Romania-Bra?ov: Low-floor buses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003259697114815
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 388125-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bra?ov: Low-floor buses

2017/S 189-388125

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

RATBV SA
Str. Harmanului nr. 49
Contact point(s): Serviciul Achizitii-Aprovizionare
For the attention of: Constantin Teodorescu
500250 Brasov
Romania
Telephone: +40 368401259
E-mail: achizitii@ratbv.ro
Fax: +40 268335660

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.ratbv.ro/vers 2

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34121400

Description
Low-floor buses.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2017 - 13:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bra?ov: Low-floor buses

2017/S 189-388125

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

RATBV SA
Str. Harmanului nr. 49
Contact point(s): Serviciul Achizitii-Aprovizionare
For the attention of: Constantin Teodorescu
500250 Brasov
Romania
Telephone: +40 368401259
E-mail: achizitii@ratbv.ro
Fax: +40 268335660

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.ratbv.ro/vers 2

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Obiectul contractului consta in ? Leasing operational pentru 6 autobuze de tip midi .
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Lease
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediul RAT Brasov: Str. Harmanului nr. 49.

NUTS code RO122

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Obiectul contractului consta in furnizarea in sistem Leasing operational a 6 autobuze de tip midi destinate transportului urban de calatori , pentru o perioada de 62 de luni.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34121400

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitate de achizitionat: 6 autobuze midi, conform prevederilor caietului de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 5 784 156 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 62 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare: 57 841,56 RON
Perioada de valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, echivalenta RON/alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare.
Modul de constituire: conform prevederilor art. 42 alin. (1)-(4) din HG nr. 394/2016: prin virament bancar in contul: RO81BTRLRONCRT0253407401 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Brasov sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari. Garantia trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, in SEAP.
Garantia de participare se restituie de catre autoritatea contractanta conform art. 44 din HG nr. 394/2016. Autoritatea contractanta are dreptul sa retina garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art. 43 alin. (1) din HG nr. 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA.
Modul de constituire conform art. 46 alin (1)- (3) din HG nr. 394/2016:
? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin depunerea la casierie a sumelor in numerar, daca garantia este mai mica de 5 000 RON sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului sectorial/contractului subsecvent, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul sectorial si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
Garantia de buna executie se elibereaza/restituie in cel mult 14 zile de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Sursele proprii ale societatii si subventii, ca diferenta de tarif pentru activitatea de transport public local de calatori, de la bugetul local.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nota: aceasta declaratie va fi completata si de tertul sustinator, subcontractant, asociat, daca este cazul.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare care vor atesta lipsa datoriilor restante, la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)
2. cazier judiciar al operatorului economic si/sau al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia,a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii si se vor prezenta, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: Referitor la certificatele fiscale: pentru ofertantii straini, se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in in care sunt stabiliti operatorii economici, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
In vederea evitarii situatiilor privind conflictul de interese, persoanele ce sunt membri ai organelor decizionale si au legatura cu procedura de atribuire sunt: Bucurei Ovidiu Sergiu; Gheorghe Gabriel Antohe; Ovidiu Micu; Tomi Chiriac, Coste Marius; Cornea George-Mihai; Marin Ionut-Mircea; Nastase Bogdan Florin, Geman Marian.
Persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Ovidiu Micu, Gheorghe Gabriel Antohe, Tomi Chiriac, Liviu Epure, George Antohe, Daniel Maftei, Daniel Pantia, Constantin Teodorescu, Pascariu Antonela, Dumitru Craciun, Mihail Nitu, Mihai Stan, Mihaela Bigiu, Liviu Voicu.
Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE, ca dovada preliminara care confirma ca operatorul economic in cauza nu se afla in niciuna din situatiile de excludere si ca indeplineste criteriile privind capacitatea solicitate, urmand ca, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa i se solicite, dupa caz, prezentarea de documente justificative de catre autoritatea contractanta.

DUAE se poate accesa prin incarcarea documentului atasat documentatiei de atribuire denumit DUAE Leasing Operational 6 autobuze midi.xml, in aplicatia de la pagina de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro . Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro . Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare si prezentare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta se va prezenta, scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului.
Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare operator economic trebuie sa prezinte certificatul constatator, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru persoanele juridice straine: documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Modalitate de indeplinire: Completare si prezentare DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare DUAE.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune scanat, in SEAP, orice certificate/documente/contracte emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, semnate electronic, in sustinerea celor declarate in DUAE.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
RATBV 10
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2017 - 13:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 27.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
Toate comunicarile intre autoritatea contractanta si ofertanti, pe parcursul depunerii ofertelor si evaluarii, se face prin platforma SEAP, prin mijloace electronice. Orice solicitare de clarificare la documentatia de atribuire, din partea ofertantilor se va transmite prin SEAP. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe acelasi loc, se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea intrebari ? din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP).
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 alin. 1 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

RATBV SA Brasov ? Serviciul Achizitii-Aprovizionare
Str. Harmanului nr. 49
500250 Brasov
Romania
E-mail: achizitii@ratbv.ro
Telephone: +40 368401259
Internet address: www.ratbv.ro
Fax: +40 268335660

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Romania-Bra?ov: Low-floor buses
ND Document number 388125-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BRA?OV
AU Authority name RATBV SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DD Deadline for the request of documents 26/10/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34121400 - Low-floor buses
OC Original CPV code 34121400 - Low-floor buses
RC NUTS code RO122
IA Internet address (URL) www.ratbv.ro/vers 2
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >