Poland-Lublin: Audio-visual equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003260185119927
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 388506-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Audio-visual equipment

2017/S 190-388506

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
Contact person: Monika Lis
Telephone: +48 814485277
E-mail: monika.lis@umlub.pl
Fax: +48 814485271
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.umlub.pl

Address of the buyer profile: http://www.umlub.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umlub.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1, Kancelaria Ogolna, pokoj nr 8
Lublin
20-059
Poland
Contact person: Monika Lis
Telephone: +48 814485277
E-mail: monika.lis@umlub.pl
Fax: +48 814485271
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.umlub.pl

Address of the buyer profile: http://www.umlub.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, monta? oraz uruchomienie systemu audiowizuwalnego (UM-ZP-262-47/17).

Reference number: UM-ZP-262-47/17
II.1.2) Main CPV code
32321200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa, monta? oraz uruchomienie systemu audiowizualnego w budynku Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przy ul. Witolda Chod?ki, znajduj?cego si? na cz??ci dzialki nr 21/7, ark. 12, obr?b 18 w Lublinie ? dalej zwanego sprz?tem / urz?dzeniami / produktem. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, na ktory skladaj? si?: opis funkcjonalny,specyfikacja techniczna,rzuty pomieszcze?, ze wskazaniem rozmieszczenia urz?dze? AV,dokumentacja Technologii IT, oraz w rozdziale III SIWZ ?opis przedmiotu zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32232000
30231300
32323300
51310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia przedstawione zostaly w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, na ktory skladaj? si?: opis funkcjonalny,specyfikacja techniczna,rzuty pomieszcze?, ze wskazaniem rozmieszczenia urz?dze? AV,dokumentacja Technologii IT, oraz w rozdziale III SIWZ ?opis Przedmiotu Zamowienia. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? oferowania rozwi?za? rownowa?nych ? zasady rownowa?no?ci opisane zostaly w rozdziale III SIWZ.. 1. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert wariantowych. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy(-om). Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcy(-om), i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow ? zgodnie z tre?ci? o?wiadczenia, o ktorym mowa w rozdziale VI lit. A pkt 1 SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja na przedmiot zamowienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Serwis gwarancyjny, na ktory skladaj? si? trzy podkryteria opisane poni?ej / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy: 1.1. nie podlegaj? wykluczeniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce: 1.2.1. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.1.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? Zamawiaj?cy uzna, i? Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe w banku lub spoldzielczej kasie oszcz?dno?ciowo?kredytowej lub zdolno?? kredytow? na kwot? co najmniej 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych),1.2.3.zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? a)odno?nie warunku zdolno?ci technicznej ? Zamawiaj?cy uzna, i? Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal: minimum 2 dostawy polegaj?ce na dostawie, monta?u i uruchomieniu systemu audiowizualnego, ka?da co najmniej o warto?ci nie mniejszej ni? 1 200 000 PLN brutto (slownie jeden milion dwie?cie tysi?cy zlotych).W przypadku, gdy jakakolwiek warto?? dotycz?ca w/w warunku, w dokumentach zlo?onych przez Wykonawc? w ofercie wyra?ona b?dzie w walucie obcej, Zamawiaj?cy przeliczy warto?? w oparciu o ?redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszcz?cia post?powania o udzielenie niniejszego zamowienia. b) odno?nie warunku zdolno?ci zawodowej ? Zamawiaj?cy uzna, i? Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e skieruje do realizacji zamowienia publicznego osoby posiadaj?ce nast?puj?ce kwalifikacje:jedna osoba ? koordynator/kierownik projektu AV w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i monta?u: sprz?tu AV (sprz?t multimedialny), systemow sterowania i systemow o?wietlenia, ktora w okresie ostatnich 5 lat przed terminem skladania ofert pelnila funkcj? Koordynatora/Kierownika w co najmniej dwoch projektach AV, odpowiedzialnego za koordynacj?, nadzorowanie wykonania, dostaw i monta?u systemow AV o warto?ci ka?dy co najmniej 1 200 000 PLN brutto (slownie: jeden milion dwie?cie tysi?cy zlotych) jedna osoba ? specjalista ds. sprz?tu multimedialnego (audio-video) ? posiadaj?ca co najmniej 4-letnie do?wiadczenie zawodowe, w tym do?wiadczenie w realizacji co najmniej 2 zada? (projektow), ka?de obejmuj?ce swym zakresem monta? i uruchomienie systemow audiowizualnych, jedna osoba ? programista/in?ynier oferowanych systemow sterowania ? posiadaj?cy co najmniej 4-letnie do?wiadczenie zawodowe oraz certyfikat producenta w zakresie instalacji, konfigurowania, programowania, uruchomienia i diagnozowania oferowanych systemow transmisji i przel?czania nieskompresowanych cyfrowych sygnalow HD (certyfikowany in?ynier). jedna osoba ? akustyk/in?ynier d?wi?ku ? posiadaj?cy wyksztalcenie o specjalno?ci akustyka lub in?ynieria d?wi?ku i co najmniej 4-letnie do?wiadczenie zawodowe Uwaga: Zamawiaj?cy nie dopuszcza l?czenia kilku funkcji przez jedn? osob?. 2.Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia. 3.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia: 3.1.warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa powy?ej w punkcie 1.2 musz? zosta? spelnione przez Wykonawcow l?cznie z zastrze?eniem, ?e jeden Wykonawca lub jeden podmiot udost?pniaj?cy zasoby musi posiada? pelne do?wiadczenie wskazane w warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w podpunkcie 1.2.3 a); 3.2.brak podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktorych mowa powy?ej w punkcie 1 podpunkt 1.1 oraz w rozdziale Va pkt 1 ppkt 1.1, 1.2 i 1.3, tj. o ktorych.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, musi zosta? wykazany przez ka?dego z Wykonawcow. 4.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa powy?ej w 1.2.2 oraz 1.2.3. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. 5. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja, o ktorej mowa powy?ej w punkcie 4, wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy:

5.1.Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 5.2.Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. Va. Podstawy Wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.5 ustawy Pzp 1. Zamawiaj?cy przewiduje, dodatkowo, wykluczenie Wykonawcy: 1.1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie

w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844) 1.2.ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1?4, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;1.3.ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci. VI. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powani, brak podstaw wykluczenia oraz innych

A) Dokumenty i o?wiadczenia skladane wraz z ofert?:1.Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. W celu zlo?enia JEDZ Wykonawca powinien: 1.1.pobra? ze strony internetowej Zamawiaj?cego plik w formacie XML o nazwie ?JEDZ (zapisa? na swoim komputerze);1.2.wej?? na stron? https://ec.europa.eu/growth/espd/;1.3 . wybra? j?zyk polski klikaj?c Polski;1.4. wybra? opcj? ?Jestem wykonawc?;1.5. wybra? opcj? ?zaimportowa? ESPD;1.6.zaladowa? (zaimportowa?) dokument ? plik JEDZ wcze?niej pobrany ze strony Zamawiaj?cego i zapisany na swoim komputerze ? klikaj?c wybierz plik;1.7.post?powa? zgodnie z instrukcjami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W narz?dziu;1.8. Przy wypelnianiu formularza JEDZ Wykonawca mo?e skorzysta? z instrukcji jego wypelniania zamieszczonej przez Urz?d Zamowie? Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

1.9. o?wiadczenie JEDZ Wykonawca wypelnia, a nast?pnie wydrukowane, podpisane sklada w ofercie, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ

UWAGA: Zamawiaj?cy dopuszcza, aby Wykonawca wypelniaj?c JEDZ ograniczyl si? do wypelnienia w cz??ci IV: ?Kryteria kwalifikacji jedynie punktu a: ?Ogolne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji i nie musi wypelnia? sekcji A, B, C i D. 2.W zakresie polegania na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, okre?lonych w rozdz. V SIWZ pkt 5.1, Wykonawca zlo?y: Zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.3. Dokument (lub dokumenty), z ktorego wynika? b?dzie, ?e osoba podpisuj?ca ofert? jest upowa?niona do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu (na zewn?trz) i zaci?gania zobowi?za? w wysoko?ci odpowiadaj?cej cenie oferty.4.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie, o ktorym mowa w punkcie 1, sklada ka?dy z Wykonawcow ubiegaj?cych si? o zamowienie wspolnie. O?wiadczenie ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.5. W odniesieniu do Wykonawcy, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, Zamawiaj?cy nie wymaga zlo?enia o?wiadczenia (JEDZ), o ktorym mowa w pkt. 1 dotycz?cego podwykonawcow.6. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenia (JEDZ), o ktorym mowa w pkt. 1, dotycz?ce tych podmiotow. B) O?wiadczenie skladane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:7.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzor o?wiadczenia w Zal?czniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. C) Dokumenty i o?wiadczenia skladane na wezwanie Zamawiaj?cego:8. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow (zgodnie z rozporz?dzeniem MR w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia):8.1. W zakresie warunku okre?lonego w rozdz. V SIWZ pkt 1.2.2. wykonawca zlo?y: informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.8.2. W zakresie warunku okre?lonego w rozdz. V SIWZ pkt 1.2.3. a) wykonawca zlo?y: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy (wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ)8.3. W zakresie warunku okre?lonego w rozdz. V SIWZ pkt 1.2.3. b) wykonawca zlo?y: wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nieczynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 6 do SIWZ);8.4.W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zlo?y:8.4.1.informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;8.4.2.za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;8.4.3.za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;8.4.4.odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a w przypadku, w ktorym Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow, tak?e odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji dotycz?ce tych podmiotow 8.4.5.o?wiadczenie Wykonawcy (wzor o?wiadczenia w Zal?czniku nr 7 do SIWZ):a)braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;b) braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;c)niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r poz. 716)d) o braku przyczyn le??cych po jego stronie, z powodu ktorych nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1?4, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy,

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w rozdz. VI cz??? C) ppkt. 9.4. SIWZ.8.5. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4 sklada odpowiednio:8.5.1. w pkt 8.4.1. sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.8.5.2.w pkt. 8.4.2. ? 8.4.4. sklada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e :a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub z zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci. 8.6. Dokumenty, o ktorych mowa powy?ej w pkt 8.5.2 lit. a) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.5.2 lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej

ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.8.7.Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej w pkt 8.5., zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.6. stosuje si? odpowiednio.8.8.Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP w odniesieniu do osoby, maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.4.1 sklada si? ten dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. 8.9. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielnie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.8.10.Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow (art.26 ust. 2f ustawy Pzp).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

8.11.Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia

w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w rozdz. VI cz??? C) ppkt. 8.4. SIWZ.

Wzor umowy stanowi Zal?cznik nr 8 do SIWZ.

Dot. terminu realizacji: W zwi?zku z tym, i? zamawiany przedmiot zamowienia b?dzie stanowil wyposa?enie nowobudowanego obiektu ? Centrum Symulacji Medycznej, termin okre?lony w sekcji II.2.7 ogloszenia mo?e ulec wydlu?eniu w przypadku przedlu?aj?cych si? prac budowlanych obiektu przez Wykonawc? umowy nr UM-ZP-263-26/15 i brakiem pelnej gotowo?ci pomieszcze? przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamowienia. Planowane zako?czenie budowy 31.12.2017 r.

Dot. kryterium Serwis gwarancyjny ? sklada si? z trzech podkryteriow tj. termin: podj?cia naprawy; w ktorym Wykonawca dostarczy sprz?t zast?pczy w razie przedlu?aj?cej si? naprawy, wykonania naprawy oprogramowania obsluguj?cego dane urz?dzenie.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Termin skladania ofert skrocono w trybie art.43 ust.2b pkt.1 Prawo zamowie? publicznych. Wst?pne ogloszenie informacyjne z 24.3.2017 r. opublikowano w Dz.U.: 2017/S 059-110443 , ktore od 5.4.2017 r. zamieszczono w profilu nabywcy, tj. na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/ informacje-o-planach/.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 11:30
Place:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Raclawickie 1, 20-059 Lublin, pokoj nr 030.

Information about authorised persons and opening procedure:

Os upowa?nione: Komisja przetargowa. Os Zainteresowane. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert

podana zostanie kwota, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia. Podczas

otwarcia ofert, do wiadomo?ci odczytane zostan? co najmniej: nazwa oraz adres Wykonawcy, ktorego

oferta jest otwierana,cena, termin wykonania, okres gwarancji, warunki platno?ci.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawcy przyst?puj?cy do przetargu obowi?zani s? wnie?? wadium w wysoko?ci 70 000 PLN (slownie: siedemdziesi?t tysi?cy zlotych)

Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowi?zuje si? do przedlo?enia Zamawiaj?cemu:

? informacji o podwykonawcach i zakresie prac, ktore zamierza im powierzy?

w toku wykonywania zamowienia wraz z orientacyjn? warto?ci? powierzonych podwykonawcom cz??ci zamowienia ? je?li dotyczy;

? certyfikaty producenta w zakresie instalacji, konfigurowania, programowania, uruchomienia

i diagnozowania oferowanych systemow transmisji i przel?czania nieskompresowanych cyfrowych sygnalow HD, wystawione dla osob skierowanych do realizacji przedmiotu umowy ? dotyczy jednej osoby (programista/in?ynier oferowanych systemow sterowania), o ktorej mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2.3 lit b) tiret trzeci SIWZ

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego

za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Audio-visual equipment

2017/S 190-388506

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
Contact person: Monika Lis
Telephone: +48 814485277
E-mail: monika.lis@umlub.pl
Fax: +48 814485271
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.umlub.pl

Address of the buyer profile: http://www.umlub.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, monta? oraz uruchomienie systemu audiowizuwalnego (UM-ZP-262-47/17).

Reference number: UM-ZP-262-47/17
II.1.2) Main CPV code
32321200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32232000
30231300
32323300
51310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Audio-visual equipment
ND Document number 388506-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LUBLIN
AU Authority name Uniwersytet Medyczny w Lublinie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30231300 - Display screens
32232000 - Video-conferencing equipment
32321200 - Audio-visual equipment
32323300 - Video equipment
51310000 - Installation services of radio, television, sound and video equipment
OC Original CPV code 30231300 - Display screens
32232000 - Video-conferencing equipment
32321200 - Audio-visual equipment
32323300 - Video equipment
51310000 - Installation services of radio, television, sound and video equipment
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.umlub.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >