Poland-Chrzanow: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003260230271750
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 387269-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Chrzanow: Snow-clearing services

2017/S 189-387269

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Chrzanow ? Urz?d Miejski w Chrzanowie
al. Henryka 20
Chrzanow
32-500
Poland
Telephone: +48 327585185
E-mail: zp@chrzanow.pl
Fax: +48 326233786
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: www.chrzanow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.chrzanow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja samorz?dowa
I.5) Main activity
Other activity: jednostka samorz?du terytorialnego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych.

Reference number: P.271.50.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga dotycz?ca zimowego utrzymania drog gminnych.

1. Zadanie a) Drogi gminne o dlugo?ci 82,30 km na terenie miasta Chrzanowa,

2. Zadanie b) Drogi gminne na terenie solectwa Balin o dlugo?ci 22,75 km utrzymywane w 3 standardzie.

3. Zadanie c) Drogi gminne na terenie solectw Luszowice i Okradziejowka o dlugo?ci 15,16 km utrzymywane w 3 standardzie.

4. Zadanie d) Drogi gminne na terenie solectwa Plaza o dlugo?ci 27,69 km utrzymywane w 3 standardzie.

5. Zadanie e) Drogi gminne na terenie solectw Pogorzyce i ?rebce o dlugo?ci 13,09 km utrzymywane w 3 standardzie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne o dlugo?ci 82,30 km na terenie miasta Chrzanowa

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Chrzanow.

II.2.4) Description of the procurement:

Drogi gminne o dlugo?ci 82,30 km na terenie miasta Chrzanowa, w tym:

? w 2 standardzie ? 44,345 km

? w 3 standardzie ? 28,955 km

? interwencyjnie ? 9,0 km

wraz z ich pozimowym oczyszczeniem z materialow u?ytych do posypywania.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1a do SIWZ.

Pojazdy u?ywane do wykonania zamowienia powinny by? wyposa?one w ostrzegawczy sygnal ?wietlny, zgodnie z ustaw? z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w ?rodki l?czno?ci.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowal od dnia podpisania umowy baz? sprz?towo-magazynow?, ktora umo?liwi podj?cie czynno?ci b?d?cych przedmiotem zamowienia w czasie wskazanym przez Zamawiaj?cego w zal?cznikach nr 1a do SIWZ. Baza musi by? wyposa?ona w stanowisko umo?liwiaj?ce calodobow? l?czno?? telefoniczn? (dotyczy wszystkich zada?).

Do usuwania skutkow zimy nale?y zastosowa? ?rodki, jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczegolnione w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. (Dz.U. nr 230 poz. 1960).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectwa Balin o dlugo?ci 22,75 km utrzymywane w 3 standardzie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Gmina Chrzanow.

II.2.4) Description of the procurement:

Drogi gminne na terenie solectwa Balin o dlugo?ci 22,75 km utrzymywane w 3 standardzie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1b do SIWZ.

Pojazdy u?ywane do wykonania zamowienia powinny by? wyposa?one w ostrzegawczy sygnal ?wietlny, zgodnie z ustaw? z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w ?rodki l?czno?ci.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowal od dnia podpisania umowy baz? sprz?towo-magazynow?, ktora umo?liwi podj?cie czynno?ci b?d?cych przedmiotem zamowienia w czasie wskazanym przez Zamawiaj?cego w zal?cznikach nr 1b do SIWZ. Baza musi by? wyposa?ona w stanowisko umo?liwiaj?ce calodobow? l?czno?? telefoniczn? (dotyczy wszystkich zada?).

Do usuwania skutkow zimy nale?y zastosowa? ?rodki, jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczegolnione w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. (Dz.U. nr 230 poz. 1960).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectw Luszowice i Okradziejowka o dlugo?ci 15,16 km utrzymywane w 3 standardzie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Gmina Chrzanow.

II.2.4) Description of the procurement:

Drogi gminne na terenie solectw Luszowice i Okradziejowka o dlugo?ci 15,16 km utrzymywane w 3 standardzie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1c do SIWZ.

Pojazdy u?ywane do wykonania zamowienia powinny by? wyposa?one w ostrzegawczy sygnal ?wietlny, zgodnie z ustaw? z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w ?rodki l?czno?ci.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowal od dnia podpisania umowy baz? sprz?towo-magazynow?, ktora umo?liwi podj?cie czynno?ci b?d?cych przedmiotem zamowienia w czasie wskazanym przez Zamawiaj?cego w zal?cznikach nr 1c do SIWZ. Baza musi by? wyposa?ona w stanowisko umo?liwiaj?ce calodobow? l?czno?? telefoniczn? (dotyczy wszystkich zada?).

Do usuwania skutkow zimy nale?y zastosowa? ?rodki, jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczegolnione w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. (Dz.U. nr 230 poz. 1960).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectwa Plaza o dlugo?ci 27,69 km utrzymywane w 3 standardzie.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Gmina Chrzanow.

II.2.4) Description of the procurement:

Drogi gminne na terenie solectwa Plaza o dlugo?ci 27,69 km utrzymywane w 3 standardzie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1d do SIWZ

Pojazdy u?ywane do wykonania zamowienia powinny by? wyposa?one w ostrzegawczy sygnal ?wietlny, zgodnie z ustaw? z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w ?rodki l?czno?ci.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowal od dnia podpisania umowy baz? sprz?towo-magazynow?, ktora umo?liwi podj?cie czynno?ci b?d?cych przedmiotem zamowienia w czasie wskazanym przez Zamawiaj?cego w zal?cznikach nr 1d do SIWZ. Baza musi by? wyposa?ona w stanowisko umo?liwiaj?ce calodobow? l?czno?? telefoniczn? (dotyczy wszystkich zada?).

Do usuwania skutkow zimy nale?y zastosowa? ?rodki, jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczegolnione w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. (Dz.U. nr 230 poz. 1960).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectw Pogorzyce i ?rebce o dlugo?ci 13,09 km utrzymywane w 3 standardzie.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Gmina Chrzanow.

II.2.4) Description of the procurement:

Drogi gminne na terenie solectw Pogorzyce i ?rebce o dlugo?ci 13,09 km utrzymywane w 3 standardzie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1e do SIWZ

Pojazdy u?ywane do wykonania zamowienia powinny by? wyposa?one w ostrzegawczy sygnal ?wietlny, zgodnie z ustaw? z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w ?rodki l?czno?ci.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowal od dnia podpisania umowy baz? sprz?towo-magazynow?, ktora umo?liwi podj?cie czynno?ci b?d?cych przedmiotem zamowienia w czasie wskazanym przez Zamawiaj?cego w zal?cznikach nr 1e do SIWZ. Baza musi by? wyposa?ona w stanowisko umo?liwiaj?ce calodobow? l?czno?? telefoniczn? (dotyczy wszystkich zada?).

Do usuwania skutkow zimy nale?y zastosowa? ?rodki, jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczegolnione w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. (Dz.U. nr 230 poz. 1960).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil minimalnego poziomu zdolno?ci w tym zakresie. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony na podstawie stosownego o?wiadczenia zlo?onego w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ ? zal?cznik nr 1 do SIWZ);

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawcy wyka?? si? posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? co najmniej:

? dla zadania a) 300 000 PLN;.

? dla zadania b), zadania c), zadania d) oraz zadania e) 100 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? ich zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

a) dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawcy wyka?? si?:

a) nale?ytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, co najmniej jednej uslugi polegaj?cej na:

? dla zadania a) zimowym utrzymaniu drog na dlugo?ci minimum 70 km i warto?ci co najmniej 350 000 PLN;

? dla zadania b) zimowym utrzymaniu drog na dlugo?ci minimum 20 km i warto?ci co najmniej 40 000 PLN

? dla zadania c) zimowym utrzymaniu drog na dlugo?ci minimum 12 km i warto?ci co najmniej 20 000 PLN

? dla zadania d) zimowym utrzymaniu drog na dlugo?ci minimum 20 km i warto?ci co najmniej 65 000 PLN

? dla zadania e) zimowym utrzymaniu drog na dlugo?ci minimum 12 km i warto?ci co najmniej 20 000 PLN;

W przypadku zlo?enia oferty na wi?cej ni? jedno zadanie Wykonawca winien wykaza?, i? posiada do?wiadczenie na co najmniej l?czn? dlugo?? oraz l?czn? warto?? dla zada?, na ktore zostala zlo?ona oferta.

b) posiadanie w ramach ka?dego zadania z osobna nast?puj?cego sprz?tu:

? dla zadania a) ? 2 plugopiaskarkami,

? 2 ci?gnikami z plugiem i rozrzutnikiem,

? 1 samochodem wywrotk?,

? 1 ladowark?,

? 1 zamiatark?,

? dla zadania b) ? 2 ci?gnikami z plugiem i rozrzutnikiem

? dla zadania c) ? 1 ci?gnikiem z plugiem i rozrzutnikiem

? dla zadania d) ? 2 ci?gnikami z plugiem i rozrzutnikiem

? dla zadania e) ? 1 ci?gnikiem z plugiem i rozrzutnikiem

W przypadku, gdy Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedno zadanie musi wykaza?, i? dysponuje sprz?tem stanowi?cym sum? sprz?tu na zadania, na ktore zostala zlo?ona oferta,

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? ich zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

a) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (zal?cznik nr 3 do SIWZ);

b)wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zal?cznik nr 4);

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Z wybranym Wykonawc? Zamawiaj?cy zawrze umow? wedlug projektu stanowi?cego zal?cznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany tre?ci zawartej umowy na warunkach okre?lonych w 6 wzoru umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanow, sala nr 54.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartal 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O zamowienie mog? ubiega? si? Wykonawcy nie podlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie przedmiotowego zamowienia. Podstawy wykluczenia okre?lone zostaly w rozdz. X SIWZ.

2. Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe w wysoko?ci:

? dla zadania a) 7 500 PLN

? dla zadania b) 1 300 PLN

? dla zadania c) 800 PLN

? dla zadania d) 2 300 PLN

? dla zadania e) 800 PLN

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Do oferty Wykonawca dol?cza:

a) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego tj. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ ? zal?cznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

W o?wiadczeniu, o ktorym mowa powy?ej nale?y wypelni?:

? cz??? II sekcja A-D,

? cz??? III sekcja A-D,

? cz??? IV sekcja a (alfa)

? cz??? VI;

wyl?cznie w zakresie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ ? zal?cznik nr 1 do SIWZ) sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia; Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ ? zal?cznik nr 1 do SIWZ) dotycz?ce tych podmiotow.

b) wypelniony Formularz oferty (zal?cznik nr 2 do SIWZ) W przypadku skladania ofert na kilka cz??ci, formularz oferty nale?y zlo?y? na ka?d? cz??? oddzielnie,

c) zobowi?zanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia zgodnie z zakresem wskazanym w 9 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) ? (zal?cznik nr 5 do SIWZ) ? tylko w przypadku, je?li Wykonawca korzysta z zasobow podmiotu trzeciego.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,o ktorej mowa w rozdz. XVI pkt 4 SIWZ, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie (zal?cznik nr 5 do SIWZ) o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) co pozostali Wykonawcy, ktorzy zlo?yli w post?powaniu odr?bne oferty lub oferty cz??ciowe. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

5. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? ich zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy a wymienionych w rozdz. XI pkt 3 SIWZ.

6. Zakres przewidywanych zamowie? uzupelniaj?cych nie przekroczy 50 % zamowienia podstawowego i udzielone zostan? w przypadku wyst?pienia konieczno?ci: zwi?kszenia krotno?ci usuwania ?niegu lu?nego, zaje?d?onego, blota po?niegowego, zwi?kszenie krotno?ci posypywania przy likwidacji ?lisko?ci nawierzchni jezdni, zwi?kszenie ilo?ci wywozu ?niegu, zwi?kszenie krotno?ci usuwania skutkow gololedzi, szronu, sadzi.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Chrzanow: Snow-clearing services

2017/S 189-387269

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Chrzanow ? Urz?d Miejski w Chrzanowie
al. Henryka 20
Chrzanow
32-500
Poland
Telephone: +48 327585185
E-mail: zp@chrzanow.pl
Fax: +48 326233786
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: www.chrzanow.pl

I.5) Main activity
Other activity: jednostka samorz?du terytorialnego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych.

Reference number: P.271.50.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne o dlugo?ci 82,30 km na terenie miasta Chrzanowa

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectwa Balin o dlugo?ci 22,75 km utrzymywane w 3 standardzie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectw Luszowice i Okradziejowka o dlugo?ci 15,16 km utrzymywane w 3 standardzie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectwa Plaza o dlugo?ci 27,69 km utrzymywane w 3 standardzie.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drogi gminne na terenie solectw Pogorzyce i ?rebce o dlugo?ci 13,09 km utrzymywane w 3 standardzie.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Chrzanow: Snow-clearing services
ND Document number 387269-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place CHRZANOW
AU Authority name Gmina Chrzanow ? Urz?d Miejski w Chrzanowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) www.chrzanow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >