Poland-Pozna?: Specialist vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003041224711639
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 382292-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Specialist vehicles

2017/S 187-382292

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3
Pozna?
61-767
Poland
Contact person: bryg. Wieslaw Pokorski
Telephone: +48 612220260
E-mail: zpub@psp.wlkp.pl
Fax: +48 612220566
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.psp.wlkp.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://psp.wlkp.pl/?kat=20
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja rz?dowa zespolona
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ci??kich samochodow ratowniczo-ga?niczych.

Reference number: WT.2370.25.2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa: Cz??? A: jednego fabrycznie nowego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Nap?d 4x4 wyposa?ony w blokady mechanizmow ro?nicowych osi przedniej, tylnej i mechanizmu ro?nicowego mi?dzyosiowego. Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym, spelniaj?cy normy czysto?ci spalin min EURO 6. Cz??? B: jednego fabrycznie nowego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Nap?d 4x4 wyposa?ony w blokady mechanizmow ro?nicowych osi przedniej, tylnej i mechanizmu ro?nicowego mi?dzyosiowego. Pojazd musi posiada? na osi przedniej kola pojedyncze, na osi tylnej kola podwojne. Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym, spelniaj?cy normy czysto?ci spalin min EURO 6.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 463 474.42 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa jednego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

Lot No: A
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Kalisz.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? A: dostawa jednego fabrycznie nowego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Nap?d 4x4 wyposa?ony w blokady mechanizmow ro?nicowych osi przedniej, tylnej i mechanizmu ro?nicowego mi?dzyosiowego. Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym, spelniaj?cy normy czysto?ci spalin min EURO 6. Kabina jednomodulowa, czterodrzwiowa, dost?p do silnika przez uchylenie kabiny, uklad miejsc 1+1+4. Zbiornik wody o pojemno?ci ok. 5,0 m, wykonany z materialu kompozytowego. Autopompa po?arnicza dwuzakresowa. Pojazd musi posiada? na osi przedniej kola pojedyncze, na osi tylnej kola podwojne.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa jednego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu

Lot No: B
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? B: dostawa jednego fabrycznie nowego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Nap?d 4x4 wyposa?ony w blokady mechanizmow ro?nicowych osi przedniej, tylnej i mechanizmu ro?nicowego mi?dzyosiowego. Pojazd musi posiada? na osi przedniej kola pojedyncze, na osi tylnej kola podwojne. Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym, spelniaj?cy normy czysto?ci spalin min EURO 6. Podwozie samochodu z kabin? zalogow? 6 osobow?, czterodrzwiow?, jednomodulow? w ukladzie miejsc 1+1+4 z wszystkimi siedzeniami usytuowanymi przodem do kierunku jazdy. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ci?nienia. Zbiornik na wod? o pojemno?ci ok. 5 m, zamontowany elastycznie na ramie, wykonany z materialow odpornych na korozj? i dzialanie ?rodkow chemicznych u?ywanych w stra?y po?arnej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W cz??ci A post?powania:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 500 000 PLN.

w cz??ci B post?powania:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 500 000 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca zlo?y ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, przedstawiona informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, musi potwierdza? l?czn? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? dla wymaganej wysoko?ci ?rodkow finansowych dla wszystkich cz??ci zamowienia, na ktore Wykonawca zlo?yl ofert?.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Brak.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie. W przypadku wyboru oferty zlo?onej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienia Zamawiaj?cy za??da przed jej zawarciem przedstawienia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow. Umowa w sprawie zamowienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 2A i/lub 2B do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian postanowie? umowy w stosunku do tre?ci oferty na zasadach okre?lonych we wzorach umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? powierzenia cz??ci zamowienia podwykonawcom. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego ? ul. Masztalarska 3 w Poznaniu, pok. 2.14.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu na skladania ofert: dla cz??ci A post?powania w wysoko?ci 25 000 PLN; dla cz??ci B post?powania w wysoko?ci 25 000 PLN. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu zastosuje tzw. procedur? odwrocon? okre?lon? w art. 24 aa ustawy Pzp. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1. Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy?, aktualne na dzie? skladania ofert, o?wiadczenie, w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 6 do SIWZ, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:1) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert,

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

3) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

6) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu, z zastrze?eniem pkt VI.6 SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej (wzor wg zal?cznika nr 5 do SIWZ), o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj?ce Wykonawcy zostaly opisane w Rozdziale 2, Dzial VI ustawy Prawo zamowie? publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Specialist vehicles

2017/S 187-382292

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3
Pozna?
61-767
Poland
Contact person: bryg. Wieslaw Pokorski
Telephone: +48 612220260
E-mail: zpub@psp.wlkp.pl
Fax: +48 612220566
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.psp.wlkp.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ci??kich samochodow ratowniczo-ga?niczych.

Reference number: WT.2370.25.2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 463 474.42 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa jednego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

Lot No: A
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa jednego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu

Lot No: B
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Specialist vehicles
ND Document number 382292-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place POZNA?
AU Authority name Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34114000 - Specialist vehicles
34144210 - Firefighting vehicles
OC Original CPV code 34114000 - Specialist vehicles
34144210 - Firefighting vehicles
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) http://www.psp.wlkp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >