Poland-Gdansk: Public transport services by railways

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003042416879075
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 16, 2017
Solicitation No: 383010-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Public transport services by railways

2017/S 187-383010

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Pomorskie
191674836
ul. Okopowa 21/27
Gda?sk
80-810
Poland
Contact person: Jolanta Jery?
Telephone: +48 583268735
E-mail: zampub@pomorskie.eu
Fax: +48 583268557
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.pomorskie.eu

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pomorskie.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wojewodztwo Pomorskie
DAZ-ZP.272.54.2017
ul. Okopowa 21/27, Kancelaria Ogolna Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego, pok. 4a
Gda?sk
80-810
Poland
Contact person: Jolanta Jery?
Telephone: +48 583268735
E-mail: zampub@pomorskie.eu
Fax: +48 583268557
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.pomorskie.eu

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego.

Reference number: DAZ-ZP.272.54.2017
II.1.2) Main CPV code
60210000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. ?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego w okresie od 10.12.2017 do 8.12.2018 na wskazanych liniach komunikacyjnych.2.Zamowieniejest podzielone na dwie (2) cz??ci. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert cz??ciowych na jedn? lub wi?cej cz??ci. 3.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?la rozdzial III SIWZ,zal. nr 1 do SIWZ oraz wzor umowy -zal. nr 3 do SIWZ.4.Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji, je?eli po wyczerpaniu cz??ci podstawowej l?cznej (WZORCOWEJ) pracy eksploatacyjnej w okresie kursowania poci?gow [pockm] okre?lonej w kolumnie4 tabeli wskazanej w ust. 3 w rozdz. III SIWZ, wykonywanie dalszej pracy eksploatacyjnej b?dzie niezb?dne do pelnej realizacji celow i wykonania zamowienia.4.Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umow? o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w rozdziale III ust. 11 SIWZ, o ile mieszcz? si? one w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego przez przewo?nika na liniach komunikacyjnych -Aglomeracja

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Podzadanie I:1.Gda?sk-Gd. Port Lotniczy ? Gda?sk Osowa/ Gdynia 2.Ko?cierzyna / Kartuzy ? Gd. Port Lotniczy?Gda?sk 3.Ko?cierzyna-Gdynia Podzadanie II 1.L?bork-Wejherowo-Gdynia Glowna-Gda?sk ?rodmie?cie.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego w okresie od 10.12.2017 do 8.12.2018 przez przewo?nika na poni?ej wskazanych liniach komunikacyjnych.

Podzadanie 1

1.Gda?sk - Gd. Port Lotniczy ? Gda?sk Osowa/ Gdynia

2.Ko?cierzyna / Kartuzy ? Gd. Port Lotniczy ? Gda?sk

3.Ko?cierzyna - Gdynia

Podzadanie 2

4.L?bork - Wejherowo - Gdynia Glowna - Gda?sk ?rodmie?cie

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?la rozdzial III SIWZ, zal. nr 1 do SIWZ oraz wzor umowy -zal. nr 3 do SIWZ

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin platno?ci rat rekompensaty / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Honorowanie biletow okresowych wskazanych w taryfie na przewoz osob innego/innych Operatorow wykonuj?cych przewozy wojewodzkie na wspolnym odcinku Gda?sk Glowny ? Gdynia Chylonia / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/12/2017
End: 08/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1)Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji, je?eli po wyczerpaniu cz??ci podstawowej l?cznej (WZORCOWEJ) pracy eksploatacyjnej w okresie kursowania poci?gow [pockm] okre?lonej w kolumnie 4 tabeli wskazanej w ust. 3 w rozdziale III SIWZ wykonywanie dalszej pracy eksploatacyjnej b?dzie niezb?dne do pelnej realizacji celow i wykonania zamowienia;

2)Podejmuj?c decyzj? o realizacji prawa opcji Zamawiaj?cy oszacuje, ile jeszcze pracy eksploatacyjnej b?dzie konieczne do wykonania, aby mo?na bylo w pelni zrealizowa? cele. Zidentyfikowana ilo?? pracy eksploatacyjnej zostanie zlecona Wykonawcy do realizacji w ramach wykonania prawa opcji. Po wyczerpaniu nowego limitu pracy eksploatacyjnej, opisana powy?ej procedura korzystania z prawa opcji mo?e by? ponawiana a? do osi?gni?cia ostatecznego limitu opcji w wysoko?ci okre?lonej w kolumnie 6 w tabeli wskazanej w ust. 3 w rozdziale III SIWZ;

3) Wykonawca b?dzie wykonywa? cz??? opcjonaln? na tych samych zasadach, co cz??? podstawow? zamowienia.

W szczegolno?ci zastosowanie b?dzie miala ta sama warto?? ceny jednostkowej ? podstawowej stawki rekompensaty do poci?gokilometra, ktora zostala podana przez Wykonawc? w ofercie.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zlo?ona oferta musi by? zabezpieczona wadium obejmuj?cym okres zwi?zania ofert? o warto?ci 500 000 PLN (slownie: pi??set tysi?cy zlotych);2.Wadium winno zosta? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. Form? wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium okre?lono w rozdz. VIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego przez przewo?nika na liniach komunikacyjnych -Regionalne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

1.Gdynia ? Slupsk/Ustka

2.Gdynia ? Hel

3.Gdynia ? Tczew ? Sm?towo Gr. ? gr. wojewodztwa ? Laskowice Pom. / Bydgoszcz Gl.

4.Gdynia ? Malbork ? Elbl?g / Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego w okresie od 10.12.2017 do 8.12.2018 przez przewo?nika na poni?ejwskazanych liniach komunikacyjnych.

1. Gdynia ? Slupsk/Ustka

2. Gdynia ? Hel

3. Gdynia ? Tczew ? Sm?towo Gr. ? gr. wojewodztwa - Laskowice Pom. / Bydgoszcz Gl.

4. Gdynia - Malbork - Elbl?g / Olsztyn

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?la rozdzial III SIWZ, zal. nr 1 do SIWZ oraz wzor umowy -zal. nr 3 do SIWZ

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin platno?ci rat rekompensaty / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Honorowanie biletow okresowych wskazanych w taryfie na przewoz osob innego/innych Operatorow wykonuj?cych przewozy wojewodzkie na wspolnym odcinku Gda?sk Glowny ? Gdynia Chylonia / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 36 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/12/2017
End: 08/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1)Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji, je?eli po wyczerpaniu cz??ci podstawowej l?cznej (WZORCOWEJ) pracy eksploatacyjnej w okresie kursowania poci?gow [pockm] okre?lonej w kolumnie 4 tabeli wskazanej w ust. 3 w rozdziale III SIWZ wykonywanie dalszej pracy eksploatacyjnej b?dzie niezb?dne do pelnej realizacji celow i wykonania zamowienia;

2)Podejmuj?c decyzj? o realizacji prawa opcji Zamawiaj?cy oszacuje, ile jeszcze pracy eksploatacyjnej b?dzie konieczne do wykonania, aby mo?na bylo w pelni zrealizowa? cele. Zidentyfikowana ilo?? pracy eksploatacyjnej zostanie zlecona Wykonawcy do realizacji w ramach wykonania prawa opcji. Po wyczerpaniu nowego limitu pracy eksploatacyjnej, opisana powy?ej procedura korzystania z prawa opcji mo?e by? ponawiana a? do osi?gni?cia ostatecznego limitu opcji w wysoko?ci okre?lonej w kolumnie 6 w tabeli wskazanej w ust. 3 w rozdziale III SIWZ;

3) Wykonawca b?dzie wykonywa? cz??? opcjonaln? na tych samych zasadach, co cz??? podstawow? zamowienia.

W szczegolno?ci zastosowanie b?dzie miala ta sama warto?? ceny jednostkowej ? podstawowej stawki rekompensaty do poci?gokilometra, ktora zostala podana przez Wykonawc? w ofercie.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zlo?ona oferta musi by? zabezpieczona wadium obejmuj?cym okres zwi?zania ofert? o warto?ci 360 000 PLN (slownie: trzysta sze??dziesi?t tysi?cy zlotych);2.Wadium winno zosta? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. Form? wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium okre?lono w rozdz. VIII SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykazal, ?e posiada (warunek taki sam zarowno dla Cz??ci 1 jak i Cz??ci 2 zamowienia):

1) Aktualn? licencj? potwierdzaj?c? zdolno?? Wykonawcy do wykonywania funkcji przewo?nika kolejowego zgodnie z ustaw? z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1727 z po?n. zm.) lub licencj? wydan? przez wla?ciwe wladze innych pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej lub pa?stw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym potwierdzaj?c?/e zdolno?? Wykonawcy do wykonywania kolejowych przewozow osob.2) Aktualne ?wiadectwo bezpiecze?stwa dla przewo?nika kolejowego zgodnie z ustaw? z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1727 z po?n. zm.).2.O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu:1)z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp; 2)wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; 3)Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy. Regulacji,o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.4)Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolnie okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podstawie pkt. 3). 5)Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? Wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.3. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.4.Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcow:1)ktorzy nie wykazali spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w ust. ust.1 (w SIWZ ust. 1 pkt. 1.2)2)ktorzy nie wyka??, ?e nie zachodz? wobec nich przeslanki okre?lone w ust.2 (w SIWZ ust. 1 pkt. 1.1.)5.W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w rozdziale V SWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musz? zlo?y? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:1)aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie to Wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (zwanego dalej JEDZ) Wzor JEDZ stanowi zal. nr 4 do SIWZ Instrukcja wypelnienia JEDZ zostala zawarta w rozdziale VI SIWZ.6.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie (JEDZ), o ktorym mowa w pkt. 5, sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie 7. Z uwagi na ograniczon? liczb? znakow w danej sekcji cd. w sekcji III.1.2 pkt 1.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1.Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia:1)W przypadku spolki cywilnej Zamawiaj?cy przyjmuje, ?e Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, s? wspolnicy spolki cywilnej, ktorych udzial w post?powaniu traktowany jest jako wspolne ubieganie si? o udzielenie zamowienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 2)Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.3)Pelnomocnictwo do dokonywania czynno?ci, o ktorych mowa w pkt 2 powinno mie? posta? dokumentu stwierdzaj?cego ustanowienie pelnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostalych wykonawcow. W zakresie formy, pelnomocnictwo musi odpowiada? przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginal lub notarialnie potwierdzona kopia). Pelnomocnictwo nale?y dol?czy? do oferty.4)Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy.5)Oferta musi by? podpisana w taki sposob, by wi?zala wszystkich wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie.6)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b?d? z wykonawc? wyst?puj?cym jako pelnomocnik pozostalych (liderem).7)W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego dostarczenia umowy reguluj?cej wspolprac? tych podmiotow (w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc?).8)Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia skladaj? l?cznie Formularz Ofertowy.

2. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:1)sekcja VI.3. ust.3 pkt.1 -informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.2)sekcja VI.3. ust. 3 pkt 2 4 sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a)nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre?lone w ust. 2 stosuje si? odpowiednio.3.Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3ust.3 pk 1 sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) w zakresie okre?l w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

3. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow ? zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin okre?lony w ust. 2 pkt. 1) stosuje si? odpowiednio.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1.Istotne dla stron postanowienia zostaly wskazane we wzorze umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ.2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.3.Do umowy maj? zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, je?eli przepisy ustawy nie stanowi? inaczej.4.Umowa jest jawna i podlega udost?pnieniu na zasadach okre?lonych w przepisach o dost?pie do informacji publicznej.5.Wszelkie zmiany zawartej umowy b?d? wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem niewa?no?ci.6.Osoby reprezentuj?ce Wykonawc? przy podpisywaniu umowy powinny posiada? ze sob? dokumenty potwierdzaj?ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b?dzie wynika? z dokumentow zal?czonych do oferty.7.Okoliczno?ci, w jakich zmieniona mo?e zosta? umowa, s? opisane we wzorze umowy (zal?cznik nr 3 do SIWZ).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263705
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 12:00
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego, tj, przy ul. Okopowej 21/27; 80-180 Gda?sk w pok. nr 133H, pi?tro I.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.2.Wykonawcy mog? by? obecni przy otwieraniu ofert.3.Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot? jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

4.Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a tak?e informacje dotycz?ce ceny ofert. Termin gwarancji zamowienia i terminu wykonania zamowienia zostaly okre?lone w SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, i? przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonanie oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia ( wzor o?wiadczenia stanowi zal. nr 5 do SIWZ).3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia, nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:1)informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,2)za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;3)za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;4)odpisu z wla?ciwego rejestru lub z CEIDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;5)o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci, zgodnie z wzorem stanowi?cym zal. nr 6 do SIWZ;6)o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowi?cym zal?cznik nr 7 do SIWZ;7)o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowi?cym zal. nr 8 do SIWZ;8)aktualn? licencj? potwierdzaj?c? zdolno?? Wykonawcy do wykonywania funkcji przewo?nika kolejowego zgodnie z ustaw? z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1727 z po?n. zm.) lub licencj? wydan? przez wla?ciwe wladze innych pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej lub pa?stw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym potwierdzaj?c?/e zdolno?? Wykonawcy do wykonywania kolejowych przewozow osob.9)aktualne ?wiadectwo bezpiecze?stwa dla przewo?nika kolejowego zgodnie z ustaw? z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1727 ze zm.) W rozdz. VI SIWZ wskazano szczegolowe inf. dot. zasad zlo?enia dokumentow).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno??

z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopie odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

6. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10. Pozostale postanowienia dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej reguluj? przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Public transport services by railways

2017/S 187-383010

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Pomorskie
191674836
ul. Okopowa 21/27
Gda?sk
80-810
Poland
Contact person: Jolanta Jery?
Telephone: +48 583268735
E-mail: zampub@pomorskie.eu
Fax: +48 583268557
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.pomorskie.eu

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego.

Reference number: DAZ-ZP.272.54.2017
II.1.2) Main CPV code
60210000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego przez przewo?nika na liniach komunikacyjnych -Aglomeracja

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/12/2017
End: 08/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug publicznych w zakresie kolejowych przewozow pasa?erskich na terenie wojewodztwa pomorskiego przez przewo?nika na liniach komunikacyjnych -Regionalne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 36 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/12/2017
End: 08/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263705
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Public transport services by railways
ND Document number 383010-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDANSK
AU Authority name Wojewodztwo Pomorskie (191674836)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 16/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60100000 - Road transport services
60210000 - Public transport services by railways
OC Original CPV code 60100000 - Road transport services
60210000 - Public transport services by railways
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.pomorskie.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >