Poland-Boleslawiec: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003040638423270
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382676-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Boleslawiec: Software package and information systems

2017/S 187-382676

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu
al. Tysi?clecia 30
Boleslawiec
59-700
Poland
Telephone: +48 756162648
E-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl
Fax: +48 756162683
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi
Szpitalna 9
Zlotoryja
59-500
Poland
Telephone: +48 768779300
E-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
Fax: +48 768784434
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://wsp.szpitalna9.pl/

I.1) Name and addresses
Dzienny O?rodek Psychiatrii i Zaburze? Mowy dla Dzieci i Mlodzie?y we Wroclawiu
Wolowska 9
Wroclaw
51-116
Poland
Telephone: +48 713527991
E-mail: sekretariat@dopdim.pl
Fax: +48 713527991
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.dopdim.pl/2016dopdim/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i wdro?enie systemow informatycznych i dostawa infrastruktury IT dla potrzeb: 1. Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu; 2. Wojewodzkiego Szpitala Psychiatryczn.

Reference number: EI/1/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj?cego: ?Dostawa i wdro?enie systemow informatycznych i dostawa infrastruktury IT dla potrzeb:

1. Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu;

2. Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi;

3. Dziennego O?rodka Psychiatrii i Zaburze? Mowy dla Dzieci i Mlodzie?y we Wroclawiu

Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) Robot remontowo-renowacyjnych, zgodnie z zal?czon? dokumentacj? projektow?, w celu dostosowania pomieszcze? szpitalnych do instalacji infrastruktury IT w trzech w/w obiektach;

b) Dostawy sprz?tu komputerowego i oprogramowania oraz dostaw? serwerow w trzech w/w obiektach;

c) Dostawy oprogramowania oraz dostaw oprogramowania HIS wraz z jego wdro?eniem w trzech wy?ej wymienionych Podmiotach.

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia dla ka?dego zadania zamowienia zostal opisany w zal?cznikach 5, 6, 4 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
30214000
30232000
32420000
48611000
72268000
72265000
45453000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu;

Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi;

Dziennego O?rodka Psychiatrii i Zaburze? Mowy dla Dzieci i Mlodzie?y Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) Robot remontowo-renowacyjnych, zgodnie z zal?czon? dokumentacj? projektow?, w celu dostosowania pomieszcze? szpitalnych do instalacji infrastruktury IT w trzech w/w obiektach;

b) Dostawy sprz?tu komputerowego i oprogramowania oraz dostaw? serwerow w trzech w/w obiektach;

c) Dostawy oprogramowania oraz dostaw oprogramowania HIS wraz z jego wdro?eniem w trzech wy?ej wymienionych Podmiotach, przewidzianych w projekcie ?E-Psychiatria ? Rozwoj elektronicznych systemow gromadzenia i udost?pniania danych oraz procesu elektronicznej obslugi pacjenta nr projektu RPDS.02.01.01.02-0075/06 wspolfinansowanego ze ?rodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolno?l?skiego 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Dzialania 2.1 E-uslugi publiczne ? Podzadanie E-uslugi publiczne konkursy

horyzontalne.

Realizacja przedmiotu zamowienia zostala podzielona na trzy zadania, w zale?no?ci od lokalizacji podmiotow gdzie b?dzie realizowane zamowienie.

a) Zadanie nr 1 zamowienia pn.: ?Dostawa i wdro?enie systemow informatycznych oraz infrastruktury IT Wojewodzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu;

b) Zadanie nr 2 zamowienia pn.: ?Dostawa i wdro?enie systemow informatycznych oraz infrastruktury IT w Wojewodzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Zlotoryi;

c) Zadanie nr 3 zamowienia pn.: ?Dostawa i wdro?enie systemow informatycznych oraz infrastruktury IT w Dziennym O?rodku Psychiatrii i Zaburze? Mowy dla Dzieci i Mlodzie?y we Wroclawiu.

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia dla ka?dego zadania zamowienia zostal opisany w n/w zal?cznikach:

a) Opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 5 do SIWZ;

b) Dokumentacji projektowej i przedmiarach robot stanowi?cych zal?cznik 6 do SIWZ;

c) Wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ

UWAGA: Zamawiaj?cy przewiduje, i? na realizacj? przedmiotu zamowienia zostanie podpisana jedna umowa na wszystkie 3 zadania.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Wydlu?enie okresu gwarancji sprz?tu serwerowego i sieciowego / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.02.01.01.02-0075/06.
II.2.14) Additional information

Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, jednak nie po?niej ni? do dnia 20.12.2017 r.

Zlo?ona oferta musi by? zabezpieczona wadium obejmuj?cym okres zwi?zania ofert? o warto?ci 100 000 PLN Wadium powinno by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. Form? wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium okre?lono w rozdz. X SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-303932
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie EI/1/PN/2017 ?Dostawa i wdro?enie systemow informatycznych i dostawa infrastruktury IT dla potrzeb:

1. Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu;

2. Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi;

3. Dziennego O?rodka Psychiatrii i Zaburze? Mowy dla Dzieci i Mlodzie?y we Wroclawiu.

Post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Powodem uniewa?nienia post?powania jest brak mo?liwo?ci wprowadzenia zmian w ogloszeniu o zamowieniu dotycz?cych podzialu zamowienia na cz??ci, co powoduje rozbie?no?? zapisow w ogloszeniu o zamowienie i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Boleslawiec: Software package and information systems

2017/S 187-382676

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu
al. Tysi?clecia 30
Boleslawiec
59-700
Poland
Telephone: +48 756162648
E-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl
Fax: +48 756162683
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi
Szpitalna 9
Zlotoryja
59-500
Poland
Telephone: +48 768779300
E-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
Fax: +48 768784434
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://wsp.szpitalna9.pl/

I.1) Name and addresses
Dzienny O?rodek Psychiatrii i Zaburze? Mowy dla Dzieci i Mlodzie?y we Wroclawiu
Wolowska 9
Wroclaw
51-116
Poland
Telephone: +48 713527991
E-mail: sekretariat@dopdim.pl
Fax: +48 713527991
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.dopdim.pl/2016dopdim/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i wdro?enie systemow informatycznych i dostawa infrastruktury IT dla potrzeb: 1. Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu; 2. Wojewodzkiego Szpitala Psychiatryczn.

Reference number: EI/1/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
30214000
30232000
32420000
48611000
72268000
72265000
45453000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-303932

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Boleslawiec: Software package and information systems
ND Document number 382676-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BOLESLAWIEC
AU Authority name Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30214000 - Workstations
30232000 - Peripheral equipment
32420000 - Network equipment
45453000 - Overhaul and refurbishment work
48000000 - Software package and information systems
48611000 - Database software package
48820000 - Servers
72265000 - Software configuration services
72268000 - Software supply services
OC Original CPV code 30214000 - Workstations
30232000 - Peripheral equipment
32420000 - Network equipment
45453000 - Overhaul and refurbishment work
48000000 - Software package and information systems
48611000 - Database software package
48820000 - Servers
72265000 - Software configuration services
72268000 - Software supply services
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >