Poland-Otwock: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003260163475384
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388512-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Otwock: Electricity

2017/S 190-388512

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowe Centrum Bada? J?drowych
532-010-01-25
ul. Andrzeja Soltana 7
Otwock (?wierk)
05-400
Poland
Contact person: Danuta Jastrz?bska
Telephone: +48 222731630
E-mail: zp@ncbj.gov.pl
Fax: +48 222731630
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.ncbj.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ncbj.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby NCBJ.

Reference number: ZP/38/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej o l?cznym szacowanym wolumenie 32650 MWh w okresie od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. ,

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Narodowe Centrum Bada? J?drowych 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Soltana 7.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej o l?cznym szacowanym wolumenie 32650 MWh w okresie od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. ,

w tym:

? w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018 ? 15850,00 MWh,

? w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2019 ? 16800,00 MWh.

2. Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na potrzeby Narodowego Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) ? szczegolowe informacje przedstawia zal?cznik nr 1 do SIWZ.

3. Szacowane zu?ycie energii elektrycznej (32 650,00 MWh) ma charakter orientacyjny, slu??cy do porownania ofert i w ?adnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego zobowi?zania zakupu energii w podanej ilo?ci. Wykonawcy nie b?dzie przyslugiwalo jakiekolwiek roszczenie z tytulu nie pobrania przez Zamawiaj?cego przewidywanej ilo?ci energii.

4. Rozliczenie sprzeda?y odbywa? si? b?dzie na podstawie faktycznego zu?ycia elektrycznej, ustalonego w oparciu o bezpo?rednie odczyty wskaza? ukladow pomiarowo-rozliczeniowych, po stalej cenie za 1 kWh w calym okresie realizacji zamowienia.

5. Aktualnym operatorem systemu dystrybucyjnego jest: PGE Dystrybucja S.A.

6. Dostarczona energia elektryczna musi spelnia? standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z po?n. zm.) oraz aktami wykonawczymi i Polskimi Normami.

7. Zamawiaj?cy informuje, ?e proces zmiany sprzedawcy po raz kolejny.

8. Wykonawca skladaj?cy ofert? w post?powaniu jest obowi?zany posiada? aktualn? umow? lub promes? umowy zawart? z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. na podstawie ktorej mo?na b?dzie prowadzi? sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem tego OSD dla Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci 200 000,00 (slownie zlotych: dwie?cie tysi?cy zlotych), przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Form? wniesienia wadium wybiera Wykonawca spo?rod przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do przedlo?enia nast?puj?cych dokumentow i o?wiadcze?:

a) aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b)odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,

c)aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow,wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

d) aktualne za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

e)o?wiadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? wzor stanowi zal?cznik Nr 5 do SIWZ,

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne ? wzor stanowi Zal?cznik Nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca powoluj?cy si? przy wykazywaniu spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu na potencjal innych podmiotow, ktore b?d? braly udzial w realizacji cz??ci zamowienia, przedklada tak?e dokumenty dotycz?ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 1

3. Dokumenty podmiotow zagranicznych

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa:

? w ppkt b)-d) przedklada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?cy, ?e:

a) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

? w pkt. 1a). przedklada informacj? z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja lub dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

4. Dokumenty skladane wraz ofert?.

a)O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), wypelnionego w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i w SIWZ.

5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w 24 ust. 1 pkt 23.

6.W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do przedlo?enia:

a) koncesj?, zezwolenie lub licencj?

Szczegolowy opis warunkow okre?la SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nale?y przedlo?y?:

1. Informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

2.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow.

3 W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? dokumentu, o?wiadczenia na potwierdzenie warunkow udzialu w post?powaniu, z ktorego b?d? wynika? kwoty wyra?one w innej walucie ni? PLN, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia na PLN wg ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w ktorym opublikowano ogloszenie o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli dniem publikacji ogloszenia b?dzie sobota lub dzie? wolny od pracy, wowczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? nie mniejsz? ni? 400 000 PLN,

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nale?y przedlo?y?:

1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ? wzor wykazu dostaw stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e si? wykonaniem w ci?gu ostatnich trzech lat, przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie dla minimum 2 klientow sprzeda?y energii elektrycznej o rozmiarze co najmniej 5000 MWh w skali roku ka?da,

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na warunkach okre?lonych w SIWZ i we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Narodowe Centrum Bada? J?drowych, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Soltana 7, bud 28 pokoj 6.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-767
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej, zgodnie z Dzialem VI ustawy Pzp, przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Otwock: Electricity

2017/S 190-388512

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowe Centrum Bada? J?drowych
532-010-01-25
ul. Andrzeja Soltana 7
Otwock (?wierk)
05-400
Poland
Contact person: Danuta Jastrz?bska
Telephone: +48 222731630
E-mail: zp@ncbj.gov.pl
Fax: +48 222731630
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.ncbj.gov.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby NCBJ.

Reference number: ZP/38/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Otwock: Electricity
ND Document number 388512-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OTWOCK
AU Authority name Narodowe Centrum Bada? J?drowych (532-010-01-25)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code PL
PL912
IA Internet address (URL) www.ncbj.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >