Poland-Stary U?cimow: Solar collectors for heat production

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003258991529285
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 388748-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stary U?cimow: Solar collectors for heat production

2017/S 190-388748

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina U?cimow
Stary U?cimow 37
Stary U?cimow
21-109
Poland
Contact person: Piotr Kolodziej, Marek Czubacki
Telephone: +48 818523045
E-mail: uscimow@lubelskie.pl
Fax: +48 818523045
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.uguscimow.bip.lubelskie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uguscimow.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych oraz kotlow opalanych biomas? na terenie Gminy U?cimow.

Reference number: GPI.271.7.2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych oraz kotlow opalanych biomas? na terenie Gminy U?cimow, ktora jest realizowana w ramach projektu ?Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej ? odnawialne ?rodla energii w Gminie U?cimow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy U?cimow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09331100
45321000
45330000
45300000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Nieruchomo?ci polo?one na terenie Gminy U?cimow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy U?cimow, obejmuj?ca mi?dzy innymi:

1) dostaw? i monta? 140 zestawow kolektorow slonecznych wraz z konstrukcj? wsporcz? wla?ciw? do miejsca monta?u:

a) na polaci dachowej,

b) na elewacji budynku,

2) monta? ruroci?gow,

3) monta? zasobnikow cieplej wody u?ytkowej,

4) monta? armatury,

5) monta? pomp obiegowych,

6) monta? pozostalych urz?dze? instalacji solarnej,

7) roboty elektryczne i budowlane zwi?zane z instalacj? solarn?,

8) wszelkie niezb?dne roboty monta?owe zwi?zane z pol?czeniem technologii instalacji solarnej z istniej?cymi instalacjami,

9) badania instalacji, proby oraz rozruchy,

10) roboty antykorozyjne,

11) wykonanie izolacji termicznej,

12) dostaw? i monta? sterownika solarnego i modulu internetowego wraz z uruchomieniem i kart? SD,

13) przeszkolenie u?ytkownikow co do zasad prawidlowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegolowych instrukcji obslugi i ich przekazaniem u?ytkownikom.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji przegl?du gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24 aa ustawy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada? czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Numeracja przywolana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy U?cimow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45331110
45321000
45330000
45300000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Nieruchomo?ci polo?one na terenie Gminy U?cimow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i monta? kotlow opalanych biomas? w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy U?cimow, obejmuj?ca mi?dzy innymi:

1) dostaw? i monta? 15 kotlow opalanych biomas? wraz z osprz?tem,

2) modernizacja naczynia wzbiorczego,

3) monta? pomp,

4) monta? armatury odcinaj?cej, zwrotnej, regulacyjnej, zabezpieczaj?cej,

5) monta? ruroci?gow technologicznych w obr?bie kotlowni zwi?zanych z monta?em nowych kotlow,

6) wbudowanie modulu Ethernet umo?liwiaj?cego sterowanie funkcjami podgl?du parametrow uzysku energetycznego za pomoc? Internetu,

7) monta? instalacji odprowadzania spalin,

8) wykonanie wodnych prob ci?nieniowych,

9) monta? izolacji termicznej,

10) regulacja dzialania instalacji kotlowej,

11) rozruch i odbior kotlowni,

12) przeszkolenie u?ytkownikow co do zasad prawidlowej eksploatacji kotlow wraz z opracowaniem szczegolowych instrukcji obslugi i ich przekazaniem u?ytkownikom.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji przegl?du gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24 aa ustawy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada? czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Numeracja przywolana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? 6.1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? okre?lone przez zamawiaj?cego warunki udzialu w post?powaniu.

? 6.2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

? 6.2.1. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.

?7.1. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc?, w stosunku, do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12?23 ustawy Pzp.

?7.2. Zamawiaj?cy nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.

?8.1. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca:

?a) nie podlega wykluczeniu,

?b) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

?8.2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?Jednolitym Dokumentem lub ?JEDZ ? wg. zal?cznika 4 do SIWZ.

?8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj?cego informacji,o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi?zany do przekazania zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej,o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Wzor o?wiadczenia stanowi Zal?cznik Nr 5 do SIWZ.

?9.6. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ.

?9.8. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiotow.

?10.2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia:

?a) ?aden z nich nie mo?e podlega? wykluczeniu z powodu niespelniania warunkow, o ktorych mowa wart.24ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawcy wykazuj? zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolnego sposobu spelniania warunku przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

?b) Jednolity Dokument, o ktorym mowa w pkt. 8.2 SIWZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

?c) o?wiadczenie o przynale?no?ci braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorym mowa w pkt.8.3 SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow,

?d) zobowi?zani s? oni na wezwanie Zamawiaj?cego, zlo?y? dokumenty i o?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i o?wiadczenia, o ktorych mowa:

? w pkt. 8.7.1 sklada odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktorzy wskazuje/-? spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

? dokumenty i o?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow,

? dokumenty, o ktorych w pkt. 8.7.3 sklada odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktorzy wskazuje/-? potwierdzenie spelniania przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

?6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

?6.2.3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Zamawiaj?cy okre?la, ?e ww. warunek zostanie spelniony, je?li wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), wykonal nale?ycie:

a) w zakresie cz??ci 1 zamowienia: co najmniej jedno zamowienie polegaj?ce na dostawie wraz z monta?em instalacji kolektorow slonecznych do podgrzewania cieplej wody u?ytkowej w ilo?ci min. 100 instalacji (zestawow) ? w ramach jednego kontraktu

b) w zakresie cz??ci 2 zamowienia: co najmniej jedno zamowienie polegaj?ce na dostawie wraz z monta?em kotlow lub piecow centralnego ogrzewania w budynkach w ilo?ci min. 10 kotlow lub piecow centralnego ogrzewania ? w ramach jednego kontraktu.

Uwaga: W zakresie cz??ci 1 i 2 zamowienia, Wykonawcy mog? wykaza? si? do?wiadczeniem tak?e wowczas, je?eli realizowali wymagane zamowienia w formule robot budowlanych, a nie w formule dostaw z monta?em.

?8.4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

?8.7. Na wezwanie zamawiaj?cego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty:

?8.7.1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

?a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu zgodnie z wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

?8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? sporz?dzonego wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik Nr 7 do SIWZ;

c) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? sporz?dzonego wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik Nr 7 do SIWZ;

?Dalsze wymagane dokumenty wskazane s? w cz??ci ?Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ci?g dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

?8.7.3. W celu potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego:

w zakresie cz??ci I zamowienia:

a) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodno?ci z norm? PN-EN 12975-1 (lub rownowa?n?) lub z norm? PN-EN 12975-2

(lub rownowa?n?) lub z norm? PN-EN ISO 9806 (lub rownowa?n?) wydany przez wla?ciw? jednostk? certyfikuj?c?;

b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spelnianie przez te urz?dzenia parametrow zawartych w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik Nr 1a do SIWZ, zgodnie z pkt. 4.1 (kolektor) i pkt 4.2 (zasobnik) projektu.

w zakresie cz??ci 2 zamowienia:

c) certyfikat oraz raport z bada? potwierdzaj?cy zgodno?? kotla z norm? EN 303-5:2012 (lub rownowa?n?) wydany przez jednostk? oceniaj?c? zgodno?? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

d) karta techniczna kotla na biomas? obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spelnianie przez piec parametrow zawartych

w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z pkt. 4.1 projektu, w tym sprawno?? nominalna nie mniejsza ni? 89 %.

?8.8. Je?eli wykaz, o?wiadczenia lub inne zlo?one przez wykonawc? dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budz? w?tpliwo?ci zamawiaj?cego, mo?e on zwroci? si? bezpo?rednio do wla?ciwego podmiotu,na rzecz ktorego dostawy byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

?8.9. Je?eli tre?? informacji przekazanych przez wykonawc? w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia, o ktorym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, b?dzie odpowiada? zakresowi informacji, ktorych zamawiaj?cy wymaga poprzez ??danie dokumentow, zamawiaj?cy mo?e odst?pi? od ??dania tych dokumentow od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz braku podstaw wykluczenia s? odpowiednie informacje przekazane przez wykonawc? lub odpowiednio przez podmioty, na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia.

?8.10. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21,wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

?8.11.Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.10 SIWZ powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane s? w Sekcji VI.3) w cz??ci ?Informacje dodatkowe:.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Projekt Umowy stanowi Zal?cznik Nr 2a, 2b do SIWZ.

2. Z wykonawc?, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zostanie zawarta umowa, o ktorej mowa w pkt. 1

3. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy,w sposob i na warunkach szczegolowo opisanych w 16 projektu Umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie:

Urz?du Gminy U?cimow,

Stary U?cimow 37, 21-109 Stary U?cimow,

pokoj Nr 10.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog? uczestniczy? w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Ci?g dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

?8.12. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 8.10 SIWZ ?powy?ej,zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby ktorej dokument mial dotyczy?,zlo?one przez notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11 SIWZ stosuje si? odpowiednio.

?8.13. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt.8.7.2 lit. a) SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 8.10 SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11 SIWZ stosuje si? odpowiednio.

?8.14. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

?8.15. W przypadku wskazania przez wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8SIWZ w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty.

?8.16. W przypadku wskazania przez wykonawc? o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8 SIWZ, ktore znajduj? si? w posiadaniu zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiaj?cy w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentow, o ile s? one aktualne.

?8.17. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? zlo?one wraz z tlumaczeniami na j?zyk polski. Je?eli o?wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8.15 SIWZ s? sporz?dzone w j?zyku obcym wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia ich tlumaczenia na j?zyk polski.

?12.1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci:

?12.1.1. dla cz??ci 1 zamowienia: 35 000 PLN (slownie: trzydzie?ci pi?? tysi?cy zlotych).

?12.1.2. dla cz??ci 2 zamowienia: 5000 PLN (slownie: pi?? tysi?cy zlotych).

? Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

? Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

? Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow udzialu w post?powaniu zostaly zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ.

? Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego pod adresem: http://www.uguscimow.bip.lubelskie.pl

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane s? w dziale VI ustawy.

2. ?rodkami ochrony prawnej s? odwolanie i skarga do s?du.

3. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

4. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

6. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

9. Odwolanie w post?powaniu wnosi si? w nast?puj?cych terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

b) odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone pkt a) i b) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego.

12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej

w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
30/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stary U?cimow: Solar collectors for heat production

2017/S 190-388748

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina U?cimow
Stary U?cimow 37
Stary U?cimow
21-109
Poland
Contact person: Piotr Kolodziej, Marek Czubacki
Telephone: +48 818523045
E-mail: uscimow@lubelskie.pl
Fax: +48 818523045
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.uguscimow.bip.lubelskie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych oraz kotlow opalanych biomas? na terenie Gminy U?cimow.

Reference number: GPI.271.7.2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy U?cimow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09331100
45321000
45330000
45300000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy U?cimow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45331110
45321000
45330000
45300000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
30/09/2017
TI Title Poland-Stary U?cimow: Solar collectors for heat production
ND Document number 388748-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place STARY U?CIMOW
AU Authority name Gmina U?cimow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 30/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45321000 - Thermal insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331110 - Boiler installation work
OC Original CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45321000 - Thermal insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331110 - Boiler installation work
RC NUTS code PL81
IA Internet address (URL) http://www.uguscimow.bip.lubelskie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >