Poland-Koszalin: Database and operating software package

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003040512995379
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382690-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Database and operating software package

2017/S 187-382690

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Poland
Contact person: Anna Bober, Urz?d Miejski, Biuro Zamowie? Publicznych, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokoj nr 22
Telephone: +48 943488655
E-mail: anna.bober@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488655
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.bip.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, instalacja i kompleksowe wdro?enie w Urz?dzie Miejskim w Koszalinie sieciowego, wielodost?pnego systemu do prowadzenia spraw z zakresu pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ...

Reference number: BZP-5.271.1.17.2017.AB
II.1.2) Main CPV code
48600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja i kompleksowe wdro?enie w Urz?dzie Miejskim w Koszalinie sieciowego, wielodost?pnego systemu do prowadzenia spraw z zakresu pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udost?pniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za po?rednictwem portalu mapowego oraz portalu metadanych, wraz z niezb?dn? do jego prawidlowego funkcjonowania infrastruktur? informatyczn? oraz wykonanie migracji i dostosowanie danych z obecnie eksploatowanych przez Zamawiaj?cego baz danych wraz z konserwacj?.

Szczegolowe okre?lenie przedmiotu zamowienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 357 380.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Urz?d Miejski w Koszalinie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia, obejmuje:

1) udzielenie Zamawiaj?cemu pisemnej licencji na korzystanie z dostarczonego przez Wykonawc? SYSTEMU oraz wszelkiej dokumentacji do niego wraz z mo?liwo?ci? zainstalowania kopii SYSTEMU przez Zamawiaj?cego na serwerze zapasowym, ktory podejmie prac? w przypadku awarii serwera podstawowego, oraz dostaw? licencji (sublicencji), umo?liwiaj?cych korzystanie z ka?dego niezb?dnego do funkcjonowania SYSTEMU oprogramowania dostarczonego przez Wykonawc?, w tym systemu bazodanowego, do ktorego maj?tkowe prawa autorskie przysluguj? podmiotom trzecim; w sklad SYSTEMU wchodzi tak?e graficzne oprogramowanie narz?dziowe slu??ce do edycji map,

2) dostaw?, instalacj? i konfiguracj? infrastruktury informatycznej (tj. sprz?towej, systemowej i bazodanowej) wymaganej przez oferowany SYSTEM, wraz z niezb?dnymi licencjami na systemy operacyjne serwerow oraz licencjami bazodanowymi, zgodnie z wytycznymi okre?lonymi w Zal?czniku nr 5 do Rozdzialu II SIWZ,

3) dostaw? SYSTEMU wraz z dokumentacj?:

a) techniczn?, zawieraj?c? pelny opis tablic wraz z graficznym przedstawieniem relacji mi?dzy nimi w zakresie struktury bazy danych w modelu klas UML oraz tabelarycznie, opisem tablic po?rednich, widokow wirtualnych, pol i rol,

b) administratora, zawieraj?c? szczegolowe zasady instalacji, obslugi oraz konserwacji wszystkich skladnikow SYSTEMU, opisuj?c? rownie? procedury naprawcze na wypadek wyst?pienia awarii poszczegolnych elementow celem przywrocenia stanu normalnej pracy, w tym sposob przywrocenia kopii awaryjnej, konfiguracj? SYSTEMU na serwerze i stacjach roboczych oraz szczegolow? list? zdefiniowanych uprawnie?, ktore mo?na nada? u?ytkownikom wraz z ich szczegolowym opisem zawieraj?cym powi?zanie uprawnie? z funkcjami SYSTEMU,

c) u?ytkownika, zawieraj?c? pelny opis funkcji wdra?anego SYSTEMU,

4) utworzenie przez Wykonawc? zada? backupowania baz danych oraz systemow operacyjnych SYSTEMU,

5) migracj? danych z dotychczas eksploatowanych baz danych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru i w Wydziale Architektury i Urbanistyki UM w Koszalinie oraz Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina wraz z dostosowaniem danych do nowych struktur danych, zgodnych z obowi?zuj?cymi przepisami prawa,

6) zaimportowanie aktualnie obowi?zuj?cych planow zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy (w formatach ESRI SHAPEFILE, MAPINFO TAB, DWG/DXF, TIF) oraz rejestru zabytkow,

7) dostosowanie eksploatowanego przez Zamawiaj?cego portalu metadanych poprzez zapewnienie mechanizmu tworzenia, aktualizacji oraz publikowania metadanych; dopuszcza si? zast?pienie portalu metadanych Zamawiaj?cego przez portal metadanych Wykonawcy, realizuj?cy co najmniej wszystkie funkcje zast?powanego portalu; w przypadku zast?pienia portalu metadanych, czynno?? ta wymaga uprzedniego zaakceptowana przez Zamawiaj?cego,

8) migracj? slownikow z dotychczas eksploatowanych systemow (slowniki: miejscowo?ci, ulic, podatnikow itp.),

9) uzupelnienie przez Wykonawc?, przy wspoludziale przedstawiciela Zamawiaj?cego, slownikow systemowych oraz sparametryzowanie SYSTEMU,

10) integracj? SYSTEMU z funkcjonuj?cym w Urz?dzie elektronicznym obiegiem dokumentow,

11) instalacj? niezb?dnego do prawidlowego funkcjonowania SYSTEMU oprogramowania na stanowiskach roboczych,

12) prezentacj? zgodno?ci dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawc? SYSTEMU z wymaganiami okre?lonymi w OPZ,

13) przeszkolenie u?ytkownikow SYSTEMU

14) uruchomienie produkcyjne

15) udzielenie wsparcia technicznego i serwisu SYSTEMU.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

? Cena ? 60 %

? Do?wiadczenia Kierownika projektu ? 24 %

? Posiadanie maj?tkowych praw autorskich graficznego oprogramowania narz?dziowego slu??cego do edycji map ? 10 %

? Termin na usuni?cie bl?du SYSTEMU przez Wykonawc? ? 6 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200882
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Lider Konsorcjum: Comarch S.A.
al. Jana Pawla II 39A
Krakow
31-864
Poland
Telephone: +48 126461000
E-mail: info@comarch.pl
Fax: +48 126461100
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Czlonek Konsorcjum: Geopolis Sp. z o.o.
ul. Wloclawska 167
Toru?
87-100
Poland
Telephone: +48 544199999
E-mail: przetargi@geopolis.pl
Fax: +48 566904948
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 471 544.71 PLN
Total value of the contract/lot: 1 357 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej

w formie:

1) odwolania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu ? wyl?cznie od niezgodnej

z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

a) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

b) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji

o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

c) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt a) i b) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

2) skargi ? na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania ?rodkow ochrony prawnej reguluj? przepisy ustawy Prawo zamowie? publicznych od art. 179 do art. 198 g.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Database and operating software package

2017/S 187-382690

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Poland
Contact person: Anna Bober, Urz?d Miejski, Biuro Zamowie? Publicznych, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokoj nr 22
Telephone: +48 943488655
E-mail: anna.bober@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488655
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.bip.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, instalacja i kompleksowe wdro?enie w Urz?dzie Miejskim w Koszalinie sieciowego, wielodost?pnego systemu do prowadzenia spraw z zakresu pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ...

Reference number: BZP-5.271.1.17.2017.AB
II.1.2) Main CPV code
48600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 357 380.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200882

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lider Konsorcjum: Comarch S.A.
al. Jana Pawla II 39A
Krakow
31-864
Poland
Telephone: +48 126461000
E-mail: info@comarch.pl
Fax: +48 126461100
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Czlonek Konsorcjum: Geopolis Sp. z o.o.
ul. Wloclawska 167
Toru?
87-100
Poland
Telephone: +48 544199999
E-mail: przetargi@geopolis.pl
Fax: +48 566904948
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 471 544.71 PLN
Total value of the contract/lot: 1 357 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Koszalin: Database and operating software package
ND Document number 382690-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48600000 - Database and operating software package
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48600000 - Database and operating software package
RC NUTS code PL426
IA Internet address (URL) www.bip.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >