Poland-Warsaw: Sewage pumping stations construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003043913838724
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 383617-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Sewage pumping stations construction work

2017/S 187-383617

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Joanna Wojtowicz Pion Zamowie? Publicznych ? Dzial Post?powa?
Telephone: +48 224455313
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpwik.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5 pok. 313
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Pion Zamowie? Publicznych ? Dzial Post?powa?, pokoj 313
Telephone: +48 224455317
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zadanie II.4: Przebudowa pompowni ?ciekow sanitarnych ?Moczydlo.

Reference number: 01518/WS/PW/PRO-JRP-T1/B/2017
II.1.2) Main CPV code
45232423
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zadanie II.4: Przebudowa pompowni ?ciekow sanitarnych ?Moczydlo.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie II.4: Przebudowa pompowni ?ciekow sanitarnych ?Moczydlo.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1 spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej,

o ile obowi?zek ten wynika z odr?bnych przepisow.

1.2 nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamowie? publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z po?n. zm) zwanej dalej ?Ustaw? lub ?Pzp (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp ) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-8 Pzp.

2. Zamawiaj?cy, w niniejszym post?powaniu, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu (art. 24 aa ustawy Pzp)..

3. Zamawiaj?cy ??da zlo?enia:

3.1a) Na etapie skladania ofert od wszystkich Wykonawcow:

a) Jednolity/te europejski/e dokument/y zamowienia ? zgodnie z pkt 6.1 a) IDW, stanowi?cej Cz??? I SIWZ;

b) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 6.5 IDW

c) Opis do?wiadczenia osob wyznaczonych do realizacji zamowienia (je?eli dotyczy ? zgodnie z pkt 10.5 IDW) zgodnie z zal?cznikiem nr 4 do IDW

d) Inne o?wiadczenia i dokumenty, co do ktorych wskazane jest w SIWZ, ?e nale?y je zal?czy? do oferty.

3.1 b) Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.1b) i 6.1d) IDW.

3.1 c) Ka?dy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowi?zany jest do zlo?enia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiaj ?cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o ktorym mowa w pkt 6.1.c) IDW.

3.1 d) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osob ktore maj? miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorych dotyczy dokument okre?lony w pkt 6.1b) ppkt a) IDW, sklada odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt 1.1: Nie dotyczy.

5. Zamawiaj?cy oceni (je?eli dotyczy), czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 Ustawy (z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-8 Ustawy. Zamawiaj?cy za??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow odpowiednich dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.1.b) IDW.

III.1.2) Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Zamawiaj?cy nie precyzuje w ww. zakresie ?adnych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenie), tj.:

Wykonawcy, ktorzy nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali, co najmniej:

1 robot? budowlan? (kontrakt) polegaj?cy na przebudowie lub modernizacji pompowni/przepompowni ?ciekow o wydajno?ci nominalnej nie mniejszej ni? 50 dm3/s przy zachowaniu ci?glo?ci pracy tej pompowni/przepompowni o warto?ci roboty budowlanej (kontraktu) rownej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rownowarto?? 3 000 000 PLN bez podatku VAT (slownie: trzy miliony zlotych i 00/100).

lub

1 robot? budowlan? (kontrakt) polegaj?c? na przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ?ciekow o wydajno?ci nie mniejszej ni? 20 000 RLM, przy zachowaniu ci?glo?ci pracy obiektu, o warto?ci tej roboty budowlanej (kontraktu) rownej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rownowarto?? 3 000 000 PLN bez podatku VAT (slownie: trzy miliony zlotych i 00/100).

1.2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Wykonawcy, ktorzy skieruj? osoby, ktore b?d? uczestniczy? w wykonaniu zamowienia, tj. pelni? nast?puj?ce funkcje:

a) Ekspert nr 1 ? Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) ? niniejsza osoba ma posiada? nast?puj?ce do?wiadczenie i wyksztalcenie:

? posiada? wyksztalcenie wy?sze techniczne lub wy?sze ekonomiczne lub wy?sze menad?erskie,

? posiada? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert do?wiadczenie na stanowisku polegaj?cym na zarz?dzaniu kontraktem (kontraktami) tj. pelnil funkcj? Kierownika Projektu jako Przedstawiciel Wykonawcy/ Koordynatora, przy jednym kontrakcie realizowanym wg FIDIC (lub rownowa?nym) polegaj?cym na przebudowie lub modernizacji pompowni/przepompowni ?ciekow lub oczyszczalni ?ciekow o warto?ci roboty budowlanej (kontraktu) rownej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rownowarto?? 3 000 000 PLN bez podatku VAT (slownie trzy miliony zlotych i 00/100), przy czym do?wiadczenie przy realizacji wskazanej roboty (kontraktu) musi obejmowa? okres co najmniej 6-miesi?czny.

b) Ekspert nr 2 ? Kierownik budowy (1 osoba) ? niniejsza osoba ma posiada? nast?puj?ce uprawnienia i do?wiadczenie:

? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, wydane na podstawie obecnie obowi?zuj?cych przepisow prawa (lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow prawa, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamowienia).

oraz

? posiada? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert do?wiadczenie na stanowisku polegaj?cym na nadzorowaniu kontraktu lub na kierowaniu kontraktem tj. pelnil funkcj? Kierownika budowy lub kierownika robot, przy jednym kontrakcie realizowanym wg FIDIC (lub rownowa?nym) polegaj?cym na przebudowie lub modernizacji pompowni/przepompowni ?ciekow lub oczyszczalni ?ciekow przy zachowaniu ci?glo?ci pracy danej pompowni/przepompowni lub oczyszczalni ?ciekow o warto?ci roboty budowlanej (kontraktu) rownej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rownowarto?? 3 000 000 PLN bez podatku VAT (slownie trzy miliony zlotych i 00/100), przy czym do?wiadczenie przy realizacji wskazanej roboty (kontraktu) musi obejmowa? okres co najmniej 6-miesi?czny.

c) Ekspert nr 3 ? Kierownik robot elektrycznych ? winien spelnia? nast?puj?ce wymagania, posiadaj?cy:

? uprawnienia budowlane w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? wydane na podstawie obecnie obowi?zuj?cych przepisow prawa (lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow prawa, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamowienia).

l?cznie co najmniej 36 miesi?cy do?wiadczenia (uzyskane przed uplywem terminu skladania ofert) na stanowisku kierownika robot elektrycznych, w kierowaniu robotami budowlanymi w bran?y elektrycznej;

d) Ekspert nr 4 ? Kierownik robot automatyk ? winien spelnia? nast?puj?ce wymagania, posiadaj?cy:

? posiada? wyksztalcenie wy?sze techniczne w zakresie automatyki,

? l?cznie co najmniej 36 miesi?cy do?wiadczenia (uzyskane przed uplywem terminu skladania ofert) na stanowisku kierownika robot automatyki, w kierowaniu robotami budowlanymi w bran?y automatyki.

e) Ekspert nr 5 ? Kierownik robot drogowych (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiada? nast?puj?ce uprawnienia i do?wiadczenie:

? uprawnienia budowlane w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej, bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowi?zuj?cych przepisow prawa (lub odpowiadaj?ce im uprawnienia w zakresie drogowym wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamowienia),

? l?cznie co najmniej 36 miesi?cy do?wiadczenia (uzyskane przed uplywem terminu skladania ofert) na stanowisku kierownika robot drogowych, w kierowaniu robotami budowlanymi w bran?y drogowej.

Zamawiaj?cy dopuszcza pelnienie przez t? sam? osob? jednocze?nie maksymalnie dwoch funkcji wymienionych w pkt. c) do d).

2. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1.1. Wykonawca ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

wykaz robot budowlanych tj. dokument, o ktorym mowa w pkt. 6.1.3. IDW

3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1.2. Wykonawca ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

wykaz osob tj. dokument, o ktorym mowa w pkt. 6.1.4. IDW

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto?ci i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzie? zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej,

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert, wadium w wysoko?ci: 111 620 PLN (slownie: sto jedena?cie tysi?cy sze??set dwadzie?cia zlotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy stanowi 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie (z naliczonym podatkiem VAT).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Okre?lone w SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art. 23 Pzp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy okre?lone zostaly w Projekcie umowy, stanowi?cej Cz??? II SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, sala 315.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogloszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez Wykonawc? innych odpowiednich dokumentow w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogloszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku zlo?enia dokumentow tam wskazanych).

3. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sklada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt 6.6. IDW.

4. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp zgodnie z tre?ci? SIWZ.

5. Oferta powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y zlo?y? wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

6. Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi? i zlo?y? zgodnie z zasadami okre?lonymi w ogloszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia oraz Pzp.

7. Przedmiotowe zamowienie jest cz??ci? wi?kszego zamowienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz??? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamowienia udzielanego w cz??ciach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Warto?? szacunkowa calo?ci zamowienia przekracza kwot? okre?lon? w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

8. Kod CPV 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 71.00.00.00-8 Uzupelniaj?cy kod CPV: 45.23.31.23-7, 45.33.00.00-9, 44.13.10.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.30.00-2, 45.22.30.00-6, 45.23.10.00-5, 45.25.21.22-9, 45.26.20.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.32.00.00-6, 45.33.10.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.30.00-7, 45.23.24.40-8, 45.31.00.00-3.

9. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu ?Zaopatrzenie w wod? i oczyszczanie ?ciekow w Warszawie ? Faza VI, dla ktorego Zamawiaj?cy ubiega si? o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
a
a
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale VI Ustawy.

?rodkami ochrony prawnej, s?:

a) odwolanie,

b) skarga do s?du

Kwestie dotycz?ce odwolania uregulowane s? w art. 180 -198 Ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom i uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 198 a -198 g Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Sewage pumping stations construction work

2017/S 187-383617

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Joanna Wojtowicz Pion Zamowie? Publicznych ? Dzial Post?powa?
Telephone: +48 224455313
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zadanie II.4: Przebudowa pompowni ?ciekow sanitarnych ?Moczydlo.

Reference number: 01518/WS/PW/PRO-JRP-T1/B/2017
II.1.2) Main CPV code
45232423
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Sewage pumping stations construction work
ND Document number 383617-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45232423 - Sewage pumping stations construction work
45400000 - Building completion work
OC Original CPV code 45232423 - Sewage pumping stations construction work
45400000 - Building completion work
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.mpwik.com.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >