Poland-Gdynia: Breakwater construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003041269128262
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 382078-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Breakwater construction work

2017/S 187-382078

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Jolanta Gurska, Iwona Piastowska
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umgdy.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Kancelaria Ogolna pok. nr 8
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych na Projekcie ?Modernizacja ukladu falochronow oslonowych w Porcie Polnocnym w Gda?sku.

Reference number: ZP-JG-3800-48/17
II.1.2) Main CPV code
45243200
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana realizowana w ramach Projektu ?Modernizacja ukladu falochronow oslonowych w Porcie Polnocnym w Gda?sku zlokalizowanych w obszarze morskich wod wewn?trznych Zatoki Gda?skiej w podziale na dwie niezale?ne technologicznie cz??ci:

Cz??? 1 ? ?Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydlu?enia istniej?cego falochronu wyspowego,

Cz??? 2 ? ?Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu oslonowego.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w opisach przedmiotu zamowienia dla cz??ci 1-2 zamowienia i projektach, ktorych autorem jest Biuro Projektow ?Wuprohyd Sp. z o.o. z siedzib? w Gdyni (ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia). Wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru Robot zawarte s? w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot w powi?zaniu z Warunkami Kontraktu, opisem przedmiotu zamowienia oraz w przedmiarach robot.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 438 754 265.14 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydlu?enia istniej?cego falochronu wyspowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45243200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie:

? remontu istniej?cego falochronu wyspowego wschodniego o dlugo?ci 653 metrow skladaj?cego si? z 26 skrzy? posadowionych na rz?dnej -12,4m polegaj?cego na naprawie zinwentaryzowanych uszkodze? cz??ci nadwodnej i podwodnej konstrukcji falochronu i jego wyposa?enia oraz umocnienia dna przy falochronie, cz??ciow? jego przebudow? i wykonanie narzutu ochronnego tego falochronu;

? nowego falochronu oslonowego na przedlu?eniu istniej?cego falochronu wyspowego wschodniego o dlugo?ci calkowitej 866,7 m utworzonego z prefabrykatow ?elbetowych z monolityczn? nadbudow? z lamaczem fal i z narzutem kamiennym od strony morza przykrytym gwiazdoblokami;

? odcinka pol?czeniowego ? platformy dla ptakow pomi?dzy istniej?cym falochronem wyspowym a nowym falochronem oslonowym ktory tworzy grodza ze ?cianki szczelnej z dodatkowym kamiennym narzutem ochronnym przykrytym gwiazdoblokami,

? oznakowania i o?wietlenia nawigacyjnego wydlu?onego falochronu wyspowego.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi opis przedmiotu zamowienia wraz z dokumentacj? techniczn? dla 1 cz??ci zamowienia (Zal?cznik nr 4A do SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (G) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu wykonania (ST) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 252 042 912.91 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.03.02.00-00-0010/17.
II.2.14) Additional information

Ad. Sekcja II.2.7) Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamowienia w terminie do 30 miesi?cy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci: 2 000 000 PLN (slownie: dwa miliony zlotych);

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w pkt III.7 SIWZ na kwot? 22 912 992,08 zl;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu oslonowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45243200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na:

? budowie nowego falochronu wyspowego poludniowo ? wschodniego o dlugo?ci 826,35 m utworzonego z prefabrykatow ?elbetowych z monolityczn? nadbudow? z lamaczem fal i z narzutem kamiennym od strony morza przykrytym gwiazdoblokami;

? wykonaniu oznakowania i o?wietlenia nawigacyjnego nowego falochronu wyspowego poludniowo ? wschodniego.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi opis przedmiotu zamowienia wraz z dokumentacj? techniczn? dla 2 cz??ci zamowienia (Zal?cznik nr 4B do SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (G) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu wykonania (ST) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 186 711 352.23 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.03.02.00-00-0010/17.
II.2.14) Additional information

Ad. Sekcja II.2.7) Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamowienia w terminie do 30 miesi?cy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci: 1 400 000 PLN (slownie: jeden milion czterysta tysi?cy zlotych);

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w pkt III.7 SIWZ na kwot? 16 973 759,09 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (zal?cznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wla?ciwa (dowodowa) weryfikacja spelniania okre?lonych przez zamawiaj?cego warunkow udzialu w post?powaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty zlo?one przez wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona najwy?ej, na wezwanie zamawiaj?cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wypelnieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? rownie? narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

c.d. Sekcja VI.3 Ogloszenia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e:

Ad. Cz??? 1 zamowienia:

A) posiada roczny obrot za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres w wysoko?ci nie mniejszej ni? 400 000 000 PLN (czterysta milionow zlotych);

B) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni? 35 000 000 PLN (trzydzie?ci pi?? milionow zlotych);

C) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 35 000 000 PLN (trzydzie?ci pi?? milionow zlotych);

Ad. Cz??? 2 zamowienia:

A) posiada roczny obrot za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres w wysoko?ci nie mniejszej ni? 300 000 000 PLN (trzysta milionow zlotych);

B) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni? 25 000 000 PLN (dwadzie?cia pi?? milionow zlotych);

C) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 25 000 000 PLN (dwadzie?cia pi?? milionow zlotych);

Minimum level(s) of standards possibly required:

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki,

o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostan? spelnione wyl?cznie je?eli:

a) jeden z wykonawcow ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wyka?e samodzielne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).b.A) (odpowiednio dla cz??ci zamowienia, o ktor? si? ubiega);

b) jeden z wykonawcow ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wyka?e samodzielne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).b.B) (odpowiednio dla cz??ci zamowienia, o ktor? si? ubiega);

c) wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia wyka?? l?czne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).b.C) (odpowiednio dla cz??ci zamowienia, o ktor? si? ubiega);

Powy?sze wymagania dotycz? analogicznie rownie? Wykonawcow samodzielnie ubiegaj?cych si? o udzielenie przedmiotowego zamowienia (odpowiednio dla cz??ci zamowienia, o ktor? si? ubiega).

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

j) o?wiadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lat obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres;

k) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert;

l) dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego;

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie:

? 2 (dwie) roboty budowlane, ktorych przedmiotem bylo wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegaj?cych na budowie lub przebudowie falochronow wyspowych lub polwyspowych w dowolnej technologii, posadowionych na gl?boko?ci nie mniejszej ni? 5 m p.p.m. (rz?dnej dna przy falochronie), o warto?ci robot hydrotechnicznych nie mniejszej ni? 100 mln zl brutto ka?da (slownie: sto milionow zl brutto ka?da),

lub

? 1 (jedn?) robot? budowlan?, ktorej przedmiotem bylo wykonanie morskiej budowli hydrotechnicznej polegaj?cej na budowie lub przebudowie falochronu wyspowego lub polwyspowego w dowolnej technologii, posadowionego na gl?boko?ci nie mniejszej ni? 5 m p.p.m. (rz?dnej dna przy falochronie), o warto?ci robot hydrotechnicznych nie mniejszej ni? 100 mln zl brutto (slownie: sto milionow zl brutto) i jedn? robot? budowlan?, ktorej przedmiotem bylo wykonanie morskiej budowli hydrotechnicznej polegaj?cej na budowie lub przebudowie nabrze?a o dlugo?ci nie mniejszej ni? 300 m (wraz z robotami towarzysz?cymi i instalacyjnymi), rz?dnej dna przy nabrze?u nie mniejszej ni? 8 m p.p.m. i warto?ci robot budowlanych nie mniejszej ni? 100 mln zl brutto (slownie: sto milionow zl brutto);

Skieruje do realizacji zamowienia publicznego ? ni?ej wymienione osoby:

? 1 (jedn?) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Przedstawiciela Wykonawcy, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze techniczne budowlane i co najmniej 5 (pi??) lat do?wiadczenia zawodowego w zarz?dzaniu kontraktami na roboty budowlane jako Przedstawiciel Wykonawcy (lub rownowa?ne stanowisko polegaj?ce na zarz?dzaniu kontraktem/projektem np. typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespolu) lub Kierownika Budowy na budowie prowadzonej w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC lub rownowa?ne warunki kontraktowe, w tym:

? do?wiadczenie nad prowadzeniem przez caly okres realizacji (od rozpocz?cia do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia) lub przez okres minimum 18 miesi?cy ? 1 (jednej) morskiej budowli hydrotechnicznej polegaj?cej na budowie lub przebudowie falochronow, nabrze?y, pirsow o warto?ci robot nie mniejszej ni? 100 mln zl brutto (slownie: sto milionow zlotych brutto),

lub:

? do?wiadczenie nad prowadzeniem przez caly okres realizacji (od rozpocz?cia do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia) lub przez okres minimum 18 miesi?cy ka?da ? 2 (dwoch) morskich budowli hydrotechnicznych polegaj?cych na budowie lub przebudowie falochronow, nabrze?y, pirsow o warto?ci robot nie mniejszej ni? 60mln zl brutto ka?da (slownie: sze??dziesi?t milionow zlotych brutto);

? 1 (jedn?) osob? ktora b?dzie pelnila funkcj? Kierownika Budowy, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej bez ogranicze? lub w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej bez ogranicze? w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 8 (osiem) lat do?wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robot, w tym:

? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy (robot) na 2 (dwoch) morskich robotach hydrotechnicznych, prowadzonych przez caly okres ich trwania lub przez okres minimum 12 miesi?cy, polegaj?cych na budowie lub przebudowie falochronow wyspowych/polwyspowych, posadowionych na gl?boko?ci nie mniejszej ni? 5 m p.p.m. (rz?dnej dna przy falochronie), o warto?ci robot hydrotechnicznych nie mniejszej ni? 60 mln zl brutto ka?da (slownie: sze??dziesi?t milionow zlotych brutto ka?da), w tym 1 (jednej) prowadzonej w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC lub warunki kontraktowe rownowa?ne;

lub:

c.d. poni?ej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy (robot) na 3 (trzech) morskich robotach hydrotechnicznych, prowadzonych przez caly okres ich trwania lub przez okres minimum 12 miesi?cy, polegaj?cych na budowie lub przebudowie falochronow wyspowych/polwyspowych, nabrze?y, pirsow, w tym: 1 (jeden) falochron wyspowy/polwyspowy, posadowiony na gl?boko?ci nie mniejszej ni? 5m p.p.m. (rz?dnej dna przy falochronie), o warto?ci robot hydrotechnicznych nie mniejszej ni? 50 mln zl brutto (slownie: pi??dziesi?t milionow zlotych brutto) i 2 (dwie) morskie roboty hydrotechniczne polegaj?ce na budowie lub przebudowie nabrze?y, pirsow, o rz?dnej dna przy nabrze?u/pirsie nie mniejszej ni? 8 m p.p.m. o warto?ci nie mniejszej ni? 40 mln zl brutto ka?da (slownie: czterdzie?ci mln zl brutto ka?da), w tym 1 (jedna) prowadzona w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC lub warunki kontraktowe rownowa?ne;

? 2 (dwie) osoby, ktore b?d? pelnily funkcj? Kierownikow Robot, posiadaj?ce wyksztalcenie wy?sze techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej bez ogranicze? lub w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej bez ogranicze? w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 6 (sze??) lat do?wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownikow budowy (robot), w tym do?wiadczenie nad prowadzeniem 2 (dwoch) morskich robot hydrotechnicznych polegaj?cych na budowie lub przebudowie falochronow wyspowych (polwyspowych), nabrze?y, pirsow, rz?dnej dna przy budowli nie mniejszej ni? 5 m p.p.m. i o warto?ci robot hydrotechnicznych nie mniejszej ni? 25 mln zl brutto ka?da (slownie: dwadzie?cia pi?? milionow zlotych brutto ka?da);

c.d. Sekcja VI.3 Ogloszenia

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostan? spelnione wyl?cznie je?eli:

d) jeden z wykonawcow ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wyka?e samodzielne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).c).A);

e) wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia wyka?? l?czne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).c).B).

Powy?sze wymagania dotycz? analogicznie rownie? Wykonawcow samodzielnie ubiegaj?cych si? o udzielenie przedmiotowego zamowienia (odpowiednio dla cz??ci zamowienia, o ktor? si? ubiega).

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

m) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty;

n) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia:

? prace fizyczne i operowanie sprz?tem w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia,

? prace biurowe i obsluga administracyjne w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia;

(klauzula 6.1.1 SWK wzoru umowy stanowi?cego zal?cznik nr 3 do SIWZ).

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia do wysoko?ci 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. Zasady udzielania zaliczek reguluje klauzula 14.2 SWK wzoru umowy stanowi?cego zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpo?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. 39.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Ad. Sekcja III.1.1) Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

h) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

i) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Ad. Sekcja III.1.3)

? 1 (jedn?) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Kierownika Robot, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalno?ci instalacyjno ? in?ynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ogranicze? w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 5 (pi??) lat do?wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (robot) lub inspektora nadzoru.

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisow wcze?niej obowi?zuj?cych oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich w Unii Europejskiej.

2. Wymagany przez Zamawiaj?cego Personel Kluczowy Wykonawcy stanowi minimalny sklad osob wymaganych do realizacji przedmiotowego zamowienia.

3. Przez minimalne do?wiadczenie zawodowe dla stanowisk, dla ktorych wymagane s? uprawnienia budowlane rozumie si? pelne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnie?.

4. Zamawiaj?cy nie dopuszcza l?czenia stanowisk w ramach poszczegolnych cz??ci zamowienia.

5. W przypadku skladania przez Wykonawc? ofert w odniesieniu do obu cz??ci zamowienia w zakresie dysponowania osobami do wykonania zamowienia Wykonawca obowi?zany jest wykaza? dla ka?dej cz??ci odr?bny personel w zakresie osob skierowanych na stanowiska Kierownikow Robot w bran?y hydrotechnicznej.

6. Zamawiaj?cy wymaga, by wskazany przez Wykonawc? Personel Kluczowy przebywal na budowie przez caly okres jej realizacji, tj. byl dost?pny na terenie budowy w calym okresie trwania umowy.

7. Pod poj?ciem ?warunki kontraktowe rownowa?ne nale?y rozumie? warunki kontraktowe VOB/B lub wzory JCT (Joint Contract Tribunal) i FMB (Federation of Masters Builders (FMB) lub kontrakty NEC (New Engineering Contracts) lub wzory ICE (Institution of Civil Engineers);

Ad. Sekcja IV.2.6) Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 90 dni.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 polegaj?cych na wykonaniu tego samego typu robot jak obj?te poszczegolnymi cz??ciami przedmiotu zamowienia dotycz?cych prac remontowych istniej?cego falochronu wyspowego, wykonania robot podczyszczeniowych, narzutow zabezpieczaj?cych falochrony ? kamiennych i z elementow ?elbetowych oraz prac ?elbetowych. Zamowienia uzupelniaj?ce zostan? udzielone w przypadku potrzeby wykonania robot uzupelniaj?cych b?d? one udzielane na warunkach kontraktowych nie gorszych ni? w Kontrakcie podstawowym. Warto?? przewidywanych zamowie? uzupelniaj?cych zostala ustalona na kwot?:

a) dla cz??ci 1 zamowienia 22 912 992,08 PLN;

a) dla cz??ci 2 zamowienia 16 973 759,09 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes

w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Breakwater construction work

2017/S 187-382078

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Jolanta Gurska, Iwona Piastowska
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych na Projekcie ?Modernizacja ukladu falochronow oslonowych w Porcie Polnocnym w Gda?sku.

Reference number: ZP-JG-3800-48/17
II.1.2) Main CPV code
45243200
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 438 754 265.14 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydlu?enia istniej?cego falochronu wyspowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45243200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 252 042 912.91 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu oslonowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45243200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 186 711 352.23 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Gdynia: Breakwater construction work
ND Document number 382078-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDYNIA
AU Authority name Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45243200 - Breakwater construction work
OC Original CPV code 45243200 - Breakwater construction work
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.umgdy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >