Poland-Olkusz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003258731188713
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390323-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olkusz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 190-390323

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto i Gmina Olkusz
Rynek 1
Contact point(s): Urz?d Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz
For the attention of: Bartlomiej M?drek, Lukasz Rychlewski
32-300 Olkusz
Poland
E-mail: przetarg@umig.olkusz.pl
Fax: +48 326260103

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.umig.olkusz.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

90000000 , 90500000 , 90512000 , 90513100 , 90533000

Description
Sewage, refuse, cleaning and environmental services.
Refuse and waste related services.
Refuse transport services.
Household-refuse disposal services.
Waste-tip management services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 8 035 200 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum firm: Lider: Alba Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Partner: Alba Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 9 166 666,66 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 8 035 200 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olkusz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 190-390323

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto i Gmina Olkusz
Rynek 1
Contact point(s): Urz?d Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz
For the attention of: Bartlomiej M?drek, Lukasz Rychlewski
32-300 Olkusz
Poland
E-mail: przetarg@umig.olkusz.pl
Fax: +48 326260103

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.umig.olkusz.pl

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
System gospodarki odpadami komunalnymi ? wywoz odpadow.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services

NUTS code PL21

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamowienia odpadow komunalnych z nieruchomo?ci polo?onych na terenie Miasta i Gminy Olkusz, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) i przepisami wykonawczymi wydanymi w oparciu o w/w ustaw?, obowi?zuj?c? uchwal? Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego w sprawie wykonania ?Planu Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Malopolskiego, obowi?zuj?cymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwal Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow.
Urz?dzenia do gromadzenia odpadow: pojemniki, kontenery i worki przeznaczone do gromadzenia odpadow komunalnych zmieszanych jak i segregowanych, ktore zostan? ustawione w miejscach gromadzenia odpadow wskazanych przez Zamawiaj?cego lub przekazane wla?cicielom nieruchomo?ci ? zapewnia Wykonawca.
Szczegolowe wymagania dotycz?ce zbierania odpadow zostaly okre?lone w Zal?czniku nr 1 do umowy, natomiast obowi?zki Wykonawcy przy realizacji zamowienia zostaly okre?lone w Zal?czniku nr 2 do umowy.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

90000000 , 90500000 , 90512000 , 90513100 , 90533000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 8 035 200 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 60
2. Jako?? pojazdow (tj. liczba pojazdow spelniaj?cych norm? emisji spalin wy?sz? ni? EURO 4 skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia). Weighting 14
3. Dost?pno?? Biura Obslugi dla mieszka?cow. Weighting 5
4. Wysoko?? kary umownej za ka?dy dzie? opo?nienia wywozu odpadow. Weighting 16
5. Termin platno?ci faktury. Weighting 5
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
OA.271.2.38.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 123-250881 of 30.6.2017

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision:
26.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum firm: Lider: Alba Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Partner: Alba Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 9 166 666,66 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 8 035 200 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: yes
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:
Not known
Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted: Zagospodarowanie odpadow zmieszanych, zielonych oraz pozostalych odpadow selektywnie zbieranych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?: 1 Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
2 Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
3 Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
4 Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lono powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
5 Szczegolowe kwestie zwi?zane z wniesieniem odwolania zawarte s? w art. 180-189 ustawy Pzp.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Olkusz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 390323-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OLKUSZ
AU Authority name Miasto i Gmina Olkusz
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) http://www.umig.olkusz.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >