Poland-Katowice: Software-related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003043996567857
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 383140-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Software-related services

2017/S 187-383140

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Anna Podle?y?ska
Telephone: +48 323598955
E-mail: apodlezynska@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.gcm.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwis oprogramowania.

Reference number: DZ/3321/174/17
II.1.2) Main CPV code
72260000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Serwis oprogramowania

Zad. 1 ? System informacji prawnej

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik 2b i 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

Serwis oprogramowania

Zad. 1 ? System informacji prawnej

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik 2b i 3 do SIWZ.

3.2. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie rozwi?za? rownowa?nych do opisanych w SIWZ wyl?cznie w odniesieniu do przedmiotu zamowienia opisanego przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, ?rodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty.

Rozwi?zanie rownowa?ne oznacza rozwi?zanie umo?liwiaj?ce uzyskanie efektu zalo?onego przez Zamawiaj?cego i sprecyzowanego w SIWZ za pomoc? innych rozwi?za?.

Wykonawca, ktory oferuje rozwi?zania rownowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany okre?li? i opisa? rozwi?zania rownowa?ne, wypelniaj?c odpowiednio Formularz cenowy, ktorego wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

3.3. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowie, ktorej wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Kryterium cena (pn) waga: 60 %

Termin wykonania zamowienia waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci 2 000 PLN.

Zamawiaj?cy nie ??da od Wykonawcow wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

5.1 O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

5.1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie przedmiotowego zamowienia nie mog? podlega? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp,

art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.

?aden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.

Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

1) warunek kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow, tj.:

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, musz? l?cznie spelni? warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp.

Do oferty ka?dy wykonawca zobowi?zany jest dol?czy?:

1 Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia).

? sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego zal?cznik do SIWZ,

? zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokument ten sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub w jego imieniu sklada go pelnomocnik tego Wykonawcy;

Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce tych podmiotow.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

5.1 O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

5.1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie przedmiotowego zamowienia nie mog? podlega? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp,

art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.

?aden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.

Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

1) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, musz? l?cznie spelni? warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp.

Do oferty ka?dy wykonawca zobowi?zany jest dol?czy?:

1 Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia).

? sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego zal?cznik do SIWZ,

? zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokument ten sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub w jego imieniu sklada go pelnomocnik tego Wykonawcy;

Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce tych podmiotow.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

5.1 O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

5.1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie przedmiotowego zamowienia nie mog? podlega? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp,

art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.

?aden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.

Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

1) warunek zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.:

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, musz? l?cznie spelni? warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp.

Do oferty ka?dy wykonawca zobowi?zany jest dol?czy?:

1 Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia).

? sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego zal?cznik do SIWZ,

? zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokument ten sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub w jego imieniu sklada go pelnomocnik tego Wykonawcy;

Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce tych podmiotow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawca jest zobowi?zany wykona? przedmiot zamowienia w terminie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 034-061428
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7

?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

40-635 Katowice ? Ochojec, ul. Ziolowa 45/47,

pok. 51 (budynek administracji).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

6.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6.3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu

1 Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

3 Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub za?wiadczenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

4 Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie? podobnych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu

o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: apodlezynska@gcm.pl

Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

?rodki ochrony prawnej s? szczegolowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Software-related services

2017/S 187-383140

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Anna Podle?y?ska
Telephone: +48 323598955
E-mail: apodlezynska@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwis oprogramowania.

Reference number: DZ/3321/174/17
II.1.2) Main CPV code
72260000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 034-061428
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Software-related services
ND Document number 383140-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KATOWICE
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72260000 - Software-related services
OC Original CPV code 72260000 - Software-related services
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.bip.gcm.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >