Poland-Radom: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003259422666997
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 388704-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Software package and information systems

2017/S 190-388704

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow
ul. Samorz?dowa 1
Radom
26-601
Poland
Contact person: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Fax: +48 483673673
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.cpd.mf.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka bud?etowa
I.5) Main activity
Other activity: uslugi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemow informatycznych Resortu Finansow

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow. Cz??? V oprogramowanie do wirtualizacji.

Reference number: PN/14/17/VBC
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiaj?cego polegaj?ca na udzieleniu przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego:

1) 64 sztuk licencji na oprogramowanie do wirtualizacji z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy;

2) 3 sztuk licencji na oprogramowanie konsoli do zarz?dzania oprogramowaniem do wirtualizacji dostarczanym w ramach pkt 1) z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy;

3) prawo opcji: 48 sztuk licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1) z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy i 1 sztuka licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2) z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 200 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow, ul. Samorz?dowa 1, 26-601 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiaj?cego polegaj?ca na udzieleniu przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego:

1) 64 sztuk licencji na oprogramowanie do wirtualizacji z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy;

2) 3 sztuk licencji na oprogramowanie konsoli do zarz?dzania oprogramowaniem do wirtualizacji dostarczanym w ramach pkt 1) z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy;

zwanych dalej ?Oprogramowaniem, zapewniaj?cym Zamawiaj?cemu prawo do korzystania z Oprogramowania, ktorych szczegolowy wykaz zawiera Zal?cznik nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca przyznaje Zamawiaj?cemu prawo opcji do nabycia od niego licencji w drodze jednostronnego o?wiadczenia zlo?onego przez Zamawiaj?cego. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego Wykonawca w ramach rozbudowy Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiaj?cego udzieli na rzecz Zamawiaj?cego:

a) 48 sztuk licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1) z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy;

b) 1 sztuki licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2) z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy

zwanych dalej ?Oprogramowaniem Opcjonalnym, ktorych szczegolowy wykaz zawiera Zal?cznik nr 4 do Umowy, wraz z zapewnieniem Zamawiaj?cemu prawa do korzystania z Oprogramowania Opcjonalnego, z tym, ?e minimalna ilo?? nabywanych licencji wyniesie 1 sztuka.

3. Wykonawca zobowi?zuje si? do ?wiadcze? gwarancyjnych dla Oprogramowania i Oprogramowania Opcjonalnego przez okres 36 miesi?cy pocz?wszy od dnia podpisania bez zastrze?e? odpowiedniego Protokolu Odbioru Ko?cowego.

4. Opis wymaga? funkcjonalnych dla Oprogramowania do rozbudowy Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o posiadane przez Zamawiaj?cego oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition zawiera Zal?cznik nr 7 do wzoru Umowy stanowi?cym Zal?cznik C do SIWZ.

5. Szczegolowe wymagania, warunki dotycz?ce gwarancji, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamowienia zostal okre?lony we Wzorze Umowy stanowi?cym Zal?cznik C do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy Oprogramowania w zakresie zamowienia podstawowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 200 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiaj?cego polegaj?ca na udzieleniu przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego

1) 64 sztuk licencji na oprogramowanie do wirtualizacji z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy

2) 3 sztuk licencji na oprogramowanie konsoli do zarz?dzania oprogramowaniem do wirtualizacji dostarczanym w ramach pkt 1 z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy zwanych dalej Oprogramowaniem, zapewniaj?cym Zamawiaj?cemu prawo do korzystania z Oprogramowania, ktorych szczegolowy wykaz zawiera Zal?cznik nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca przyznaje Zamawiaj?cemu prawo opcji do nabycia od niego licencji w drodze jednostronnego o?wiadczenia zlo?onego przez Zamawiaj?cego. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego Wykonawca w ramach rozbudowy Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiaj?cego udzieli na rzecz Zamawiaj?cego

a) 48 sztuk licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy

b) 1 sztuki licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2 z gwarancj? producenta oprogramowania na caly okres 36 miesi?cy zwanych dalej Oprogramowaniem Opcjonalnym, ktorych szczegolowy wykaz zawiera Zal?cznik nr 4 do Umowy, wraz z zapewnieniem Zamawiaj?cemu prawa do korzystania z Oprogramowania Opcjonalnego z tym, ?e minimalna ilo?? nabywanych licencji wyniesie 1 sztuka.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania. Zamawiaj?cy przewiduje oprocz podstaw wykluczenia obligatoryjnie okre?lonych w Ustawie tak?e wykluczenie Wykonawcy z post?powania na podstawie w art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ. Wykonawca sklada wraz z ofert? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wzor o?wiadczenia w formie edytowalnego jednolitego dokumentu (JEDZ)stanowi Zal?cznik D do SIWZ. W cz??ci IV JEDZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? jedynie do wypelnienia sekcji a (alfa).

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e dokumenty JEDZ dotycz?ce tych podmiotow.

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

4. Wykonawca mo?e wykorzysta? w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ??dal nast?puj?cych dokumentow:

a) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

b) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie;

d) o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej co wykonawcy, ktorzy zlo?yli odr?bne oferty w post?powaniu,

e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o

6. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada dokumenty okre?lone w Rozdziale XVIII SIWZ.

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegolowe wymagania Zamawiaj?cego w szczegolno?ci o?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia okre?lone zostaly w SIWZ w Rozdziale XVIII. Nieograniczony, bezpo?redni i pelny dost?p do dokumentacji mo?na uzyska? bezplatne podadresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow-o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert ? Zal?cznik B do SWIZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e wykonal lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej 1 (jedn?) dostaw? oprogramowania do wirtualizacji o warto?ci co najmniej 1 200 000 PLN brutto. Przez jedn? dostaw? rozumie si? dostaw? zrealizowan? w ramach jednej umowy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik C do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 043-079086
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:15
Place:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow, 26-601 Radom ul. Samorz?dowa 1, pokoj 1.14(wej?cie przez biuro przepustek).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 95 000 PLN (slownie: dziewi??dziesi?t pi?? tysi?cy zlotych).

2. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

1) w pieni?dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy musi by? por?czeniem pieni??nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wniesione wadium musi obejmowa? okres zwi?zania ofert? i nie mo?e zawiera? ?adnych ogranicze? sprzecznych z Ustaw?, w szczegolno?ci ograniczaj?cych mo?liwo?? zrealizowania praw okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by? gwarancj? nieodwolaln?, bezwarunkow? i platn? na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego, sporz?dzon? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i powinna zawiera? nast?puj?ce elementy:

1) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwot? gwarancji,

3) termin wa?no?ci gwarancji np. w formule: ?od dnia ? do dnia.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginal niniejszych gwarancji nale?y dol?czy? do oferty.

7. Wadium wniesione w pieni?dzu musi by? przelane na rachunek bankowy Centrum Informatyki Resortu Finansow:

Narodowy Bank Polski Oddzial Okr?gowy Warszawa 66 1010 1010 0038 3813 9120 0000

1) zaleca si? dol?czenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzaj?cego dokonanie przelewu,

2) za skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu, Zamawiaj?cy uzna wadium, ktore znajdzie si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert.

8. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem przypadku okre?lonego w art. 46 ust. 4a Ustawy.

9. Zamawiaj?cy zwraca wadium Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wska?e w ofercie nr rachunku bankowego na jakie nale?y zwroci? wadium, Zamawiaj?cy zwroci je na rachunek bankowy, z ktorego dokonano wplaty wadium.

11. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.

12. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegolowe wymagania Zamawiaj?cego w zakresie wadium okre?lone zostaly w SIWZ w Rozdziale XX. Nieograniczony, bezpo?redni pelny dost?p do dokumentacji mo?na uzyska? bezplatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

13. Pod terminem zwi?zania ofert? 2 miesi?ce nale?y rozumie? 60 dni.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Software package and information systems

2017/S 190-388704

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow
ul. Samorz?dowa 1
Radom
26-601
Poland
Contact person: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Fax: +48 483673673
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.cpd.mf.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.5) Main activity
Other activity: uslugi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemow informatycznych Resortu Finansow

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow. Cz??? V oprogramowanie do wirtualizacji.

Reference number: PN/14/17/VBC
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 200 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 200 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 043-079086
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Radom: Software package and information systems
ND Document number 388704-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place RADOM
AU Authority name Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) http://www.cpd.mf.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >