Poland-Skierniewice: Meal-preparation services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003042564933011
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 12, 2017
Solicitation No: 382853-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Skierniewice: Meal-preparation services

2017/S 187-382853

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Zespolony w Skierniewicach im. Stanislawa Rybickiego
ul. Rybickiego 1
Skierniewice
96-100
Poland
Contact person: Renata Pisarska
Telephone: +48 468340821
E-mail: r.pisarska@wsz-skier.pl
Fax: +48 468340821
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.wsz-skier.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitale.lodzkie.pl/skierniewice/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach Kancelaria Szpitala
ul. Rybickiego 1
Skierniewice
96-100
Poland
Contact person: Renata Pisarska
E-mail: r.pisarska@wsz-skier.pl
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.wsz-skier.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie na rzecz Zmawiaj?cego uslug gastronomicznych w zakresie przygotowania i dystrybucji calodziennych posilkow dla pacjentow i uprawnionego personelu dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im.

Reference number: WSZ.DZP.261.1/26/2017
II.1.2) Main CPV code
55321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

?wiadczenie na rzecz Zmawiaj?cego uslug gastronomicznych w zakresie przygotowania i dystrybucji calodziennych posilkow dla pacjentow i uprawnionego personelu dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego: Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie na rzecz Zmawiaj?cego uslug gastronomicznych w zakresie przygotowania i dystrybucji calodziennych posilkow dla pacjentow i uprawnionego personelu dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny. Spelnienie warunku zostanie dokonane na podstawie o?wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny. Spelnienie warunku zostanie dokonane na podstawie o?wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek powy?szy zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal co najmniej 1 uslug? ?ywienia pacjentow o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego zamowienia w obiekcie slu?by zdrowia o warto?ci brutto minimum 1 300 000 PLN

i udokumentuje, ?e usluga ta zostala wykonana nale?ycie.

Przez obiekt slu?by zdrowia Zamawiaj?cy rozumie przedsi?biorstwo podmiotu leczniczego, w ktorym podmiot ten wykonuje dzialalno?? lecznicz? w rodzaju ?wiadczenia szpitalne.

Posilki przygotowywane i dystrybuowane przez Wykonawc?.

Przez jedn? uslug? Zamawiaj?cy rozumie jeden/? kontrakt/umow? wykonywany w sposob ci?gly przez co najmniej 24 miesi?ce.

W przypadku uslug b?d?cych w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie warto?ci i czasu wykonania danej uslugi dotycz? cz??ci umowy ju? zrealizowanej (tj. od dnia rozpocz?cia wykonywania uslugi do uplywu terminu

skladania ofert) i te parametry wykonania uslugi Wykonawca obowi?zany jest poda? w wykazie uslug ? zal?cznik nr 3 do SIWZ ? JEDZ.

W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spelnia/nie spelnia na podstawie zlo?onych dokumentow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 044-081248
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2017
Local time: 09:30
Place:

Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, Dzial Zamowie? Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest obowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 26 000 PLN (slownie: dwadzie?cia sze?? tysi?cy zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert. Zasady wnoszenia wadium okre?la Rozdzial XV SIWZ.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow ? skladanych wraz z ofert?:

1) Formularz ofertowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ.

2) O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? zal?cznik nr 3 do SIWZ ? sposob wypelnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia dost?pny jest na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument Zamowienia -instrukcja.pdf. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wypelnieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? rownie? narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, o?wiadczenie sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu. W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych w pkt XI SIWZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wypelniania sekcji a cz??ci IV formularza jednolitego dokumentu oraz sekcji C: 1 b i 10. Wykonawca nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji cz??ci IV formularza dotycz?cej kryteriow kwalifikacji, za? wla?ciwej (dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okre?lonych przez zamawiaj?cego, warunkow udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy dokona co do zasady na zako?czenie post?powania w oparciu o stosowne dokumenty skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, na wezwanie zamawiaj?cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). W tabeli sekcja C pkt. 1b nale?y wykaza? ? warunek udzialu w post?powaniu rozdzial XI.2 c): Opis (Rodzaj/i lub/nazwa uslugi) Kwoty (zgodnie z warunkiem Zamawiaj?cego opisanym w pkt. XI c) Daty (od ? do) Odbiorcy (dokladna nazwa, adres).

3) Dokument potwierdzaj?cy zabezpieczenie oferty wadium.

4) Pelnomocnictwo ? je?eli jest wymagane.

5) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. XIII. 1. 2) SIWZ dotycz?ce tych podmiotow. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. (na wezwanie Zamawiaj?cego).6) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego ? je?eli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 3. Zamawiaj?cy b?dzie wykluczal Wykonawc? z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1. . Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow wyszczegolnionych w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamowie? Publicznych.

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu

o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??dania oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punktach 7 i 8 wnosi si?, w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

10. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

13. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

14. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzialu nie.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Skierniewice: Meal-preparation services

2017/S 187-382853

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Zespolony w Skierniewicach im. Stanislawa Rybickiego
ul. Rybickiego 1
Skierniewice
96-100
Poland
Contact person: Renata Pisarska
Telephone: +48 468340821
E-mail: r.pisarska@wsz-skier.pl
Fax: +48 468340821
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.wsz-skier.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie na rzecz Zmawiaj?cego uslug gastronomicznych w zakresie przygotowania i dystrybucji calodziennych posilkow dla pacjentow i uprawnionego personelu dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im.

Reference number: WSZ.DZP.261.1/26/2017
II.1.2) Main CPV code
55321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 044-081248
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Skierniewice: Meal-preparation services
ND Document number 382853-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place SKIERNIEWICE
AU Authority name Wojewodzki Szpital Zespolony w Skierniewicach im. Stanislawa Rybickiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 12/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 55321000 - Meal-preparation services
55520000 - Catering services
OC Original CPV code 55321000 - Meal-preparation services
55520000 - Catering services
RC NUTS code PL71
IA Internet address (URL) www.wsz-skier.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >