Poland-Wroclaw: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003260085403374
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 16, 2017
Solicitation No: 387721-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Engineering design services

2017/S 189-387721

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 14/16
Wroclaw
50-421
Poland
E-mail: marcin.kozlowski@mpwik.wroc.pl
Fax: +48 71-3409985
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.mpwik.wroc.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mpwik.wroc.pl/przetargi/postepowania-przetargowe/aktualne-postepowania-przetargowe/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania: ?Modernizacja uj?cia wody surowej z rzeki Nysy Klodzkiej w Michalowie.

Reference number: PN/51/2017/FBI/U/1
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na wykonaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania: ?Modernizacja uj?cia wody surowej z rzeki Nysy Klodzkiej w Michalowie ? Jaz, Pompownie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na wykonaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania: ?Modernizacja uj?cia wody surowej z rzeki Nysy Klodzkiej w Michalowie ? Jaz, Pompownie.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.1. O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy nie podlegaj?cy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp oraz spelniaj?cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotycz?ce:

1.1.1. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow;

1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

1.1.3. zdolno?ci technicznej i zawodowej.

1.2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow udzialu w post?powaniu powinien spelnia? co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspolnie.

1.4. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, warunek okre?lony art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp powinien spelnia? ka?dy z Wykonawcow samodzielnie.

1.5. Zamawiaj?cy uzna za spelnione warunki, o ktorych mowa w ppkt 1.1, je?eli Wykonawca wyka?e l?cznie, ?e:

1.5.1. w zakresie zdolno?ci technicznej, wyka?e, ?e w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej jedn? dokumentacj? projektow? wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow?, specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorys inwestorski oraz pelnil nadzor autorski dla budowy lub przebudowy wieloprz?slowego jazu klapowego klasy I lub klasy II o warto?ci co najmniej 0,5 mln zl brutto, na podstawie ktorej zostaly wykonane i zako?czone roboty budowlane. Przez zako?czenie robot budowlanych nale?y rozumie? uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie.

1.5.2. w zakresie zdolno?ci zawodowej, wyka?e nast?puj?ce osoby, ktore b?d? skierowane do realizacji zamowienia, umo?liwiaj?ce realizacj? zamowienia na odpowiednim poziomie jako?ci:

1) kadr? techniczn? posiadaj?c? uprawnienia budowlane dla projektowania bez ogranicze? zrzeszon? w odpowiedniej izbie samorz?du zawodowego, zgodnie z art. 14.1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisow prawa lub uznane przez wla?ciwy organ, zgodnie z ustaw? z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394):

a) 2 osoby ? o specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania ?rodl?dowych budowli hydrotechnicznych, ka?dy z ww. projektantow wyka?e si? uczestnictwem w minimum jednym zadaniu projektowym, zwi?zanym z przebudow?, remontem b?d? budow? jazu klapowego klasy I lub klasy II o warto?ci dokumentacji projektowej co najmniej 500 000 PLN brutto oraz posiadaniem minimum 5-letniego do?wiadczenia zawodowego w zakresie projektowania budowli hydrotechnicznych;

b) 2 osoby ? o specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych z do?wiadczeniem zawodowym obejmuj?cym okres minimum 2 lat;

c) 2 osoby ? o specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, urz?dze? wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych z do?wiadczeniem zawodowym obejmuj?cym okres minimum 2 lat;

d) 1 osoba ? o specjalno?ci instalacyjnej CCTV i SSAWIN posiadaj?ca kwalifikacje pracownika zabezpieczenia technicznego w my?l ustawy o Ochronie Osob I Mienia i Autoryzacj? Techom lub PISA, co najmniej stopnia 3.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium na calo?? przedmiotu zamowienia w kwocie: 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

2.1. pieni?dzu,

2.2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z po?n. zm.15);

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 017-028982
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 10:00
Place:

50-421 Wroclaw, ul. Na Grobli 14/16.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych, Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Engineering design services

2017/S 189-387721

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 14/16
Wroclaw
50-421
Poland
E-mail: marcin.kozlowski@mpwik.wroc.pl
Fax: +48 71-3409985
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.mpwik.wroc.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania: ?Modernizacja uj?cia wody surowej z rzeki Nysy Klodzkiej w Michalowie.

Reference number: PN/51/2017/FBI/U/1
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 017-028982
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Engineering design services
ND Document number 387721-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WROCLAW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 16/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) http://www.mpwik.wroc.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >