Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003041751122370
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382646-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

2017/S 187-382646

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Jaroslaw Majecki
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodow ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci.

Reference number: 157/2017
II.1.2) Main CPV code
34115200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodow ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci, w zakresie 2 zada?:

Zadanie nr 1 ? Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 11 sztuk

Zadanie nr 2 ? Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 10 sztuk.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 11 sztuk

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna ? Sklad St??yca, ul. D?bli?ska 149, 08-540 St??yca.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 11 sztuk samochodow ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana do realizacji zamowienia, przeprowadzi nieodplatnie szkolenie z wytypowanymi przez u?ytkownika osobami (1 osoba na pojazd)

w zakresie podstaw ich u?ytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostan? ustalone po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi obejmowa? zasady u?ywania urz?dze? znajduj?cych si? w pojazdach oraz zasady wykonywania obslugiwa?, ktore mog? przeprowadzi? samodzielnie kierowcy. Pojazdy b?d? podlegaly nadzorowaniu jako?ci, w ramach odbioru wojskowego, ktore ma by? realizowane przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW), w oparciu o klauzul? jako?ciow?, zgodnie z wymaganiami AQAP 2131. (wymagania NATO). Oferowane samochody powinny zosta? oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzj? nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okre?laj?cych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamowienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem. W ramach opcji zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo nie wi?cej ni? 5 sztuk samochodow ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci, ktore musz? spelnia? wszystkie wymogi jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe informacje zawarte w dokumentacji zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 10 sztuk

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna ? Sklad St??yca, ul. D?bli?ska 149, 08-540 St??yca.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 10 sztuk samochodow ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana do realizacji zamowienia, przeprowadzi nieodplatnie szkolenie z wytypowanymi przez u?ytkownika osobami (1 osoba na pojazd)

w zakresie podstaw ich u?ytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostan? ustalone po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi obejmowa? zasady u?ywania urz?dze? znajduj?cych si? w pojazdach oraz zasady wykonywania obslugiwa?, ktore mog? przeprowadzi? samodzielnie kierowcy. Pojazdy b?d? podlegaly nadzorowaniu jako?ci, w ramach odbioru wojskowego, ktore ma by? realizowane przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW), w oparciu o klauzul? jako?ciow?, zgodnie z wymaganiami AQAP 2131. (wymagania NATO). Oferowane samochody powinny zosta? oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzj? nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okre?laj?cych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamowienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem. W ramach opcji zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo nie wi?cej ni? 4 sztuki samochodow ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci, ktore musz? spelnia? wszystkie wymogi jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe informacje zawarte w dokumentacji zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 2 ustawy Pzp. Tryb procedury przyspieszonej zostal wprowadzony ze wzgl?du na konieczno?? zabezpieczenia potrzeb transportowych nowo formowanych Brygad zgodnie z decyzj? Dowodcy WOT.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 171-350042
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 11 sztuk

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 10 sztuk

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow,w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt 1 dotycz?ce tych podmiotow.

3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w nie krotszym ni? 10 dni terminie,aktualnych na dzie? zlo?enia dokumentow, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert (szczegoly w dokumentacji zamowienia).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

2017/S 187-382646

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Jaroslaw Majecki
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodow ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci.

Reference number: 157/2017
II.1.2) Main CPV code
34115200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 11 sztuk

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 10 sztuk

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 171-350042

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 11 sztuk

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia malej ladowno?ci ? 10 sztuk

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
ND Document number 382646-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name 3 Regionalna Baza Logistyczna (121390415)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34115200 - Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
OC Original CPV code 34115200 - Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.3rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >