Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003259423625190
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 389263-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services

2017/S 190-389263

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Boleslawiec
ZI-II.271.70.2017.RR
Rynek 41
Boleslawiec
59-700
Poland
Contact person: Robert Rzepnicki
Telephone: +48 756456572
E-mail: r.rzepnicki@um.boleslawiec.pl
Fax: +48 756456574
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: www.um.boleslawiec.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=100720
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu miasta Boleslawiec w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Reference number: ZI-II.271.70.2017.RR
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu miasta Boleslawiec w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90511000
90513000
90512000
90533000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Miasto Boleslawiec.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu miasta Boleslawiec, utworzenie i prowadzenie punktow selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (centralnego i lokalnych), wyposa?enie nieruchomo?ci w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadow komunalnych oraz utrzymanie tych pojemnikow w nale?ytym stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakres obowi?zkow Wykonawcy reguluje zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci na terenie Miasta Boleslawiec, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Boleslawiec zgodnie z przepisem art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadow wydane przez wla?ciwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),

3) aktualne zezwolenie na transport odpadow wydane przez wla?ciwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),

4) wpis do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska zgodnie z ustaw? z dnia 11.9.2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz.U. 2015 r. poz. 1688 ze zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 15.11.2017 r. o godzinie 11:00 w Urz?dzie Miasta Boleslawiec, Plac Pilsudskiego 1, 59-700 Boleslawiec, pokoj 503 (V pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 100 000 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services

2017/S 190-389263

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Boleslawiec
ZI-II.271.70.2017.RR
Rynek 41
Boleslawiec
59-700
Poland
Contact person: Robert Rzepnicki
Telephone: +48 756456572
E-mail: r.rzepnicki@um.boleslawiec.pl
Fax: +48 756456574
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: www.um.boleslawiec.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu miasta Boleslawiec w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Reference number: ZI-II.271.70.2017.RR
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90511000
90513000
90512000
90533000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services
ND Document number 389263-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BOLESLAWIEC
AU Authority name Gmina Miejska Boleslawiec (ZI-II.271.70.2017.RR)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) www.um.boleslawiec.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >