Denmark-Valby: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003088028918579
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 1, 2017
Solicitation No: 390577-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Valby: Construction work

2017/S 191-390577

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
NEXT Uddannelse Kbenhavn
11748708
Carl Jacobsens Vej 25
Valby
2500
Denmark
Contact person: Merete Vestergaard
E-mail: mev@nextkbh.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.nextkbh.dk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.rib-software.dk
Additional information can be obtained from another address:
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
Allerd
3450
Denmark
Contact person: Pernille Bruun
Telephone: +45 48104200
E-mail: pbru@niras.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: www.niras.dk

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.rib-software.dk
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud af totalentreprise vedr. Vestskoven gymnasium.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Nyopfrelse af et gymnasium i totalentreprise til NEXT Uddannelse Kbenhavn. Byggeriet skal vre i 5 etager pa ca. 10 350 m. med et udeareal pa ca. 8 250 m i Albertslund Kommune.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK012
Main site or place of performance:

Albertslund.

II.2.4) Description of the procurement:

Der er udarbejdet et skitseprojekt for den nye bygning som er tilpasset den kommende lokalplan for omradet. Ingenirprojekt er pa byggeprogramniveau. Bygningen er i 5 etager, hvor de 2 nederste etager danner grundbasen og etage 2 -5 er tarnet med et gennemgaende atrium. Herudover klder og taghuse til teknik. Grunden er ca. 10 000 m og der skal disponeres parkeringsarealer samt grnne omrader.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Udvlgelsen af fem ansger sker pa baggrund af en samlet vurdering af ansgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Der vil blive lagt vgt pa referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave herunder vgtes det, at parterne i teamet har arbejdet sammen pa tidligere projekter inden for 5 ar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Udvidelse af bygning med en ekstra etage samt

2. mindre installationsarbejder.

Ovenstaende optioner defineres nrmere i byggeprogrammet samt i tilbudslisten.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ansgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, safremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens 135-136 eller 137 stk. 1, nr.1-4 nvnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD'en del III, hvor ansgere skal oplyse om dette.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansgere skal udfylde ESPD'en Del IV: B: konomisk og finansiel formaen;.

I feltet Gennemsnitlig omstning skrives den gennemsnitlige omstning for seneste 3 regnskabsar.

I feltet Finansielle ngletal anfres egenkapital for seneste 3 regnskabsar og det oplyses hvilket ar dette vedrrer.

Ansgeren kan basere sig pa andre enheders formaen (f.eks. et moder- eller ssterselskab eller en underleverandr) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansger, der baserer sig pa en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager selvstndige ESPD'er for disse andre enheder, hvori der meddeles de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansgeren baserer sig pa. Nar grupper af konomiske aktrer (f.eks. et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende konomiske aktrer udfyldes srskilt ESPD, der vedlgges ansgningen.

ESPD fungerer som et forelbigt bevis for, at ansger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til konomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til,fremlgge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig pa andre enheders konomiske og finansielle formaen (f.eks. et moder- eller ssterselskab), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

En gennemsnitlig omstning de seneste 3 regnskabsar pa minimum 125 000 000 DKK (totalentreprenr). En egenkapital i de sidste 3 regnskabsar pa min. 10 000 000 DKK for hver af de 3 seneste regnskabsar (totalentreprenr).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Bade ansger (totalentreprenr) og dennes underradgivere skal i ESPD'ens Del IV.C angive flgende oplysninger:

Beskrivelse af totalentreprenrens/radgiverens vsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med projektering og udfrelse af tilsvarende/sammenlignelige projekter udfrt inden for de sidste 5 ar. Reference ma gerne vre igangvrende byggerier, hvis forventet afleveringsdato er anfrt.

Referencer skal indeholde en beskrivelse af:

? kunden inkl. kontaktdata, ? opgavens omfang ? herunder oplysninger om anlgssum og etageareal, ? udfrelsesperiode og ? en beskrivelse af virksomhedens arbejder/ydelser (roller og funktion). Endvidere skal det anfres i en reference, safremt teamet har arbejdet sammen herom.

Ansgeren kan basere sig pa andre enheders formaen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansger, der baserer sig pa en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager selvstndige ESPD'er for disse andre enheder, hvori der meddeles de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansgeren baserer sig pa. Nar grupper af konomiske aktrer (f.eks. et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende konomiske aktrer udfyldes srskilt ESPD, der vedlgges ansgningen.

Der kan maksimalt angives 6 referencer for teamet, uanset om ansger er en enkelt virksomhed, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Der ma gerne afleveres supplerende dokumentation.

Minimum level(s) of standards possibly required:

De 6 referencer skal vre fordelt som flger: 3 af referencerne fra totalentreprenren, 2 fra dennes Ingenirradgiver samt 1 fra arkitektradgiver.

Mindst 2 ud af teamets i alt 6 referencer skal vre for skoler eller uddannelsesinstitutioner (nybyggeri eller tilbygning).

Mindst 1 af totalentreprenrens referencer skal vedrre en totalentreprise af ca. tilsvarende samme strrelse.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Kontrakten vil vre baseret pa ABT93 med tilfjelser og fravigelser

Der er srlige krav vedr. ln- og ansttelsesvilkar samt praktikanter, som det fremgar af udbudsmaterialet.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Udbudsproceduren gennemfres via udbudssystemet fra RIB (tidligere Byggeweb) som kan downloades pa adressen: www.rib-software.dk udbuddets TN nr. er 179981A og 179981B

Det samlede udbudsmateriale kan ligeledes downloades pa denne webadresse.

Ansger skal som sin ansgning indgive et ESPD som et forelbigt bevis for de i udbudslovens 148, stk. 1, nr. 1-3, nvnte forhold.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et srskilt ESPD for hver af de deltagende konomiske aktrer. Safremt ansgeren baserer sig pa andre enheders tekniske formaen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig pa (fsva. referencer). Tilsvarende glder for de konomiske tal, hvis ansgeren baserer sig pa andre enheders konomiske eller finansielle formaen.

Ansgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansgeren er omfattet af de i udbudslovens 135 og 136 nvnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anfrt i udbudslovens 137, stk. 1, nr. 1,2,3 og 4, medmindre ansger har fremlagt tilstrkkelig dokumentation for, at denne er palidelig i overensstemmelse med udbudslovens 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan saledes ikke fre til udelukkelse af ansgeren. Flere tilflde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, frem-lgge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens 151-152, jf. 153.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder sprgsmal og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Sprgsmal inden ansgning om prkvalifikation skal stilles senest den 23.10.2017. Sprgsmal fra de prkvalificerede inden tilbudsafgivelse skal stilles senest den 4.1.2018. Sprgsmal stillet efter denne dato vil blive besvaret, safremt de er modtaget sa betids, at ordregiver kan na at fremskaffe de ndvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansgningsfristens / tilbudsfristens udlb. Sprgsmal, der modtages senere end 6 dage fr fristernes udlb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Sprgsmal til udbudsmaterialet skal stilles via dette system, og svar og rettelsesblade vil ogsa kunne downloades herfra. Ansgere har selv ansvar for at oprette sig som bruger og holde sig orienteret om rettelsesblade mv.

Vejledning til ESPD kan findes pa: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Virksomhedernes ESPD'er skal udfyldes og uploades pa: https://ec.europa.eu/tools/espd og uploades bade i xml-format samt i PDF-format pa rib-software.dk. Den konkrete ESPD-formular, der indgar i udbudsmaterialet, skal anvendes.

Hvis en ansger baserer sig pa andre enheders tekniske formaen, skal sttteerklring herfor uploades pa Byggeweb.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark

Internet address: www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Valby: Construction work

2017/S 191-390577

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
NEXT Uddannelse Kbenhavn
11748708
Carl Jacobsens Vej 25
Valby
2500
Denmark
Contact person: Merete Vestergaard
E-mail: mev@nextkbh.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.nextkbh.dk

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud af totalentreprise vedr. Vestskoven gymnasium.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK012
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Denmark-Valby: Construction work
ND Document number 390577-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place VALBY
AU Authority name NEXT Uddannelse Kbenhavn (11748708)
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 01/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
RC NUTS code DK012
IA Internet address (URL) http://www.nextkbh.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >