Poland-Bydgoszcz: Lifts

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 49 - Maintenance and Repair Shop Equipment
Opps ID: NBD00003259668555453
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 17, 2017
Solicitation No: 388682-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Lifts

2017/S 190-388682

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Poland
Contact person: Piotr Jurak ? Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Ujejskiego 75 ? niski parter, pokoj nr 018
Telephone: +48 5236-55-296
E-mail: przetargi@biziel.pl
Fax: +48 5236-55-752
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.biziel.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.biziel.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa d?wigow osobowych, towarowych i osobowo-towarowych dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Bizela w Bydgoszczy.

Reference number: NZZ/58/P/17
II.1.2) Main CPV code
42416100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sprzeda?, dostawa, monta? i uruchomienie 12 sztuk d?wigow osobowych, towarowych i osobowo-towarowych oraz demonta? i utylizacja starych d?wigow b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego.

Inne informacje:

1.Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamowie? publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z po?n. zm .)

2. Zamowienie jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia Warszawa w ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja infrastruktury budowlano-technicznej w zakresie zapewnienia bezpiecze?stwa transportu chorych ? wymiana d?wigow.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 249 700.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
42416130
45313100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy ? Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr Jana Biziela.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprzeda?, dostawa, monta? i uruchomienie 12 sztuk d?wigow osobowych, towarowych i osobowo-towarowych oraz demonta? i utylizacja starych d?wigow b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego.

Szczegolowy opis wymaga?, parametrow technicznych, funkcjonalnych i u?ytkowych okre?lony zostal w zal?czniku nr 1 do SIWZ, pn?Przedmiot zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 249 700.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Przedmiot zamowienia w calo?ci musi by? zrealizowany w terminie do 31.3.2018 r. z zastrze?eniem, ?e dostawa wszystkich d?wigow musi nast?pi? najpo?niej do dnia 20.12.2017 r., natomiast monta? 3 d?wigow nast?pi do dnia 31.12.2017 r. 2.Oferty nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy w Kancelarii Szpitala lok. nr 46A w terminie okre?lonym w Sekcji IV. 2.2.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Warunki udzialu w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego,

2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

b) zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca nale?ycie wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie:

? co najmniej jedno zamowienie na dostaw? windy osobowej i/lub windy towarowej i/lub osobowo-towarowej o warto?ci tego zamowienia nie mniejszej ni? 900 000,00 brutto w PLN ( slownie: dziewi??set tysi?cy zlotych 00/100 brutto ).

lub

? co najmniej dwa zamowienie na dostaw? windy osobowej i/lub windy towarowej i/lub osobowo-towarowej o warto?ci l?cznej tych zamowie? nie mniejszej ni? 900 000,00 brutto w PLN( slownie: dziewi??set tysi?cy zlotych 00/100 brutto ).

lub

? co najmniej trzy zamowienia na dostaw? windy osobowej i/lub windy towarowej i/lub osobowo-towarowej o warto?ci nie mniejszej ni? 300 000,00 brutto w PLN( slownie: trzysta tysi?cy zlotych 00/100 brutto ) ka?de z tych zamowie?.

Przez dostaw? windy zamawiaj?cy rozumie: dostaw? jednej windy b?d? wi?cej ni? jednej windy lub dostaw? wraz z monta?em jednej windy b?d? wi?cej ni? jednej windy.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca w banku lub spoldzielczej kasie oszcz?dno?ciowo-kredytowej posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? nie mniejsz? ni? 500 000 PLN ( pi??set tysi?cy zlotych ).

Uwaga:

Warto?ci podane w dokumentach w walutach obcych b?d? przeliczane wedlug tabeli A kursow ?rednich walut obcych ogloszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w ktorym nast?pila publikacja ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ( dotyczy kwot okre?lonych w dokumentach potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu ). Informacja o w/w kursach dost?pna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl . W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie b?dzie oglaszal wy?ej wymienionych kursow ?rednich w dniu, w ktorym nast?pila publikacja ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Zamawiaj?cy w takiej sytuacji, b?dzie dokonywal przelicze? wedlug tabeli A kursow ?rednich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, przed terminem opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Warto?ci przeliczenie b?d? z dokladno?ci? do czterech miejsc po przecinku.

II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:

1. Dokumenty i/lub o?wiadczenia, ktore wykonawca musi zal?czy? do oferty:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia dalej (JEDZ), zgodnie z wzorem okre?lonym w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 4 do SIWZ.

Uwaga.

Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu wymaga ogolnego o?wiadczenia o spelnieniu tych?e warunkow poprzez wypelnienia JEDZ-a w cz??ci IV: Kryteria kwalifikacji w pkt ? ? ogolne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji.

Zamawiaj?cy nie wymaga wypelnienia pozostalych pol odnosz?cych si? do szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu tj. pkt A,B,C,D cz??ci IV dokumentu.

Uwaga: Dalszy ci?g w Sekcji III.1.2.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty(JEDZ), dotycz?ce tych podmiotow,

Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada jednolite dokumenty(JEDZ), dotycz?ce podwykonawcow.

1.2. pisemne zobowi?zanie innych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ale tylko w sytuacji je?eli wykonawca b?dzie korzystal z zasobow innych podmiotow.

1.3. pelnomocnictwo ? w przypadku, gdy oferta b?dzie podpisywana przez osob? upowa?nion? w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z wla?ciwego rejestru lub za?wiadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej.

1.4. wypelniony i podpisany zal?cznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.

2. Dokumenty i o?wiadczenia skladane na wezwanie Zamawiaj?cego po otwarciu ofert ? Przed udzieleniem zamowienia zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

2.2 .za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

2.3 .za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

2.4 .odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych

2.5 .o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? zgodnie z wzorem okre?lonym w zal?czniku nr 6 do SIWZ,

2.6 .o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? zgodnie z wzorem okre?lonym w zal?czniku nr 6 do SIWZ,

Uwaga: Dalszy ci?g poni?ej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.7 .o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) ? zgodnie z wzorem okre?lonym w zal?czniku nr 6 do SIWZ,

2.8 .informacje banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. Zamawiaj?cy wymaga aby z przedlo?onego dokumentu/ow wynikalo jednoznacznie, ?e postawiony warunek w post?powaniu wykonawca spelnia. W przypadku gdy wykonawca korzysta z kredytow, limitow, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynika? jak? kwot? danego produktu dysponuje wykonawca na dzie? wystawienia informacji.

2.9 .wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy, w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert ? zgodnie z wzorem okre?lonym w zal?czniku nr 7 do SIWZ,

2.10.W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego aktualny dokument dotycz?cy oferowanego przedmiotu zamowienia, np. prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyci?gi z instrukcji u?ytkowania lub instrukcja serwisowa lub foldery lub zdj?cia lub inne posiadane dokumenty( dokumenty te nie musz? potwierdza? wszystkich zaoferowanych parametrow ) ? Dokument musi by? przedlo?ony na ka?dy typ oferowanej windy.

2.11.W przypadku, je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy zamawiaj?cy ??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow, wymienionych w SIWZ ? Rozdzial III pkt. 2 ppkt. 2.1. ? 2.7.

2,12. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych w SIWZ- Rozdzial III pkt 2 ppkt. 2.1 ? 2.7 dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Uwaga:

Prosz? nie sklada? wraz z ofert? dokumentow wymienionych w SIWZ Rozdzial III pkt. 2 i 3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 wykonawca sklada tylko na wezwanie zamawiaj?cego, o ktorym wykonawca zostanie powiadomiony odr?bnym pismem. Dokumenty wymienione w pkt. 3 nale?y zlo?y? w terminie tam wskazanym.

3. Dokumenty i o?wiadczenia skladane przez Wykonawc? po otwarciu ofert:

3.1. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5( informacja z publicznego otwarcia ofert ? protokol z otwarcia ofert ), przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamowie? publicznych ? o?wiadczenie zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

Uwaga: dalszy ci?g w Sekcji III.1.3.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, o?wiadczenie sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. 4. Wymagania dotycz?ce wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia:

4.1.Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zobowi?zania.

4.2.W przypadku, o ktorym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego, albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.3.Dokument pelnomocnictwa musi by? zal?czony do oferty i zawiera? wskazanie: ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania, wykonawcow ubiegaj?cych si? o wspolne zamowienie.

4.4. Je?eli ofert? sklada kilku Wykonawcow wspolnie, oferta oraz wszystkie zal?czniki musz? by? podpisane przez pelnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcow.

4.5. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument (JEDZ), o ktorym mowa w SIWZ w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty i o?wiadczenia o ktorych mowa w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1 ? 2.7 sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wskazuje spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu brak podstaw wykluczenia.

4.6. Zamawiaj?cy mo?e ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy wspolpracy, ktora musi by? podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawcow. Umowa winna by? zawarta na okres realizacji calo?ci zamowienia.

4.7. W formularzu oferty nale?y wpisa? dane wszystkich podmiotow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

4.8. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiaj?cy b?dzie ocenial l?czne spelnianie przez nich warunkow udzialu w post?powaniu.

5. Informacja dotycz?ca wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w SIWZ:

a) Rozdzial III pkt. 2 ppkt. 2.1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21,

b) Rozdzial III pkt. 2 ppkt. 2.1 ? 2.4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

b1) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci

5.2.Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.a i pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.b2, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt. 5 ppkt 5.1 lit.b1, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

UWAGA: Dalszy ci?g poni?ej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

5.3.Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 5 ppkt. 5.1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre?lone w pkt.5 ppkt. 5.2 stosuje si? odpowiednio.

6. Informacja dotycz?ca wykonawcow maj?cych siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.1.Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w SIWZ ? Rozdzial III pkt. 2 ppkt. 2.1 sklada dokument, o ktorym mowa w SIWZ ? Rozdzial III pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

7. Informacja dla wykonawcow polegaj?cych na zasobach innych podmiotow, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy prawo zamowie? publicznych oraz zamierzaj?cych powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom.

7.1.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

7.2. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow o do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

7.3. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

7.4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

7.5. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na ktorego zdolno?ciach polega Wykonawca, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy za??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:

1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow?, o ktorych mowa w ppkt 7.1.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z warunkami okre?lonymi w projekcie umowy ? zal. nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wind.

Szpital w miesi?cu wrze?niu 2017 r otrzymal informacje o przyznaniu ?rodkow na realizacje inwestycji w tym zakresie w ramach dotacji celowej. Umowa o dofinansowanie zostala podpisana okolo polowy ww. miesi?ca. Zgodnie z jej tre?ci? dofinansowanie musi zosta? rozliczone do dnia 31.12.2017 r.

Warto?? przedmiotowego zamowienia przekracza kwot? o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamowie? publicznych (dalej tak?e uPzp),. Ze wzgl?du na warto?? zamowienia publikacja ogloszenia o zamowieniu musi zosta? dokonana w DUUE.

Stosuj?c tryb przetargu nieograniczonego Zamawiaj?cy jest zmuszony wyznaczy? termin na skladanie ofert nie krotszy ni? 40 dni.

Uwaga: Dalszy ci?g w Sekcji VI. 3.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/10/2017
Local time: 11:30
Place:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nast?pi w Dziale Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia ? niski parter, lokal 018 w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.

Information about authorised persons and opening procedure:

W sesji otwarcia ofert mog? uczestniczy? wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Uwaga: Dalszy ci?g uzasadnienia z Sekcji IV.1.1.

Bior?c pod uwag? minimalne terminy na przeprowadzenie czynno?ci w post?powaniu, to jest:

1. zlo?enie dokumentow w trybie art. 26 uPzp,

2. zawarcie umowy w trybie art. 94 ust. 1 uPzp

oraz

3. inne konieczne do wla?ciwego przeprowadzenia procedury

l?czny czas konieczny do ich realizacji wyniesie minimum 65 dni.

Dostawa znacznej ilo?ci wind jest zamowieniem specyficznym i bardzo zlo?onym. Produkty tego typu nie s? dost?pne w sprzeda?y bezpo?redniej. Urz?dzenia s? wykonane na zamowienie. Podyktowane jest to nie tylko samym przedmiotem dostawy (windy) ale tak?e stanem szybow windowych, jakimi dysponuje Zamawiaj?cy, a ktorych wymiary s? ro?ne.

Na podstawie analizy rynku ustalono, ?e realizacja zamowienia nie mo?e nast?pi? w terminie krotszym ni? 10 tygodni od zawarcia umowy.

Bior?c pod uwag? terminy wynikaj?ce z umowy o dofinansowanie, w szczegolno?ci termin jej rozliczenia, termin na dostaw? moglby by? nie dlu?szy ni? 35 dni od daty zawarcia umowy, i to bior?c pod uwag?, ?e dostawa zostanie zrealizowana w sposob nale?yty i Zamawiaj?cy natychmiast po jej realizacji b?dzie mogl dokona? platno?ci na rzecz Wykonawcy.

Ze wzgl?du na powy?sze okoliczno?ci nie jest mo?liwe, przy zachowaniu podstawowych terminow wynikaj?cych z ustawy prawo zamowie? publicznych, przeprowadzenie post?powania, dokonanie zakupu oraz rozliczenie dotacji w terminie do dnia 31.12.2017 r.

Eksploatowane obecnie przez Szpital windy licz? sobie kilkadziesi?t lat. Urz?dzenia ulegaj?, w zwi?zku z tym, cz?stym awariom. Obecnie rynek nie jest zapewni? dost?pu do nowych cz??ci zamiennych. Producenci wind, ktorych urz?dzenia posiada Zamawiaj?cy, cz?sto nie prowadz? ju? dzialalno?ci w tym zakresie lub nie oferuj? ju? cz??ci zamiennych do urz?dze?, jakie posiada Zamawiaj?cy. Koniecznym jest wi?c poszukiwanie, w miejsce cz??ci, ktore nale?y wymieni?, cz??ci u?ywanych. Powoduje to naturalne obni?enie sprawno?ci d?wigow. Nie bez znaczenia jest tak?e komfort eksploatacji wind przez u?ytkownikow, ktory w obecnej chwili, z uwagi na wiek d?wigow, mo?na uzna? w zasadzie za ledwie dopuszczalny.

Niezb?dne jest, dla realizacji celow statutowych Zamawiaj?cego, posiadanie wla?ciwego tj. bezpiecznego, sprawnie oraz bezawaryjnie funkcjonuj?cego oraz cho? w miar? komfortowego systemu transportu pionowego.

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 uPzp Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin skladania ofert krotszy ni? termin okre?lony w ust. 2 (35 dni), nie krotszy jednak ni? 15 dni je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert jest uzasadnione.

W ?wietle powolanych okoliczno?ci, w szczegolno?ci terminu rozliczenia dofinansowania, skrocenie terminu skladania ofert jest w pelni uzasadnione.

Istnieje tak?e pilna potrzeba udzielenia zamowienia z przyczyn wskazanych w niniejszym pi?mie.

Tak wi?c w ?wietle z art. 43 ust. 2b pkt 2 upzp skrocenie terminu skladania ofert znajduje pelne oparcie w stanie faktycznym i prawnym.

1. Kontakt z Wykonawcami:

Cezary Kobziakowski ? Dzial Administracyjno-Techniczny (52) 36 ? 55 ? 500.

Piotr Jurak ? Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia. (52) 36 ? 55 ? 296. Nr faxu ? 052/36-55-752.

2.Podstawy wykluczenia wykonawcow

2.1. Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2.2. Zamawiaj?cy dodatkowo wykluczy Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

3. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium, ktorego warto?? Zamawiaj?cy ustalil na kwot? 20 000 PLN( dwadzie?cia tysi?cy zlotych ).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

? ?rodki ochrony prawnej okre?lone s? w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych ( art. 179 i nast?pne ) przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

? ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych

? Szczegolowy sposob wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej okre?la dzial VI ustawy Prawo zamowie? publicznych, pt. ,,?rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Lifts

2017/S 190-388682

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Poland
Contact person: Piotr Jurak ? Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Ujejskiego 75 ? niski parter, pokoj nr 018
Telephone: +48 5236-55-296
E-mail: przetargi@biziel.pl
Fax: +48 5236-55-752
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.biziel.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa d?wigow osobowych, towarowych i osobowo-towarowych dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Bizela w Bydgoszczy.

Reference number: NZZ/58/P/17
II.1.2) Main CPV code
42416100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 249 700.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
42416130
45313100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 249 700.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Lifts
ND Document number 388682-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 17/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42416100 - Lifts
42416130 - Mechanical lifts
45313100 - Lift installation work
OC Original CPV code 42416100 - Lifts
42416130 - Mechanical lifts
45313100 - Lift installation work
RC NUTS code PL61
IA Internet address (URL) www.biziel.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >