Poland-Lod?: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003043135264371
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 382288-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Furniture

2017/S 187-382288

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Muzeum Sztuki w Lodzi
7121000146
ul. Wi?ckowskiego 36
Lod?
90-734
Poland
Contact person: Anna Mowi?ska
Telephone: +48 426343944
E-mail: muzeum@msl.org.pl
Fax: +48 426329941
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.msl.org.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.msl.org.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samorz?dowa instytucja kultury
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?ena do projektu ?Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Lodzi ? budynek J..

Reference number: AG.271.08.2017
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa oraz monta? wyposa?enia m.in.:w pakiecie 1: regalow jezdnych, regalow magazyn, w pakiecie 2: biurek, stolow, regalow, szaf, krzesel, , podestow, wyposa?enia sanitariatow, pomieszcze? socjalnych, warsztatu, ktorych szczegolowy opis zawarty jest odpowiednio w zal?cznikach do SIWZ. ) Oferowane wyposa?enie musi by? fabrycznie nowe i nieu?ywane, pochodzi? z bie??cej produkcji (rok produkcji ? 2016/2017), posiada? stosowne i aktualnie obowi?zuj?ce certyfikaty, atesty, raporty dopuszczaj?ce wyposa?enia do sprzeda?y i u?ytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi?zany zapewni? bezplatny serwis gwarancyjny wyposa?enia w okresie udzielonej gwarancji. Przedmiot zamowienia obejmuje nast?puj?ce pakiety: Pakiet 1 ? regaly magazynowe / w tym jezdne, Pakiet 2 ? sprz?t i wyposa?enie. Zakres zamowienia obejmuje: zakup wyposa?enia wraz z jego dostarczeniem do Zamawiaj?cego, rozladunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, a tak?e monta?.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 513 255.80 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet ? regaly magazynowe w tym jezdne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet ? regaly magazynowe w tym jezdne. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w SIWZ i zal?cznikach do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 317 850.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/04/2018
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-0020/16.
II.2.14) Additional information

Szczegolowe informacje znajduj? si? w SIWZ i zal?cznikach do SIWZ zamieszczonych na stronie http://msl.org.pl/bip/przetargi.html .

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet ? sprz?t i wyposa?enie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39141100
39141300
39130000
31720000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa oraz monta? wyposa?enia m.in.: biurek, stolow, regalow, szaf, krzesel, podestow, wyposa?enia sanitariatow, pomieszcze? socjalnych, wyposazenia warsztatu, ktorych szczegolowy opis zawarty jest odpowiednio w SIWZ wraz z zal?cznikami do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 195 405.80 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/04/2018
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-0020/16.
II.2.14) Additional information

Szczegolowe informacje znajduj? si? w SIWZ i zal?cznikach do SIWZ zamieszczonych na stronie http://msl.org.pl/bip/przetargi.html .

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A. Wykonawca musi wykaza?, i? posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytowa w wysoko?ci nie mniejszej ni?:

dla Pakiet ? regaly magazynowe ? 200 000 PLN

dla Pakiet ? sprz?t i wyposa?enie ? 100 000 PLN

B. Wykonawca musi by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie przedmiotu zamowienia na kwot? min:

dla Pakiet ? regaly metalowe ? 200 000 PLN

dla Pakiet ? krzesla ? 100 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty jakie maj? zlo?y? wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz, ?e oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego / na wezwanie Zamawiaj?cego:

? Informacje banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

? Dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

Szczegolowy opis dotycz?cy warunkow i dokumentow znajduje si? w SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli wykonawca wyka?e,

?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert

(a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) nale?ycie wykonal:

dla Pakiet ? regaly magazynowe

? co najmniej jedn? dostaw? regalow jezdnych o warto?ci minimum 200 000 PLN brutto,

dla Pakiet ? sprz?t i wyposa?enie

? co najmniej jedn? dostaw? mebli biurowych o warto?ci minimum 100 000 PLN brutto,

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty jakie maj? zlo?y? wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz,

?e oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego / na wezwanie Zamawiaj?cego:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane,

oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie,

przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane.

Szczegolowy opis dotycz?cy warunkow i dokumentow znajduje si? w SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zawiera wzor umowy, stanowi?cy zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Muzeum Sztuki w Lodzi, 90-734, ul. Wi?ckowskiego 36, kancelaria.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Podstawy wykluczenia z post?powania:

? Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z post?powania z uwagi na okoliczno?ci wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

? Zamawiaj?cy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia:

? Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

? O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

? O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

? O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

? W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowi?zany przekaza? Zamawiaj?cemu ?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Szczegolowe warunki dotycz?ce wykluczenia i dokumentow zawiera SIWZ.

Oferta winna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci

dla Pakiet ? regaly metalowe ? 5 000 PLN

dla Pakiet ? krzesla ? 7 000 PLN

dla Pakiet ? meble biurowe ? 25 000 PLN

Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

Wymagane jest od wykonawcy zlo?enie Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy na pokrycie roszcze? z tytulu nie wykonania lub nienale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

Szczegolowe wymagania dotycz?ce Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy, zawiera SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +49 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +49 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +49 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +49 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Furniture

2017/S 187-382288

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Muzeum Sztuki w Lodzi
7121000146
ul. Wi?ckowskiego 36
Lod?
90-734
Poland
Contact person: Anna Mowi?ska
Telephone: +48 426343944
E-mail: muzeum@msl.org.pl
Fax: +48 426329941
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.msl.org.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?ena do projektu ?Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Lodzi ? budynek J..

Reference number: AG.271.08.2017
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 513 255.80 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet ? regaly magazynowe w tym jezdne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 317 850.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/04/2018
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet ? sprz?t i wyposa?enie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39141100
39141300
39130000
31720000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 195 405.80 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/04/2018
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Furniture
ND Document number 382288-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LOD?
AU Authority name Muzeum Sztuki w Lodzi (7121000146)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31720000 - Electromechanical equipment
39100000 - Furniture
39130000 - Office furniture
39141100 - Shelves
39141300 - Cabinets
OC Original CPV code 31720000 - Electromechanical equipment
39100000 - Furniture
39130000 - Office furniture
39141100 - Shelves
39141300 - Cabinets
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) www.msl.org.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >