Poland-?wi?tochlowice: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003260288372743
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388313-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-?wi?tochlowice: Construction work

2017/S 190-388313

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?wi?tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta ?wi?tochlowice.
ul. Katowicka 54
?wi?tochlowice
41-600
Poland
Contact person: Michal Palusi?ski
Telephone: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Fax: +48 323491851
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.swietochlowice.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.swietochlowice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudow? i termomodernizacja budyn.

Reference number: ZPU.271.36.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudow? i termomodernizacja budynku siedziby O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka ? etap I przebudowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na u?ytkowanie.

2. Przedmiot zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

3. Natomiast szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uzgodnieniach bran?owych, stanowi?cych zal?cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktore to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamowienia nale?y rozpatrywa? l?cznie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45110000
45200000
45212221
45212224
45220000
45230000
45231000
45232000
45223000
45233000
45236113
45260000
45261100
45262300
45262500
45262700
45300000
45400000
45420000
45430000
45443000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

?wi?tochlowice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudow? i termomodernizacja budynku siedziby O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka ? etap I przebudowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na u?ytkowanie.

2. Przedmiot zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

3. Natomiast szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uzgodnieniach bran?owych, stanowi?cych zal?cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktore to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamowienia nale?y rozpatrywa? l?cznie.

4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i urz?dze?, zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie materialow i urz?dze? rownowa?nych, pod warunkiem, ?e zagwarantuj? one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalo?onych w dokumentacji.

5. Gdziekolwiek w dokumentacji powolane s? konkretne normy i przepisy, ktore spelnia? maj? materialy, sprz?t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b?d? obowi?zywa? postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

6. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy s? pa?stwowe lub odnosz? si? do konkretnego kraju lub regionu, mog? by? rownie? stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj?ce rowny lub wy?szy poziom wykonania ni? powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In?yniera kontraktu.

7. Ro?nice pomi?dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz? by? dokladnie opisane przez wykonawc? i przedlo?one In?ynierowi kontraktu do zatwierdzenia.

8. Stosownie do tre?ci art. 30 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy informuje, ?e wymagania, o ktorych mowa

w przywolanym przepisie, Zamawiaj?cy okre?lil w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanowi?cej zal?cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu wykonania calo?ci przedmiotu zamowienia / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku siedziby OSiR ?Skalka / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cz??? zamowienia w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku siedziby OSiR ?Skalka wraz z uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie nale?y wykona? w terminie do 10 miesi?cy od dnia zawarcia umowy lub w terminie wynikaj?cym z oferty wykonawcy.

Przyst?puj?c do niniejszego post?powania wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 650 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1)O udzielenie niniejszego zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp.

b) Dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

? za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

? za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

? odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

? o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

? o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

? o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Wykonawca, ktory ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa powy?ej sklada:

? informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy ? dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem tego terminu

? dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? dokument powinien.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A) w zakresie warunku dotycz?cego sytuacji finansowej o udzielenie przedmiotowego zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 10 000 000 PLN.

W przypadku oferty wspolnej, je?li ofert? skladaj? wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia (konsorcjum ) Zamawiaj?cy uzna, za spelnienie tego warunku udzialu w post?powaniu, je?eli przynajmniej jeden z wykonawcow (konsorcjantow) wyka?e, ?e samodzielnie posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? co najmniej 5 000 000 PLN.

Przez zdolno?? kredytow? nale?y rozumie? zdolno?? podmiotu gospodarczego do splaty zaci?gni?tego kredytu wraz z odsetkami w terminach okre?lonych w umowie (art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 z po?n. zm.).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokument potwierdzaj?cy spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu:

? informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej o udzielenie przedmiotowego zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali nale?ycie, w szczegolno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidlowo uko?czyli:

? jedn? (1) robot? budowlan? polegaj?c? na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie hali (sportowej, widowiskowej lub rekreacyjnej), stadionu, toru wy?cigowego lub hipodromu, lub ich cz??ci, o warto?ci robot wynosz?cej minimum 10 000 000 PLN,

? jedn? (1) robot? budowlan? polegaj?c? na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie zespolu pol?czonych funkcjonalnie i technicznie budynkow i budowli z wyl?czeniem obiektow liniowych, mostow, wiaduktow, estakad, tuneli, przepustow, sieci technicznych, wolno stoj?cych masztow antenowych, wolno stoj?cych trwale zwi?zanych z gruntem tablic reklamowych i urz?dze? reklamowych, budowli obronnych (fortyfikacji), ochronnych, hydrotechnicznych, zbiornikow, wolno stoj?cych instalacji przemyslowych lub urz?dze? technicznych, skladowisk odpadow, stacji uzdatniania wody, cmentarzy, pomnikow, a tak?e cz??ci budowlanych urz?dze? technicznych (kotlow, piecow przemyslowych, elektrowni j?drowych i innych urz?dze?) oraz fundamentow pod maszyny i urz?dzenia, jako odr?bnych pod wzgl?dem technicznym cz??ci przedmiotow skladaj?cych si? na calo?? u?ytkow? o warto?ci robot wynosz?cej minimum 10.000.000 zl brutto.

Zamawiaj?cy dopuszcza l?czenie spelniania powy?ej opisanych warunkow w jednym zamowieniu/ inwestycji.

b) W zakresie warunku dotycz?cego zdolno?ci zawodowej o udzielenie przedmiotowego zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e dysponuj? osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:

? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej bez ogranicze?, posiadaj?c? do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jedn? ( 1 ) budow?, przebudow?, rozbudow? lub remontem hali (sportowej, widowiskowej lub rekreacyjnej), stadionu, toru wy?cigowego lub hipodromu, lub ich cz??ci, o warto?ci kierowanych robot minimum 15 000 000 PLN,

? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, posiadaj?c? co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno?ci,

? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, posiadaj?c? co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno?ci,

? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj?c? co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno?ci,

? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych,

Przez ?do?wiadczenie zawodowe nale?y rozumie? okres od daty uzyskania uprawnie? do daty skladania ofert jako czynny zawodowo kierownik robot.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? l?czenia funkcji kierownikow robot poszczegolnych bran? wymienionych powy?ej, pod warunkiem wykazania si? niezb?dnymi uprawnieniami do kierowania robot dla ka?dej z bran?y z zastrze?eniem, ?e jedna osoba nie mo?e pelni? wi?cej ni? dwoch funkcji. Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z tre?ci? art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z po?n. zm.).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu:

? wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, (wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 7 specyfikacji),

? dowody okre?laj?ce, ?e roboty budowlane wymienione w wykazie robot zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty,

Je?eli w dowodach kwoty b?d? okre?lone w walucie obcej, kwoty te zostan? przeliczone na zlote polskie wedlug ?redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) na dzie? publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

? wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 8 specyfikacji),

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w zal?czniku nr 9 do specyfikacji.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Urz?d Miejski w ?wi?tochlowicach, ul. Katowicka 54.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Stosownie do tre?ci przepisu art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, dokona badania przeslanek wykluczenia z udzialu w post?powaniu oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu.

W terminie do 3 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z otwarcia ofert ka?dy wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, skladanego w trybie przepisu art. 24 ust.11 ustawy Pzp.

Stosownie do tre?ci art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

1) w zakresie terminu jej wykonania, w przypadku:

a) zwi?kszenia czasochlonno?ci wykonania robot zamiennych w stosunku do czasochlonno?ci robot podstawowych obj?tych przedmiotem umowy,

b) wyst?pienia opo?nie? w uzyskaniu pozwolenia na u?ytkowanie z przyczyn niezale?nych od wykonawcy.

2) w zakresie zmiany kierownika budowy oraz kierownikow robot w sytuacji wyst?pienia takich zdarze? jak: ?mier?, dlugotrwala choroba, utrata uprawnie?, rozwi?zanie umowy, niewywi?zywanie si? z powierzonych obowi?zkow

3) w zakresie zmiany wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i uslug,

b) zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie przepisow ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

4) w zakresie zmiany wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego wykonawcy, w przypadku:

a) wyst?pienia ro?nicy pomi?dzy warto?ci? robot budowlanych, a warto?ci? zleconych i wykonanych robot zamiennych,

1. O?wiadczenia skladane obligatoryjnie wraz z ofert? ? do oferty wykonawca zal?cza aktualne na dzie? skladania ofert nast?puj?ce o?wiadczenia:

1) o?wiadczenie skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 5 do specyfikacji.

W przypadku, gdy ofert? sklada kilku wykonawcow dzialaj?cych wspolnie o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia sklada ka?dy z wykonawcow odr?bnie.

Celem uzupelnienia o?wiadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia nale?y go pobra?, ze strony https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/14862540 zapisa? na dysku, a nast?pnie zaimportowa? i uzupelni? poprzez serwis ESPD dost?pny pod podanym poni?ej adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl Uzupelniony ESPD nale?y wydrukowa? i podpisa?. Serwis ESPD nie archiwizuje plikow. Zamawiaj?cy informuje, i? na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych, pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia dost?pna jest Instrukcja Wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia;

2) o?wiadczenia skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia dotycz?ce innych podmiotow (tzw. podmiot trzeci) skladane w przypadku, gdy wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow, dotycz?ce tych podmiotow w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby warunkow udzialu w post?powaniu,

3) o?wiadczenia skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia dotycz?ce podwykonawcow skladane w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu,

4) zobowi?zanie innych podmiotow (tzw. podmiot trzeci) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia skladane w przypadku, gdy wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy przysluguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli nie zawiera brakow formalnych, uiszczono wpis.

4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiaj?cego kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Zamawiaj?cy ma mo?liwo?? wniesienia odpowiedzi na odwolanie. Odpowied? ta mo?e zosta? wniesiona na pi?mie lub ustanie do protokolu. Zamawiaj?cy mo?e na wzor instytucji uwzgl?dnienia protestu, uwzgl?dni? odwolanie w calo?ci zarzutow przedstawionych w odwolaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwolawcza umarza post?powanie odwolawcze. Odmiennie jest w sytuacji, w ktorej w post?powaniu wywolanym wniesieniem odwolania po stronie zamawiaj?cego przyst?pil inny wykonawca i dzialaj?c na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzgl?dnieniu odwolania w calo?ci. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwolawcza rozpoznaje wniesione odwolanie.

5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwoluj?cy mo?e cofn?? odwolanie do czasu zamkni?cia rozprawy, w takim przypadku Krajowa Izba Odwolawcza umarza post?powanie odwolawcze.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienia ko?cz?ce post?powanie odwolawcze stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwi?zle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-?wi?tochlowice: Construction work

2017/S 190-388313

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?wi?tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta ?wi?tochlowice.
ul. Katowicka 54
?wi?tochlowice
41-600
Poland
Contact person: Michal Palusi?ski
Telephone: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Fax: +48 323491851
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.swietochlowice.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudow? i termomodernizacja budyn.

Reference number: ZPU.271.36.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45110000
45200000
45212221
45212224
45220000
45230000
45231000
45232000
45223000
45233000
45236113
45260000
45261100
45262300
45262500
45262700
45300000
45400000
45420000
45430000
45443000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-?wi?tochlowice: Construction work
ND Document number 388313-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ?WI?TOCHLOWICE
AU Authority name Gmina ?wi?tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta ?wi?tochlowice.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45212221 - Construction work in connection with structures for sports ground
45212224 - Stadium construction work
45220000 - Engineering works and construction works
45223000 - Structures construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236113 - Flatwork for racecourse
45260000 - Roof works and other special trade construction works
45261100 - Roof-framing work
45262300 - Concrete work
45262500 - Masonry and bricklaying work
45262700 - Building alteration work
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
45443000 - Facade work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45212221 - Construction work in connection with structures for sports ground
45212224 - Stadium construction work
45220000 - Engineering works and construction works
45223000 - Structures construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236113 - Flatwork for racecourse
45260000 - Roof works and other special trade construction works
45261100 - Roof-framing work
45262300 - Concrete work
45262500 - Masonry and bricklaying work
45262700 - Building alteration work
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
45443000 - Facade work
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.swietochlowice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >