Poland-Pozna?: Servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003259929267818
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 387857-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Servers

2017/S 189-387857

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10
For the attention of: Tomasz Lulka
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569279
E-mail: zp@ue.poznan.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://ue.poznan.pl/

Further information can be obtained from: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10, Budynek B, pokoj 107
For the attention of: Tomasz Lulka
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569279
E-mail: zp@ue.poznan.pl
Internet address: http://ue.poznan.pl/

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10, Budynek B, pokoj 107
For the attention of: Tomasz Lulka
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569279
E-mail: zp@ue.poznan.pl
Internet address: http://ue.poznan.pl/

Tenders or requests to participate must be sent to: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10, Budynek B, pokoj 016 ? Kancelaria UEP
For the attention of: Ilona Sobczak
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569502
E-mail: zp@ue.poznan.pl
Internet address: http://ue.poznan.pl/

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30213000 , 30231100 , 48000000

Description
Servers.
Personal computers.
Computer terminals.
Software package and information systems.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 08:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Servers

2017/S 189-387857

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10
For the attention of: Tomasz Lulka
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569279
E-mail: zp@ue.poznan.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://ue.poznan.pl/

Further information can be obtained from: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10, Budynek B, pokoj 107
For the attention of: Tomasz Lulka
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569279
E-mail: zp@ue.poznan.pl
Internet address: http://ue.poznan.pl/

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10, Budynek B, pokoj 107
For the attention of: Tomasz Lulka
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569279
E-mail: zp@ue.poznan.pl
Internet address: http://ue.poznan.pl/

Tenders or requests to participate must be sent to: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 10, Budynek B, pokoj 016 ? Kancelaria UEP
For the attention of: Ilona Sobczak
61-875 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618569502
E-mail: zp@ue.poznan.pl
Internet address: http://ue.poznan.pl/

I.2) Type of the contracting authority
Other: uczelnia publiczna
I.3) Main activity
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Rozbudowa infrastruktury VDI oraz dostawa, instalacja i uruchomienie serwera pami?ci masowej oraz serwerow obliczeniowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZP/022/17.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1.Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa infrastruktury VDI, a tak?e dostawa, instalacja
i uruchomienie serwera pami?ci masowej oraz serwerow obliczeniowych do miejsca wskazanego
w siedzibie Zamawiaj?cego, zwanych dalej rownie? ?asortymentem. Przedmiot zamowienia musi by? wykonany zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ, niniejsz? umow? oraz ofert? Wykonawcy.
2.Zamawiaj?cy podzielil zamowienie na cztery cz??ci (od A do D):
Cz??? A: Serwer pami?ci masowej typ1,
Cz??? B: Serwer obliczeniowy typ1,
Cz??? C: Rozbudowa infrastruktury VDI,
Cz??? D: Serwer obliczeniowy typ3.
3.W ramach realizacji zamowienia wykonawca wykona m.in.: instalacj? serwerow w szafie RACK
w siedzibie Zamawiaj?cego, podl?czy serwery do sieci zasilaj?cej i logicznej, przeprowadzi weryfikacj? i uaktualnienie do najnowszej opublikowanej przez dostawc? wersji oprogramowania wewn?trznego (aktualizacja musi by? przeprowadzona przez autoryzowanego przez producenta rozwi?zania in?yniera systemowego), przeprowadzi wymagane testy weryfikuj?ce instalacj?, takie jak np. testy uruchomienia, weryfikacji poprawno?ci dzialania produktu, przeprowadzi testy ko?cowe stanu uruchomionego sprz?tu z wygenerowaniem raportow z ich przeprowadzenia. Testy zostan? wykonane za pomoc? dedykowanego oprogramowania diagnostycznego producenta oferowanych serwerow.
4.Szczegolowy opis wymaga? zostal zamieszczony w specyfikacji technicznej zamowienia (zal?cznik nr 5 do SWIZ).
5.Do zakresu przedmiotu zamowienia nale?y tak?e udzielenie gwarancji, licencji oraz wykonywanie przez wykonawc? ?wiadcze? z nich wynikaj?cych zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, licencyjnymi producenta dostarczonego sprz?tu i oprogramowania, wymaganiami specyfikacji technicznej (zal?cznik nr 5 do SIWZ) oraz postanowieniami projektu umowy. Gwarantem dla zamawiaj?cego jest wykonawca, nie zwalnia to jednak wykonawcy od dostarczenia dokumentow gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. producenta oferowanego przedmiotu zamowienia, je?eli takie s? przez niego dostarczane wraz z tym przedmiotem zamowienia.
6.Okres gwarancji, licencji, wsparcia technicznego oraz wynikaj?cych z nich ?wiadcze?, ktorym obj?ty zostanie oferowany asortyment, nie mo?e by? krotszy od wymaganego podanego w specyfikacji techniczno-cenowej (zal?cznik nr 5 do SIWZ) oraz projekcie umowy.
7.Za dat? rozpocz?cia biegu gwarancji, licencji oraz ?wiadcze? wynikaj?cych z udzielonych gwarancji
i licencji oraz projektu umowy, ktorymi zostanie obj?ty dostarczony sprz?t, przyjmuje si? dat? podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamowienia.
8.Wykonawca gwarantuje Zamawiaj?cemu peln? kontrol? nad zgloszeniami serwisowymi w tym mo?liwo?? monitorowania statusu zglosze? serwisowych.
9.W cen? oferty stanowi?cej przedmiot zamowienia musz? zosta? wliczone wszelkie koszty zwi?zane
z realizacj? przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby zamawiaj?cego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W zwi?zku z tym wykonawca nie b?dzie mogl ??da? od zamawiaj?cego pokrycia jakichkolwiek kosztow dodatkowych zwi?zanych z jego realizacj?.
10.Wszystkie urz?dzenia musz? by? fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed dat? dostarczenia.
11.W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu (caly asortyment) musz? by? dost?pne (dostarczane przez producenta) w dacie zlo?enia oferty i nie mog? by? przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzeda?y.
12.Urz?dzenia musz? by? dostarczone Zamawiaj?cemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
13.Do ka?dego urz?dzenia i oprogramowania musi by? dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla u?ytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w j?zyku angielskim lub polskim.
14.Dostarczony asortyment b?dzie pochodzi? z autoryzowanego kanalu dystrybucji producenta
w Polsce, zapewniaj?cych w szczegolno?ci realizacj? uprawnie? gwarancyjnych.
15.Korzystanie przez Zamawiaj?cego z dostarczonego produktu nie mo?e narusza? maj?tkowych praw autorskich osob trzecich.
16.Dostarczone urz?dzenia musz? posiada? oznakowanie CE albo spelnia? normy rownowa?ne i by? tym znakiem oznaczone.
17.Dostarczone urz?dzenia, je?li nie podano inaczej, musz? wspolpracowa? z sieci? energetyczn?
o parametrach: 230 V 10 % , 50 Hz.
18.Wykonawca gwarantuje, ?e oferowany przez niego przedmiot zamowienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i u?ytkowania na terenie Unii Europejskiej.
19.Dostarczone serwery musz? by? zaopatrzone we wla?ciwe sterowniki, oprogramowania, kable, instrukcje obslugi itp. elementy niezb?dne do jego uruchomienia i eksploatacji w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji technicznej zamowienia.
20.Wykonawca gwarantuje Zamawiaj?cemu (poprzez zlo?enie przez zamawiaj?cego niezale?nego od umowy oplaconego zamowienia: u wykonawcy umowy, producenta oferowanego sprz?tu, jego przedstawiciela lub innego podmiotu w okresie trwania posiadanej gwarancji udzielonej w ramach zawartej umowy tj. przed jej wyga?ni?ciem) mo?liwo?? uzyskania wydlu?enia i rozszerzenia ?wiadcze? gwarancyjnych, ktorymi obj?te zostan? serwery b?d?ce przedmiotem umowy, np. o kolejny okres gwarancyjny nie krotszy ni? jeden rok, na warunkach nie gorszych od tych, ktore oferuje producent sprz?tu b?d?cego przedmiotem oferty wykonawcy.
21.Zamawiaj?cy pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprz?tu dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamowienia, pod k?tem legalno?ci pochodzenia oraz innych o?wiadcze? wykonawcy.
22.Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e wyst?pi do organu nadzoruj?cego o potwierdzenie, ?e zamawiane urz?dzenia stanowi?ce przedmiot zamowienia s? przeznaczone dla placowki o?wiatowej, co umo?liwi zastosowanie stawki zero procent VAT. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy po uzyskaniu wspomnianego za?wiadczenia, b?dzie wymagal od wykonawcy realizacji dostaw urz?dze? zgodnie z art. 83 ust.14 pkt 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarow i uslug (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z po?niejszymi zmianami).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30213000 , 30231100 , 48000000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 51 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Cz??? A: Serwer pami?ci masowej typ1
1) Short description
Serwer pami?ci masowej typ1.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30213000 , 30231100 , 48000000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Cz??? B: Serwer obliczeniowy typ1
1) Short description
Serwer obliczeniowy typ1.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30213000 , 30231100 , 48000000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Cz??? C: Rozbudowa infrastruktury VDI
1) Short description
Rozbudowa infrastruktury VDI.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30213000 , 30231100 , 48000000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Cz??? D: Serwer obliczeniowy typ3
1) Short description
Serwer obliczeniowy typ3.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30213000 , 30231100 , 48000000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1.Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu, obowi?zany jest wnie?? wadium w terminie skladania ofert ? w wysoko?ci:
Dla cz??ci A: 12 500 PLN (slownie: dwana?cie tysi?cy pi??set zlotych 00/100),
Dla cz??ci B: 1 600 PLN (slownie: jeden tysi?c sze??set zlotych 00/100),
Dla cz??ci C: 17 000 PLN (slownie: siedemna?cie tysi?cy zlotych 00/100),
Dla cz??ci D: 2 000 PLN (slownie: dwa tysi?ce zlotych 00/100),
Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodleglo?ci 10 w BZ WBK 3 Oddzial Pozna? 54 10901359 0000000035018918.
2.Wadium wnosi si? na okres 60 dni liczonych od dnia uplywu terminu skladania ofert.
3.Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieni?dzu za pomoc? przelewu bankowego Zamawiaj?cy b?dzie uwa?al za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiaj?cego (wplyw na konto zamawiaj?cego).
4.W przypadku skladania przez Wykonawc? wadium w formie gwarancji lub por?cze?, powinny by? one bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego, sporz?dzone zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i winny zawiera? nast?puj?ce elementy:
1)Nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por?czenia (Zamawiaj?cego), gwaranta/por?czyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji/por?czenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2)okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj? (por?czeniem),
3)kwot? gwarancji (por?czenia),
4)termin wa?no?ci gwarancji (por?czenia),
5)zobowi?zanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji (por?czenia) na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego zawieraj?ce o?wiadczenie, i?:
a)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp,
z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej, lub
b)Wykonawca, ktorego ofert? wybrano:
? odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie;
? nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
? zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy.
Dopuszcza si? zamiennie zapis odwoluj?cy si? do przypadkow wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust 4a i art. 46 ust 5 ustawy Pzp).
5.Zasady zwrotu / zatrzymanie /ponowne wniesienie wadium:
5.1.Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze?eniem pkt 7.2.
5.2.Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
6.Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, je?eli jego wniesienia ??dano.
7.Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.
8.Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie ust. 1, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
9.Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?.
10.Zamawiaj?cy odrzuca ofert?, je?eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy.
11.Kserokopi? dowodu wniesienia wadium lub gwarancji (por?czenia) nale?y zal?czy? do oferty. Oryginal gwarancji lub por?czenia nale?y zlo?y? w miejscu skladania ofert przed uplywem terminu skladania ofert.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykazania wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, to w tym okresie:
Dla cz??ci A (zadanie 1)
? Zamawiaj?cy ??da wykazania si? wykonaniem, co najmniej jednego zamowienia obejmuj?cego dostaw? i wdro?enie systemow skladowania danych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem uplywu terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, za kwot? co najmniej 500 000 PLN brutto.
Dla cz??ci C (zadanie 3)
? Zamawiaj?cy ??da wykazania si? wykonaniem, co najmniej jednego zamowienia obejmuj?cego dostaw? i wdro?enie systemow skladowania danych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem uplywu terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, za kwot? co najmniej 500 000 PLN brutto.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub korzystania z zasobow podmiotow trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden Wykonawca albo wszyscy Ci wykonawcy wspolnie powinni spelnia? warunek. Konieczno?? ich spelniania odnosi si? do konsorcjum jako calo?ci, nie do jego poszczegolnych czlonkow.

W przypadku wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie nie ma zastosowania sumowanie w/w m 2 powierzchni.

Wykonawcy uczestnicz?c w post?powaniu maj? potwierdzi? spelnienie tego warunku w dwoch etapach:
Etap I
W terminie skladania ofert wykonawcy skladaj? do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ? zwany dalej jednolity dokument.
Etap II
Zamawiaj?cy w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy Pzp zamawiaj?cy zwroci si? do wykonawcy, ktory zlo?yl ofert? najkorzystniejsz? do zlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie tego warunku, zakre?laj?c min 10 dniowy termin na zlo?enie dokumentow potwierdzaj?cych ich spelnienie. Dokumenty te zostaly wskazane w pkt. 9.3.1. SIWZ.
W przypadku wykazania przez Wykonawcow, warto?ci niezb?dnych do oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w innych walutach ni? PLN, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w DZUUE. Je?eli w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw? przeliczenia, przyjmuje si? ?redni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w DZUUE.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub korzystania z zasobow podmiotow trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum co najmniej jeden Wykonawca powinien spelnia? warunek. W przypadku wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie nie ma zastosowania sumowanie w ka?dej z w/w cz??ci kwot.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP/022/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 08:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 9.11.2017

Place:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Pozna?, al. Niepodleglo?ci 10 budynek B pokoj nr 107

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Zamawiaj?cy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupow.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Pozna?: Servers
ND Document number 387857-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place POZNA?
AU Authority name Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 30213000 - Personal computers
30231100 - Computer terminals
48000000 - Software package and information systems
48820000 - Servers
OC Original CPV code 30213000 - Personal computers
30231100 - Computer terminals
48000000 - Software package and information systems
48820000 - Servers
IA Internet address (URL) http://ue.poznan.pl/
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >