings
92522100 - Preservation services of historical sites
92522200 - Preservation services of historical buildings
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) http://www.archpoznan.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >