Poland-Bialystok: Blood bags

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003259478531614
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390187-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Blood bags

2017/S 190-390187

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 23
For the attention of: Marta Stocka
15-950 Bialystok
Poland
Telephone: +48 857456342
E-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
Fax: +48 857447133

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rckik.bialystok.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33141613

Description
Blood bags.

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Bialystok
Poland
E-mail: przetargi@biameditek.pl
Telephone: +48 856645200
Fax: +48 856645266

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 366 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 924,80 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22
54-405 Wroclaw
Poland
E-mail: biuro@macopharma.pl
Telephone: +48 713760110
Fax: +48 713760111

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 740 PLN
Total final value of the contract:
Value: 3 672 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 4
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vitasystems Sobczak i wspolnicy sp.j.
ul. Gorczewska 216
01-460 Warszawa
Poland
E-mail: biuro@vitasystems.pl
Telephone: +48 226650680
Fax: +48 226650681

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 877 260 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 948 968 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vitasystems Sobczak i wspolnicy Sp.j.
ul. Gorczewska 216
01-460 Warszawa
Poland
E-mail: biuro@vitasystems.pl
Telephone: +48 226650680
Fax: +48 226650681

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 403 788 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 396 446,40 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Blood bags

2017/S 190-390187

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 23
For the attention of: Marta Stocka
15-950 Bialystok
Poland
Telephone: +48 857456342
E-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
Fax: +48 857447133

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rckik.bialystok.pl

I.2) Type of the contracting authority
Other: SP ZOZ
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Dostawa pojemnikow do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN-7/17.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: RCKiK w Bialymstoku, ul. M. Sklodowskiej ? Curie 23, 15-950 Bialystok.

NUTS code PL841

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa pojemnikow do pobierania i preparatyki krwi:
1) Cz??? 1 ? Dostawa pojemnikow pustych a 600 ml
2) Cz??? 2 ? Dostawa pojemnikow pustych a 1000 ml
3) Cz??? 3 ? Dostawa pojemnikow potrojnych plytkowych RW 450 ml/2 x 400 ml do 600 ml gora ? gora
4) Cz??? 4 ? Dostawa pojemnikow potrojnych gora ? dol RW 450/2 x 400 ml do 600 ml
5) Cz??? 5 ? Dostawa pojemnikow poczwornych gora ? dol RW 450/2 x 400 ml do 600 ml z filtrem in line do KKCz
na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku.
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lony zostal w Opisie przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33141613

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
ZP/PN-7/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 110-222130 of 10.6.2017

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 1 - Lot title: Dostawa pojemnikow pustych a 600 ml
V.1) Date of contract award decision:
11.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Bialystok
Poland
E-mail: przetargi@biameditek.pl
Telephone: +48 856645200
Fax: +48 856645266

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 366 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 924,80 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 2 - Lot title: Dostawa pojemnikow pustych a 1000 ml
V.1) Date of contract award decision:
11.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22
54-405 Wroclaw
Poland
E-mail: biuro@macopharma.pl
Telephone: +48 713760110
Fax: +48 713760111

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 740 PLN
Total final value of the contract:
Value: 3 672 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 4 - Lot title: Dostawa pojemnikow potrojnych gora ? dol RW 450/2 x 400 ml do 600 ml
V.1) Date of contract award decision:
11.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vitasystems Sobczak i wspolnicy sp.j.
ul. Gorczewska 216
01-460 Warszawa
Poland
E-mail: biuro@vitasystems.pl
Telephone: +48 226650680
Fax: +48 226650681

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 877 260 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 948 968 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: ZP/PN-7/17 Lot No: 5 - Lot title: Dostawa pojemnikow poczwornych gora ? dol RW 450/2 x 400 ml do 600 ml z filtrem in line do KKCz
V.1) Date of contract award decision:
11.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vitasystems Sobczak i wspolnicy Sp.j.
ul. Gorczewska 216
01-460 Warszawa
Poland
E-mail: biuro@vitasystems.pl
Telephone: +48 226650680
Fax: +48 226650681

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 403 788 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 396 446,40 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Zamawiaj?cy, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku informuje, ?e Wykonawca Zaklad Produkcyjny Sprz?tu Medycznego ?Ravimed Sp. z o.o. pismem z dnia 18.9.2017 r. poinformowal o odmowie podpisania Umowy nr 3/ZP/PN-7/17 na dostaw? pojemnikow potrojnych plytkowych RW 450 ml/2 x 400 ml do 600 ml gora ? gora (Cz??? 3). W zwi?zku z powy?szym, w zakresie Cz??ci 3 nie doszlo do zawarcia umowy.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.
2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w pkt 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przysylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 j.t.) jest rownoznaczne
z jej wniesieniem.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-767 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Bialystok: Blood bags
ND Document number 390187-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria Z - Not specified
PC CPV code 33141613 - Blood bags
OC Original CPV code 33141613 - Blood bags
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.rckik.bialystok.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >