Poland-Czosnow: Construction work for gas pipelines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003043943392850
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382126-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Czosnow: Construction work for gas pipelines

2017/S 187-382126

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Czosnow
ul. Gminna 6
Czosnow
05-152
Poland
Contact person: Marek Ogrodowski
Telephone: +48 227850201
E-mail: przetargi@czosnow.pl
Fax: +48 227850057
NUTS code: PL922

Internet address(es):

Main address: http://www.czosnow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa gazoci?gu w ramach budowy ?cie?ek rowerowych na terenie gminy Czosnow w ramach projektu: poprawa warunkow do rozwoju przyjaznych ?rodowisku form transportu poprzez tworzenie systemu drog.

Reference number: BI.271.22.2017
II.1.2) Main CPV code
45231220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przebudowa gazoci?gu w ramach budowy ?cie?ek rowerowych na terenie gminy Czosnow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL922
II.2.4) Description of the procurement:

Przebudowa gazoci?gu ?redniego ci?nienia 200 mm stal na odcinkach:

Przebudowa odcinka A-B na dlugo?ci 69,5 m z rur stalowych 200 mm wraz z przel?czeniem czterech istniej?cych przyl?czy gazowych

Przebudowa odcinka C-D na dlugo?ci 61,2 m z rur stalowych 200 mm wraz z przel?czeniem pi?ciu istniej?cych przyl?czy gazowych

Przebudowa odcinka E-F na dlugo?ci 155,9 m z rur stalowych 200 mm wraz z przel?czeniem czterech istniej?cych przyl?czy gazowych

Przebudowa odcinka G-H na dlugo?ci 69,5 m z rur stalowych 200 mm wraz z przel?czeniem czterech istniej?cych przyl?czy gazowych

Przebudowa G1A istniej?cej szafki z punktem pomiarowym.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMA.04.03.02-14-6162/16-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222672
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

19.1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

19.2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

19.3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

19.6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

19.7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

19.8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

19.10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

19.11. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

19.12. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Czosnow: Construction work for gas pipelines

2017/S 187-382126

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Czosnow
ul. Gminna 6
Czosnow
05-152
Poland
Contact person: Marek Ogrodowski
Telephone: +48 227850201
E-mail: przetargi@czosnow.pl
Fax: +48 227850057
NUTS code: PL922

Internet address(es):

Main address: http://www.czosnow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa gazoci?gu w ramach budowy ?cie?ek rowerowych na terenie gminy Czosnow w ramach projektu: poprawa warunkow do rozwoju przyjaznych ?rodowisku form transportu poprzez tworzenie systemu drog.

Reference number: BI.271.22.2017
II.1.2) Main CPV code
45231220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL922

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222672

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Czosnow: Construction work for gas pipelines
ND Document number 382126-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place CZOSNOW
AU Authority name Gmina Czosnow
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45231220 - Construction work for gas pipelines
OC Original CPV code 45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45231220 - Construction work for gas pipelines
RC NUTS code PL922
IA Internet address (URL) http://www.czosnow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >