Romania-Ploie?ti: High voltage installation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003259722527033
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 388115-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Romania-Ploie?ti: High voltage installation work

2017/S 189-388115

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
Str. Marasesti nr. 44
Contact point(s): Societatea de Distributie a Energiei Electrice ?Muntenia Nord SA - Serv. Investitii
For the attention of: ing. Mihaela Ionescu ? Serv. Investitii
100024 Ploiesti
Romania
Telephone: +40 244405306
E-mail: Mihaela.Ionescu@distributie-energie.ro
Fax: +40 244405304

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mnd.distributie-energie.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: Societatea de Distributie a Energiei Electrice ?Muntenia Nord SA SDEE Focsani
Str. Independentei nr. 2
Contact point(s): SDEE Focsani - Serv. Investitii
620015 Focsani
Romania
Telephone: +40 0237205330
E-mail: petre.butnariu@distributie-energie.ro
Fax: +40 0237205334

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45315400

Description
High voltage installation work.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 15:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Romania-Ploie?ti: High voltage installation work

2017/S 189-388115

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
Str. Marasesti nr. 44
Contact point(s): Societatea de Distributie a Energiei Electrice ?Muntenia Nord SA - Serv. Investitii
For the attention of: ing. Mihaela Ionescu ? Serv. Investitii
100024 Ploiesti
Romania
Telephone: +40 244405306
E-mail: Mihaela.Ionescu@distributie-energie.ro
Fax: +40 244405304

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mnd.distributie-energie.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: Societatea de Distributie a Energiei Electrice ?Muntenia Nord SA SDEE Focsani
Str. Independentei nr. 2
Contact point(s): SDEE Focsani - Serv. Investitii
620015 Focsani
Romania
Telephone: +40 0237205330
E-mail: petre.butnariu@distributie-energie.ro
Fax: +40 0237205334

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Electricity
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
?Modernizare Lea 110 kV Focsani Vest ? Tataranu, STALPI 1 ? 125, jud. Vrancea.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Teritoriile administrative ale localitatilor Focsani, Cotesti, Golesti, Slobozia Ciorasti, Bordeasca Veche, Tataranu, jud. Vrancea.

NUTS code RO226

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
? Realizarea unor lucrari de modernizare prin:
? inlocuire stalpi existenti cu durata de viata depasita cu stalpi metalici tubulari / zabreliti (sau similari) si utilizare de cleme ce permit alunecarea conductorului ? (stalpi demontati 111 buc.);
? inlocuire a izolatiei existente de tip CTS si VKLF si montare de izolatie tip compozit cu ruperea podului de gheata;
? inlocuire a conductorului de protectie existent de tip OL 2 x 50 mmp cu conductor AA/ACS 0/44;
? inlocuire a conductorului activ existent de tip OlAl 150/25 mmp, cu conductor nou proiectat de tip ACSR 150/25 mmp, pe toata lungimea tronsonului (aprox. 24 km);
? vopsirea stalpilor metalici existenti;
? Inscriptionarea liniei ( prin montarea a 125 buc. tablite indicatoare + 250 buc. tablite avertizoare emailate);
? reparatii / realizari prize de pamant la toti stalpii nou proiectati (in numar total de 111 prize de pamant)
? stalpii nou proiectati vor avea fundatii turnate din beton de tip monobloc / cvadribloc.
Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 28 590 512,17 RON, rezultata din devizul general al lucrarii, intocmit conform HG nr. 28/ 2008, compusa din
A.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0 RON;
B.Valoarea estimata a contractului: 28 590 512,17 RON, compusa din:
? cap.1.2. Amenajarea terenului: 2 183 561,36 RON
? cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,0 RON;
? cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 26 156 950,81 RON;
? cap.5 Alte cheltuieli -5.1.Organizare de santier: 250 000 RON;
? cap.6.2 Probe tehnologice si teste 0 RON.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45315400

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
? inlocuire stalpi existenti cu durata de viata depasita cu stalpi metalici tubulari ? 111 buc.
? inscriptionare stalpi ? 125 buc.
? realizare prize de pamant la toti stalpii nou proiectati ? 111 buc.
? inlocuire cond. activ de tip OLAL 150/25 mmp cu cond. de tip ACSR 150/25 mmp ? 24 km
? inlocuire cond. de protectie pe stalpi tip ol 2x50mmp cu cond. AA/ACS 0/44 ? 24 km.
Estimated value excluding VAT: 28 590 512,17 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 22 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este de 285 905 RON.
Garantia de participare va fi depusa in contul: RO56RNCB0267036443050001 deschis la BCR Focsani
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin: virament bancar; printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (ex. scrisoare de garntie bancara de participare) in conditiile legii.
Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constit. GP se va transmite scanata in SEAP pana la data si ora limita de dep. a ofertelor,cf. art. 42, alin. 7 din HG 394/2016.
Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.
GP trebuie sa fie irevocabila. Entitatea contractanta are obligatia de a retine GP cand operatorul economic: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GBE in termenul prevazut la art. 44 alin. (3) din HG 394/2016; c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Cursul valutar la care se va face echiv. RON/valuta, va fi cursul BNR valabil la momentul publicarii invitatiei de participare. Garantia de buna executie reprezinta 5 % din valoarea contractului, fara TVA
Modalitatile de constituire conform art. 45 din HG 394/ 2016:
? scrisoare de garantie bancara (Formular scrisoare de garantie bancara de buna executie) sau
? instrument de garantare emis de o societate de asigurari in original sau
? prin retineri succesive a 5 % din sumele datorate pentru facturi partiale. In conformitate cu prevederile art. 46, alin. 4 din HG 394/2016 contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la o banca agreata de ambele parti.
In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3) din HG 394/ 2016, garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Alte surse ? surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii au obligatia prezentarii la data limita de depunere a ofertelor a DUAE (Document unic de achizitie european), care consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:
? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016
Conditie de calificare: Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
In cazul unei ?Asocieri documentul trebuie prezentat de catre fiecare ?asociat.
? Evitarea conflictului de interese.
Modalitatea indeplinire: completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.
Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, completarea si prezentarea formularului 4, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Daca este cazul, documentul solicitat pentru neincadrarea in dispozitiile art. 73 din Legea 99/2016 va fi depus atat de catre tertul sustinator cat si de catre subcontractantii propusi.
In sensul prevederilor art. 73 din Legea nr. 99/2016 persoanele din cadrul entitatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
? Director General SDEE Mn ? dr. ing. Valentin Branescu;
? Director Directie Economica SDEE MN ? ec. Gabriela Blagoi;
? Director Directie Dezvoltare SDEE MN ? dr. ing. Gabriel Gheorghe;
? Director Directie Distributie SDEE MN ? ing. Constantin Coman;
? Consilier juridic SDEE MN ? jr. Monica Borlovan;
? Sef Serviciul Investitii SDEE MN ? ing. Mariana Andronache;
? Responsabil derulare procedura SDEE MN ? ing. Mihaela Ionescu;
? Sef Sectie 110 kV SDEE MN ? ing. Constantin Petrache
? Director SDEE Focsani ? ing. Gabriel Popa
? Sef SCULI SDEE Focsani ? ing. Viorel Hulubina
? Sef CE 110 kV SDEE Focsani ? ing. Narcis Herescu
? Sef SEMUR SDEE Focsani ? ing. Ion Moraru
? Serviciul Financiar SDEE Focsani ? ec. Mariana Dodu
? SCULI SDEE Focsani ? sing. Petre Butnariu
Precizari: Subcontractantii/ tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/ 2016, in acest sens acestia vor prezenta DUAE in conformitate cu art. 183, alin. 3) si art. 197 din acelasi act normativ.
DUAE contine si o declaratie oficiala care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara intarziere, documentele justificative respective. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
? Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea indeplinire: completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.
Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea a documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise din tara de rezidenta. Din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: ? Informatii privind cifra de afaceri: cifra de afaceri totala anuala minima impusa pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului sectorial de 28 590 512,17 RON.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.
? Informatii privind lichiditatea generala (active circulante/datorii curente x 100): lichiditatea generala sa fie de cel putin 100 %.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.
Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, prezentand in copie a situatiilor financiare pentru anii 2014, 2015 si 2016 vizate si inregistrate de organele competente, care pot fi: bilanturi contabile sau raportul de audit financiar intocmit de entitati specializate sau balante de verificare asumate de catre operatorul economic in cazul in care bilanturile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilorlegislatiei in domeniu.
In cazul unei asocieri, aceaste cerinte vor putea fi indeplinite si prin cumul.
In cazul in care, capacitatea economica si financiara a operatorului economic este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 10 din sectiunea ?Formulare.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta 1.Operatorilor economici li se impune/ solicita sa demonstreze ca au executat/ realizat in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare publicata in SEAP, chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data), lucrari electrice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic a executat lucrari de natura si complexitate similara/ comparabila ( sau superioare ca nivel de tensiune) cu lucrarile care fac obiectul contractului pentru valoarea minima de 28 590 512,17 RON, fara TVA pentru o valoare cumulata a lucrarilor executate la nivelul a maxim 3 contracte. Lucrarile similare se confirma prin prezentarea unor certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus. Se vor avea in vedere doar acele lucrari care prezinta relevanta pentru executarea viitorului contract si nu lucrari conexe obiectului principal al contractului. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/ valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic..
Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
? Cerinta 2.Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin Atestat ANRE/Autorizatii specifice lucrarilor ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract, tip C2B ? executare de linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 ? 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune si 110 kV, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; Atestatul ANRE este solicitat conform Ordinului ANRE 45/2016 ? Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.
Entitatea contractanta va solicita operatorul economicui clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea a documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestat ANRE/Autorizatii specifice lucrarilor ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract, tip C2B, valabile la data prezentarii acestora.
? Cerinta 3. . Operatorilor economici li se solicita sa demonstreze prin intermediul planului de management de mediu ca au capacitatea executarii contractului asigurand-se totodata ca sunt adoptate masuri de management de mediu cu privire la: Impactul asupra solului, Impactul asupra apelor de suprafata, Impactul asupra aerului, zgomot acustic, vibratii, gestionarea deseurilor, Impactul produs de radiatiile electromagnetice.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.. Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea Planului de management de mediu.
? Cerinta 4. Operatorilor economici li se solicita declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic si care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului sectorial de lucrari supus procedurii de achizitie (utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport, laboratoare si alte mijloace fixe). Pentru utilajele inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere, in copie semnate si stampilate de ofertant/candidat. Daca operatoprul economic/candidatul nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.. Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic.
? Cerinta 5. Operatorilor economici li se solicita sa prezinte informatii cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic. Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
? Cerinta 6. Operatorilor economici li se solicita sa prezinte informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze, datele acestuia de identificare, procentul de subcontractare
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.. Entitatea contractanta solicita ca odata cu depunerea DUAE operatorii economici sa prezinte si Acordul de subcontractare.
? Cerinta 7. Operatorilor economici li se solicita sa prezinte informatii privind Asocierea, conform art. 66 din Legea 99/ 2016. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a operatorului economic, trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si la standardele de asigurare a calitatii trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea economica si financiara, tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.. Entitatea contractanta solicita ca odata cu depunerea DUAE operatorii economici sa prezinte si Acordul de asociere.
? Cerinta 8. Operatorilor economici li se solicita sa prezinte informatii privind Tertul sustinator.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic.. Entitatea contractanta solicita ca odata cu depunerea DUAE operatorii economici sa prezinte Angajamentul tert sustinator (impreuna cu documentele anexe la Angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care resulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
? Cerinta 1. Operatorilor economici li se solicita dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent pentru activitatea principala care face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic. Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare acreditat al sistemului de manegement al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2008 sau echivalent sau alte probe/ dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
? Cerinta 2. Operatorilor economici li se solicita dovada implementarii unui sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent pentru activitatea principala care face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
completare si prezentare DUAE cu informatii aferente situatiei in care se afla operatorul economic. Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare acreditat al sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO14001/2005 sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 28.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

Se organizeaza o etapa de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul 1 prin prezentarea de oferte imbunatatite. Pentru completare DUAE operatorii economici vor utiliza DUAEin format ,,xml. DUAE poate fi completat utilizand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ .

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: In conformitate cu art. 8 alin. 1 Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

SDEE Muntenia Nord SA - Serviciul Juridic
Str. Marasesti nr. 44
100 024 Ploiesti
Romania
Telephone: +40 0244405045
Fax: +40 0244405047

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Ploie?ti: High voltage installation work
ND Document number 388115-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place PLOIE?TI
AU Authority name Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
OL Original language RO
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 27/10/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 45315400 - High voltage installation work
OC Original CPV code 45315400 - High voltage installation work
RC NUTS code RO226
IA Internet address (URL) www.mnd.distributie-energie.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >