Poland-Olsztyn: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003258967685958
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388750-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Medical equipments

2017/S 190-388750

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn
10-082
Poland
Contact person: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, Zbigniew Skorupski
Telephone: +48 895245380
E-mail: przetargi@usk-olsztyn.pl
Fax: +48 895245380
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.usk-olsztyn.pl

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
Telephone: +48 895245380
E-mail: przetargi@usk-olsztyn.pl
Fax: +48 895245380
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.usk-olsztyn.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.usk-olsztyn.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa rezonansu magnetycznego 1,5T.

Reference number: 29/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa rezonansu magnetycznego wraz z niezb?dnym wyposa?eniem, zainstalowaniem i uruchomieniem wszelkich niezb?dnych urz?dze? i instalacji wchodz?cych w sklad rezonasu magnetycznego, w przeznaczonych i zaadaptowanych na ten cel przez Wykonawc? pomieszczeniach, przeszkoleniem personelu oraz protokolarnym przekazaniem Zamawiaj?cemu do u?ywania zgodnie z obecnie obowi?zuj?cymi standardami i warunkami, jakie powinny spelnia? instytucje ochrony zdrowia zgodnie z przepisami prawa, w tym rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegolowych wymaga?, jakim powinny odpowiada? pomieszczenia i urz?dzenia podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz?.

W tym:

Etap I. Dostawa rezonansu magnetyczne wraz z niezb?dnym wyposa?eniem.

Etap II. Oddanie do eksploatacji kpl przedmiotu zamowienia.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik Nr 2 i 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

1. Etap I. Dostawa rezonansu magnetyczne wraz z niezb?dnym wyposa?eniem.

2. Etap II. Oddanie do eksploatacji kpl przedmiotu zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Etap I. Dostawa rezonansu magnetyczne wraz z niezb?dnym wyposa?eniem.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111610
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Dostawa do magazynu Wykonawcy w celu przechowania, do momentu instalacji w SPZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Etap I. Dostawa rezonansu magnetyczne wraz z niezb?dnym wyposa?eniem ? prowadzony na rzecz Zamawiaj?cego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik Nr 1 do Umowy ? Wymagania techniczne ? warunki graniczne

3. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci dostawy urz?dze? regenerowanych, u?ywanych lub b?d?cych przedmiotem pokazow, demonstracji, itp. Urz?dzenia medyczne musz? by? fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2017 r. oraz dopuszczone do obrotu i u?ywania zgodnie z ustaw? z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z po?n. zm), posiada? znak CE na potwierdzenie, ?e spelniaj? wszystkie stosowne wymagania prawne obowi?zuj?ce w UE m.in. wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa, ochrony zdrowia czy ?rodowiska naturalnego, s? dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie ?wiadectw: certyfikat wydany przez jednostk? notyfikowan? w UE (z aktualn? dat? wa?no?ci oraz identyfikuj?cy producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodno?ci z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo ? finansowym sporz?dzonym i dostarczonym przez Wykonawc? w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej Umowy.

5. Przedmiot zamowienia Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu dokumentem przekazania, tj. cz??ciowym protokolem zdawczo ? odbiorczym (Etap I).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jako?ciowe ? techniczne przedmiotu zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wspolfinansowanie niniejszej cz??ci zamowienia pochodzi z dotacji Ministerstwa Zdrowia w cz??ci 46 ? Zdrowie, realizowanego z bud?etu pa?stwa.

2. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia na podstawie art. 93 ust. 1b ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Etap II. Dostawa rezonansu magnetyczne wraz z niezb?dnym wyposa?eniem.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111610
71220000
71320000
71247000
45000000
45215143
45215140
45262600
45111300
45310000
45311000
45312000
45312100
45314000
45314320
45316000
45320000
45330000
45331000
45331100
45331210
45331230
45333000
45343000
45400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Etap II. Oddanie do eksploatacji kpl. przedmiotu zamowienia ? na rzecz Zamawiaj?cego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn w tym: zainstalowanie i uruchomienie wszelkich niezb?dnych urz?dze? i instalacji wchodz?cych w sklad rezonasu magnetycznego, w przeznaczonych i zaadaptowanych na ten cel przez Wykonawc? pomieszczeniach, przeszkoleniem personelu oraz protokolarnym przekazaniem Zamawiaj?cemu do u?ywania zgodnie z obecnie obowi?zuj?cymi standardami i warunkami, jakie powinny spelnia? instytucje ochrony zdrowia zgodnie z przepisami prawa, w tym rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegolowych wymaga?, jakim powinny odpowiada? pomieszczenia i urz?dzenia podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz?.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik Nr 1 do Umowy ? Wymagania techniczne ? warunki graniczne oraz Zal?cznik Nr 2 do Umowy, szczegolowy opis wraz z rzutami pomieszcze? przeznaczonych do instalacji.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo ? finansowym sporz?dzonym i dostarczonym przez Wykonawc? w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej Umowy.

4. Przedmiot zamowienia Wykonawca dostarczy przy u?yciu wlasnych ?rodkow transportu i na wlasny koszt do siedziby Zamawiaj?cego (SPZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie), ponosz?c tak?e koszt zaladunku i rozladunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokonania instalacji i pierwszego uruchomienia w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach a tak?e w terminie uzgodnionym przeszkoli wskazany przez Zamawiaj?cego personel w zakresie obslugi i konserwacji. W imieniu Zamawiaj?cego uzyska stosowne dopuszczenia do u?ywania i prowadzenia bada? medycznych od wla?ciwych miejscowo instytucji sprawuj?cych nadzor i kontrole (m.in. Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna).

5. Przedmiot zamowienia Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu dokumentem przekazania, tj. protokolem zdawczo ? odbiorczym. Wraz z protokolarnym przekazaniem Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczaj?ce do u?ywania wraz z niezb?dnymi certyfikatami, paszport techniczny (urz?dzenia medyczne), oraz wszelk? dokumentacj? producenta dotycz?c? przekazywanego przedmiotu zamowienia, instrukcje obslugi. W formie pisemnej dostarczy rownie? gwarancj? na wykonany przedmiot Umowy.

6. Calo?? przeka?e Zamawiaj?cemu w formie pisemnej na podstawie dokumentu przekazania (ko?cowy protokol przekazania ? wszystkie dokumenty w j?zyku polskim lub przetlumaczone na j?zyk polski).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jako?ciowe ? techniczne przedmiotu zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Finansowanie niniejszej cz??ci zamowienia (Etapu II) pochodzi z ?rodkow wlasnych Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

2. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 oraz ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

3. W celu wst?pnego wykazania nie podlegania wykluczeniu oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca zlo?y wypelniony w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem. Instrukcja wypelnienia JEDZ znajduje si? na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

4. O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 3 Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem.

5. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawcy maja obowi?zek zlo?y? o?wiadczenie i dokumenty, o ktorych mowa w 5rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. poz.1126).

7. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dokument potwierdzaj?cy posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z 2 ust. 2 pkt 3 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca musi wykaza? posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych).

2. Je?eli Wykonawca posiada dokument ze wskazaniem waluty innej, ni? polska, winien przeliczy? kwoty w okre?lonej walucie zagranicznej na polskie zlote wg. ?redniego kursu NBP na dzie? publikacji ogloszenia w Dz.U. UE.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dokumenty dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej (zgodnie z 2 ust. 4 pkt 2 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), tj.: wykazu dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy, w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

? warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie, co najmniej jedn? dostaw? o warto?ci minimum 4 000 000 PLN netto, w zakresie podobnym do zakresu niniejszego przedmiotu zamowienia,

? za zakres dostaw potwierdzaj?cy zdolno?? Wykonawcy do nale?ytego wykonania zamowienia oraz w odniesieniu do jego rzetelno?ci, rozumianej, jako solidne i sumienne wywi?zanie si? z uprzednio zaci?gni?tych zobowi?za? w ramach profesjonalnej realizacji zleconych mu dostaw, Zamawiaj?cy uwa?a dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym podobny przedmiot zamowienia, tj. dostaw? urz?dzenia medycznego typu rezonans megnetyczny lub to?samego wynikaj?cego z opisu przedmiotu zamowienia (dostaw? i instalacj?).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy okre?lone w SIWZ Zal?cznik Nr 6 Wzor umowy.

2. Zmiany umowy okre?lona SIWZ Zal?cznik Nr 6 Wzor umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, budynek administracji.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci:

130 000,00 zl. (sto trzydzie?ci tysi?cy zlotych)

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

1) pieni?dzu:

wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Olsztynie 92 1130 1189 0025 0030 8420 0010 (nie dopuszcza si? wplacania wadium w kasie Zamawiaj?cego!). W tytule przelewu nale?y wpisa? znak post?powania: 29/2017 ?Dostawa rezonansu magnetycznego 1,5T,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert, na caly okres zwi?zania ofert?.

4. Wadium wniesione w formie przelewu b?dzie uznane przez Zamawiaj?cego za wniesione prawidlowo, tylko po wplyni?ciu ??danej kwoty na wskazane konto przed terminem skladania ofert.

5. Dokument w oryginale potwierdzaj?cy wniesienie wadium w jednej z w/w form niepieni??nych, nale?y dol?czy? do oferty (zaleca si? nie wpina? na trwale tego dokumentu do calo?ci oferty). Kopi? tego dokumentu nale?y zal?czy? do pozostalych dokumentow ofertowych.

6. Wadium w innej formie ni? w pieni?dzu musi zawiera? bezwzgl?dne i nieodwolalne zobowi?zanie podmiotu udzielaj?cego gwarancji do wyplaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Wykonawca, ktory zlo?y ofert? bez prawidlowo wniesionego wadium b?dzie wykluczony przez Zamawiaj?cego, a jego oferta b?dzie odrzucona.

8. Zwrot wadium nast?pi zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

9. Utrata wniesionego przez Wykonawc? wadium mo?e nast?pi? w przypadku zaistnienia okoliczno?ci wymienionych w art. 46 ust. 4a ? 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych

10. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpo?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

11.Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych ? oferta musi dotyczy? pelnego zakresu zamowienia.

12. Zamawiaj?cy nie zezwala na skladanie ofert alternatywnych oraz wariantowych.

13. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

14. Zamawiaj?cy informuje o mo?liwo?ci dokonania wizji lokalnej przed terminem skladania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiaj?cym. Wizja lokalna mo?e odbywa? si? od poniedzialku do pi?tku w godz. 8:00 ? 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym. W celu uzgodnienia terminu nale?y skontaktowa? si? z Panem Konradem Piotrowskim tel. 089-539-82-97. Jednocze?nie informujemy, ?e w czasie wizji lokalnej Zamawiaj?cy nie b?dzie udzielal ?adnych wyja?nie? dotycz?cych zamowienia, odsylaj?c Wykonawcow do przewidzianego ustaw? Prawo zamowie? publicznych trybu udzielania wyja?nie? tre?ci SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 6 pkt. 1. i 2. Niniejszego rozdzialu wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal

w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Medical equipments

2017/S 190-388750

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn
10-082
Poland
Contact person: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, Zbigniew Skorupski
Telephone: +48 895245380
E-mail: przetargi@usk-olsztyn.pl
Fax: +48 895245380
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.usk-olsztyn.pl

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
Telephone: +48 895245380
E-mail: przetargi@usk-olsztyn.pl
Fax: +48 895245380
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.usk-olsztyn.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa rezonansu magnetycznego 1,5T.

Reference number: 29/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Etap I. Dostawa rezonansu magnetyczne wraz z niezb?dnym wyposa?eniem.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111610
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Etap II. Dostawa rezonansu magnetyczne wraz z niezb?dnym wyposa?eniem.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111610
71220000
71320000
71247000
45000000
45215143
45215140
45262600
45111300
45310000
45311000
45312000
45312100
45314000
45314320
45316000
45320000
45330000
45331000
45331100
45331210
45331230
45333000
45343000
45400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Olsztyn: Medical equipments
ND Document number 388750-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OLSZTYN
AU Authority name Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33111610 - Magnetic resonance unit
45000000 - Construction work
45111300 - Dismantling works
45215140 - Hospital facilities construction work
45215143 - Diagnostic screening room construction work
45262600 - Miscellaneous special-trade construction work
45310000 - Electrical installation work
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45312000 - Alarm system and antenna installation work
45312100 - Fire-alarm system installation work
45314000 - Installation of telecommunications equipment
45314320 - Installation of computer cabling
45316000 - Installation work of illumination and signalling systems
45320000 - Insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 - Central-heating installation work
45331210 - Ventilation installation work
45331230 - Installation work of cooling equipment
45333000 - Gas-fitting installation work
45343000 - Fire-prevention installation works
45400000 - Building completion work
71220000 - Architectural design services
71247000 - Supervision of building work
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33111610 - Magnetic resonance unit
45000000 - Construction work
45111300 - Dismantling works
45215140 - Hospital facilities construction work
45215143 - Diagnostic screening room construction work
45262600 - Miscellaneous special-trade construction work
45310000 - Electrical installation work
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45312000 - Alarm system and antenna installation work
45312100 - Fire-alarm system installation work
45314000 - Installation of telecommunications equipment
45314320 - Installation of computer cabling
45316000 - Installation work of illumination and signalling systems
45320000 - Insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 - Central-heating installation work
45331210 - Ventilation installation work
45331230 - Installation work of cooling equipment
45333000 - Gas-fitting installation work
45343000 - Fire-prevention installation works
45400000 - Building completion work
71220000 - Architectural design services
71247000 - Supervision of building work
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL
PL622
IA Internet address (URL) http://www.usk-olsztyn.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >