Poland-Bialystok: Patient-administration system

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003259168833480
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388731-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Patient-administration system

2017/S 190-388731

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 24 A
Bialystok
15-276
Poland
Contact person: Piotr Szyszlo, Dzial Zamowie? Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, ul. M. Sklodowskiej-Curie 24A, 15-276 Bialystok
Telephone: +48 858318809
E-mail: pszyszlo@poczta-usk.pl
Fax: +48 858318691
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: http://usk.onestepcloud.pl/

Address of the buyer profile: www.usk.bialystok.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.usk.bialystok.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, instalacja i wdro?enie systemu automatycznej dystrybucji lekow wraz z adaptacj? pomieszcze? Apteki USKwB.

Reference number: 57/2017
II.1.2) Main CPV code
48814200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

dostawa fabrycznie nowego systemu do automatycznej dystrybucji lekow/dawek jednostkowych (unit ? dose) wraz z dostaw? co najmniej 30 szt. fabrycznie nowych wozkow do przewo?enia lekow;

zabezpieczenie Apteki w zakresie pracy systemu unit ? dose w materialy eksploatacyjne niezb?dne do pakowania i wydawania lekow przez okres minimum 3 m-cy;

adaptacja pomieszcze? Apteki USKwB do zainstalowania ww. systemu wraz z modernizacj? systemu zasilania;

monta? i wdro?enie sytemu unit ? dose;

integracja systemu unit ?dose z posiadanym przez Zamawiaj?cego systemem informatycznym.

szkolenie personelu Zamawiaj?cego w zakresie obslugi systemu unit ? dose.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 11 370 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72265000
34000000
45000000
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Apteka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamowienia jest:

dostawa fabrycznie nowego systemu do automatycznej dystrybucji lekow/dawek jednostkowych (unit ? dose) wraz z dostaw? co najmniej 30 szt. fabrycznie nowych wozkow do przewo?enia lekow;

zabezpieczenie Apteki w zakresie pracy systemu unit ? dose w materialy eksploatacyjne niezb?dne do pakowania i wydawania lekow przez okres minimum 3 m-cy;

adaptacja pomieszcze? Apteki USKwB do zainstalowania ww. systemu wraz z modernizacj? systemu zasilania;

monta? i wdro?enie sytemu unit ? dose;

integracja systemu unit ?dose z posiadanym przez Zamawiaj?cego systemem informatycznym.

szkolenie personelu Zamawiaj?cego w zakresie obslugi systemu unit ? dose.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin gwarancji na system unit dose, wozki transportowe oraz integracje systemu unit dose z HIS / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 11 370 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci 300 000 PLN (szczegoly ? Rozdzial X siwz)

2. Wadium musi by? wniesione najpo?niej w terminie skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 -23 oraz spelniaj? warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w szczegolnosci posiadaj? zdolno?? techniczn? i kwalifikacje zawodowe do zrealizowania zamowienia co wyka?? poprzez zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy minimum 1 projekt dostawy i uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji lekow/dawek jednostkowych (unit ? dose). Poprzez realizacj? projektu dostawy i uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji lekow/dawek jednostkowych (unit ? dose) nale?y rozumie? dostaw? ww. systemu, integracja systemu unit ?dose z posiadanym przez szpital systemem informatycznym oraz monta? i wdro?enie sytemu unit ? dose w szpitalu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony, je?eli Wykonawca przedlo?y wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych te dostawy zostaly wykonane oraz zal?cz? dowody czy, ?e zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami o ktorych mowa s? referencje, b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane.

Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e zrealizowal nale?ycie 1 projekt dostawy, uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji lekow/dawek jednostkowych (unit ? dose) w szpitalu o liczbie lo?ek nie mniejszej ni? 500.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, ul. M. Sklodowskiej-Curie 24A, 15-276 Bialystok, Administracja, pokoj Zamowie? Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Dokladny termin zwi?zania ofert? 60 dni od daty skladania ofert

2. Wykonawca musi dolaczyc do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia warunki udzialu oraz nie podlega wykluczeniu.

3. Dodatkowo zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

4. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiajacego:

a) na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

2) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3) O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

4) O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o Zamowienia Publiczne.

b) na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu:

W zakresie spelnienia warunku dotycz?cego zdolno?? technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, i? wykonal nale?ycie minimum 1 projekt dostawy, uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji lekow/dawek jednostkowych (unit ? dose) w szpitalu o liczbie lo?ek nie mniejszej ni? 500.

Wykazanie spelnienia powy?szego warunku nast?pi poprzez zal?czenie dowodow, ?e dostawy te zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje, b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane; je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy

c) na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp- O?wiadczenie wykonawcy, i? oferowany system unit dose oraz wozki transportowe posiadaj? wszystkie niezb?dne dokumenty do ich u?ytkowania w Aptekach szpitalnych oraz o?wiadczenie wykonawcy, ?e zastosowane urz?dzenia do jonizacji katalitycznej lub rozwi?zania rownowa?ne, o ktorych mowa w Programie Funkcjonalno ? U?ytkowym posiadaj? stosowne certyfikaty do stosowania w pomieszczeniach okre?lonych w SIWZ

5. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, b?d? zobowi?zani do zlo?enia o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

6. Pozostale dokument, ktore wykonawca musi zlo?y? wraz z oferta:

? wypelniony i podpisany formularz cenowy.

? wypelniony i podpisany formularz ofertowy

? wypelniony i podpisany dokument ocena prametrow technicznych i jako?ciowych

? oryginal lub po?wiadczona notarialnie kopia pelnomocnictwa je?eli osob? podpisuj?c? nie jest wyszczegolniona w KRS.

? Oryginalne firmowe prospekty producentow sprz?tu potwierdzaj?ce spelnienie wszystkich parametrow technicznych oraz wymaganych do oceny kryterium jako?ciowego

? Dowod od wniesienia wadium.

? Koncepcja projektowa

? Probki dawek unit ? dose w ilo?ci 4 zestawow

? Probki oprogramowania do oceny funkcjonalno?ci zlecania lekow na oddzialach.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Patient-administration system

2017/S 190-388731

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 24 A
Bialystok
15-276
Poland
Contact person: Piotr Szyszlo, Dzial Zamowie? Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, ul. M. Sklodowskiej-Curie 24A, 15-276 Bialystok
Telephone: +48 858318809
E-mail: pszyszlo@poczta-usk.pl
Fax: +48 858318691
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: http://usk.onestepcloud.pl/

Address of the buyer profile: www.usk.bialystok.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, instalacja i wdro?enie systemu automatycznej dystrybucji lekow wraz z adaptacj? pomieszcze? Apteki USKwB.

Reference number: 57/2017
II.1.2) Main CPV code
48814200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 11 370 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72265000
34000000
45000000
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 11 370 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Bialystok: Patient-administration system
ND Document number 388731-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34000000 - Transport equipment and auxiliary products to transportation
45000000 - Construction work
48814200 - Patient-administration system
71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
72265000 - Software configuration services
OC Original CPV code 34000000 - Transport equipment and auxiliary products to transportation
45000000 - Construction work
48814200 - Patient-administration system
71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
72265000 - Software configuration services
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) http://usk.onestepcloud.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >