Poland-Piekary ?l?skie: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003043233498137
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382611-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Piekary ?l?skie: Laboratory reagents

2017/S 187-382611

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach ?l?skich
ul. Bytomska 62
Piekary ?l?skie
41-940
Poland
Contact person: Sekcja ds. zamowie? publicznych
Telephone: +48 323934210
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Fax: +48 323934141
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.urazowka.piekary.pl

Address of the buyer profile: http://www.urazowka.piekary.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow do bada? parametrow krytycznych wraz z dzier?aw? analizatora ? 2.

Reference number: SZP.270-53/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow do bada? parametrow krytycznych wraz z dzier?aw? analizatora, dostaw? materialow zu?ywalnych i szkoleniem dla Samodzielnego Publicznego Wojewodzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach ?l?skich, zgodnie z wymaganiami zal?cznika nr 6.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 267 809.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

41-940 Piekary ?l?skie, ul. Bytomska 62.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow do bada? parametrow krytycznych wraz z dzier?aw? analizatora, dostaw? materialow zu?ywalnych i szkoleniem dla Samodzielnego Publicznego Wojewodzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach ?l?skich, zgodnie z wymaganiami zal?cznika nr 6.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 0.4
Price - Weighting: 0.6
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274172
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Radiometer Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Kolejowa 5/7
Warszawa
01-217
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 267 809.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

19. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie

zamowienia.

19.1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w

post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na

podstawie Pzp.

19.2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si?

niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa?

okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

19.3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego

kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania

w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,

i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli

przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji

elektronicznej.

19.5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego

stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

19.6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si?

w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

19.7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni

od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o

okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

19.8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii

Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega

zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

19.10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia

na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby

Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu

oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

19.11. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania

odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

19.12. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej

ni? do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,

termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Piekary ?l?skie: Laboratory reagents

2017/S 187-382611

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach ?l?skich
ul. Bytomska 62
Piekary ?l?skie
41-940
Poland
Contact person: Sekcja ds. zamowie? publicznych
Telephone: +48 323934210
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Fax: +48 323934141
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.urazowka.piekary.pl

Address of the buyer profile: http://www.urazowka.piekary.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow do bada? parametrow krytycznych wraz z dzier?aw? analizatora ? 2.

Reference number: SZP.270-53/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 267 809.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274172

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Radiometer Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Kolejowa 5/7
Warszawa
01-217
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 267 809.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Piekary ?l?skie: Laboratory reagents
ND Document number 382611-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place PIEKARY ?L?SKIE
AU Authority name Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach ?l?skich
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.urazowka.piekary.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >