Poland-Krakow: Toner cartridges

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 75 - Office Supplies and Devices
Opps ID: NBD00003041504313340
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382652-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Toner cartridges

2017/S 187-382652

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
35 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
PL
ul. Krakowska 2, Rz?ska
Krakow
30-199
Poland
Telephone: +48 261135116/+48 501532133/+48 261133023/+48 261133017/+48 261133024
E-mail: 35wog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261135059/ +48 261135165
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.35wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa
I.5) Main activity
Other activity: zaopatrzenie w towary i uslugi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa tuszy, tonerow i materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksow do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Rz?sce k/Krakowa.

Reference number: 19/L?CZ/17
II.1.2) Main CPV code
30125100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych tonerow, tuszy

do urz?dze? drukuj?cych do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Rz?sce k/Krakowa na potrzeby jednostek i instytucji b?d?cych na zaopatrzeniu gospodarczym, zal?cznik nr 7 do SIWZ ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 982 883.16 PLN / Highest offer: 1 378 291.76 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Wykonawca dostarczy towar wlasnym ?rodkiem transportowym i na koszt wlasny do siedziby Zamawiaj?cego tj. Rz?ska, ul. Krakowska 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy wymaga, aby materialy eksploatacyjne byly produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz pierwszego gatunku.

Zamawiaj?cy wymaga dla wszystkich oferowanych materialow eksploatacyjnych

24 miesi?cznej gwarancji od dnia dostawy.

Zamawiaj?cy wymaga, aby termin wa?no?ci wszystkich materialow eksploatacyjnych byl nie krotszy ni? 18 miesi?cy od dnia dostawy.

Materialy eksploatacyjne do urz?dze? drukuj?cych musz? by? opakowane

w kartonowe opakowania zewn?trzne z logo i nazw? producenta, opisem zawarto?ci

i oznaczone numerem katalogowym produktu (symbolem); musz? by? opakowane indywidualnie w wewn?trzne, hermetyczne opakowanie uniemo?liwiaj?ce kontakt produktu z atmosfer?.

Wymienione w formularzu cenowym (zal. nr 3 do SIWZ) znaki towarowe i nazwy producentow stanowi? towar powszechnie dost?pny na rynku, za? ich wskazanie wobec braku odpowiednich norm przedmiotowych, okre?laj?cych parametry tych wyrobow, ma jedynie na celu okre?lenie oczekiwanego standardu jako?ciowego i wydajno?ciowego zamawianych produktow.

Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie materialow rownowa?nych ? fabrycznie nowych, nieregenerowanych, niefabrykowanych. W przypadku oferowania materialow rownowa?nych, Wykonawca winien ? zgodnie z tre?ci? art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych wykaza?, ?e oferowany towar spelnia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego czyli dotycz?ce zgodno?ci z normami:

a) ISO/IEC 19752 (dla tonerow do monochromatycznych drukarek laserowych),

b) ISO/IEC 19798 (dla tonerow do kolorowych drukarek laserowych)

c) ISO/IEC 24711 (dla tuszy do drukarek atramentowych)

Co musi udokumentowa? wla?ciwymi dokumentami potwierdzaj?cymi zgodno??

z wymienionymi normami.

Oferowany produkt rownowa?ny nie mo?e narusza? praw patentowych producentow oryginalnych materialow.

Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? dla wszystkich oferowanych rownowa?nych materialow eksploatacyjnych dokumenty potwierdzaj?ce zgodno?? z normami:

d) ISO/IEC 19752 (dla tonerow do monochromatycznych drukarek laserowych),

e) ISO/IEC 19798 (dla tonerow do kolorowych drukarek laserowych)

f) ISO/IEC 24711 (dla tuszy do drukarek atramentowych)

Dokumenty potwierdzaj?ce zgodno?? produktow z wymienionymi wy?ej normami ISO, winny by? wystawione przez niezale?n? akredytowan? jednostk? certyfikuj?c? wyroby jako?ci lub niezale?n? akredytowan? jednostk? badawcz? oraz zawiera? formularz z raportu wynikow testow pomiaru wydajno?ci, przewidzianych w w/w normach.

W wypadku braku powy?szych certyfikatow, Zamawiaj?cy dopuszcza przedlo?enie za?wiadczenia wystawionego przez producenta drukarek, potwierdzaj?ce jako?? oferowanych materialow oraz mo?liwo?? zastosowania ich w miejsce oryginalnych. Zamawiaj?cy zaakceptuje dol?czenie do ka?dego rownowa?nego materialu eksploatacyjnego dokumentu wystawionego przez niezale?n? akredytowan? jednostk? certyfikuj?c? wyroby jako?ci, w pol?czeniu z odr?bnie wystawionym raportem wynikow testow pomiaru wydajno?ci, przewidzianych w ww. normach.

Ze wzgl?du na gro?b? utraty gwarancji, do urz?dze? obj?tych aktualnie gwarancj? producenta zalecane jest dostarczenie materialow eksploatacyjnych producenta sprz?tu. W przypadku, gdy u?ycie dostarczonych przez Wykonawc? produktow spowoduje uszkodzenie sprz?tu obj?tego gwarancj?, Zamawiaj?cy obci??y Wykonawc? kosztami naprawy, przegl?du i konserwacji poza wymaganymi przez producenta warunkami i terminami zawartymi w gwarancji oraz zobowi??e Wykonawc? do pokrycia kosztow, ktorymi serwisant obci??y Zamawiaj?cego. W przypadku utraty uprawnie? z tytulu gwarancji spowodowanych u?yciem niewla?ciwego produktu, Wykonawca przejmuje na siebie warunki gwarancji okre?lone przez producenta lub sprzedawc? urz?dzenia. Szczegolowy wykaz wymaganych materialow eksploatacyjnych zawiera Formularz cenowy, ktory stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje realizacj? zamowienia do 3 (trzech) dostaw.

Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego realizowana.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci danego artykulu kosztem innego w granicach nieprzekraczaj?cych ogolnej ceny ofertowej.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 095-186359
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa tuszy, tonerow i materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksow do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Rz?sce k/Krakowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Smart Digital Media Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Klonowa 32
Katowice
40-168
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 824 356.90 PLN
Total value of the contract/lot: 799 092.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Calkowita warto?? umowy brutto wynosi: 982 883.16 PLN

Warto?? netto umowy wynosi: 799 092 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Toner cartridges

2017/S 187-382652

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
35 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
PL
ul. Krakowska 2, Rz?ska
Krakow
30-199
Poland
Telephone: +48 261135116/+48 501532133/+48 261133023/+48 261133017/+48 261133024
E-mail: 35wog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261135059/ +48 261135165
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.35wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Other activity: zaopatrzenie w towary i uslugi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa tuszy, tonerow i materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksow do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Rz?sce k/Krakowa.

Reference number: 19/L?CZ/17
II.1.2) Main CPV code
30125100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 982 883.16 PLN / Highest offer: 1 378 291.76 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 095-186359

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa tuszy, tonerow i materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksow do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Rz?sce k/Krakowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Smart Digital Media Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Klonowa 32
Katowice
40-168
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 824 356.90 PLN
Total value of the contract/lot: 799 092.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Toner cartridges
ND Document number 382652-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name 35 Wojskowy Oddzial Gospodarczy (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30125100 - Toner cartridges
OC Original CPV code 30125100 - Toner cartridges
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) http://www.35wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >