Poland-Lublin: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003260409179702
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 387187-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Refuse and waste related services

2017/S 189-387187

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
Lublin
20-258
Poland
Contact person: Urz?d Gminy Wolka, pokoj 26, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
Telephone: +48 817464844
E-mail: wolka@bazagmin.pl
Fax: +48 817465001
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: http://bip.wolka.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://bip.wolka.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Gminy Wolka, pokoj nr 19 (sekretariat)
Jakubowice Murowane 8
Lublin
20-258
Poland
Contact person: Tomasz Misiura
Telephone: +48 817510060
E-mail: wolka@bazagmin.pl
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: http://bip.wolka.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci polo?onych na terenie Gminy Wolka w latach 2017-2019.

Reference number: RI.271.11.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga odbioru i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci polo?onych na terenie Gminy Wolka w latach 2017-2019. Przedmiot zamowienia obejmuje odbior i zagospodarowania calej masy odpadow komunalnych przekazanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych oraz przez wla?cicieli nieruchomo?ci niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne, a tak?e odbior i zagospodarowanie odpadow gromadzonych w sposob selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) usytuowanego w m. Turka, os. Borek, ul. Brzozowa 32, plac k/targowiska, ze szkol na terenie gminy Wolka, z cmentarzy z terenu gminy Wolka, z budynku Urz?du Gminy Wolka oraz boiska Orlik w Turce.

Obecnie odpady komunalne odbierane s? od okolo 11130 osob segreguj?cych odpady i 585 osob nie segreguj?cych odpadow oraz od lokali niemieszkalnych rozliczaj?cych si? od pojemnika. Opis przedmiotu zamowienia okre?la SIWZ z zal?cznikami.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? pierwsza (rejon pierwszy)- odbior i zagospodarowania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych oraz PSZOK przez okres 25 miesi?cy z rejonu pierwszego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Gmina Wolka.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? pierwsza (rejon pierwszy)- odbior i zagospodarowania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych oraz PSZOK przez okres 25 miesi?cy z rejonu pierwszego tj. solectw: Biskupie-Kolonia, Dlugie, Jakubowice Murowane, Kolonia ?widnik Maly, Luszczow Drugi, Luszczow Pierwszy, ?widniczek, ?widnik Du?y Drugi, ?widnik Du?y Pierwszy, ?widnik Maly, Turka, Turka ? os. Borek, Wolka.

Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru i zagospodarowania calej masy odpadow komunalnych przekazanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych oraz przez wla?cicieli nieruchomo?ci niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne. Wykonawca zobowi?zany jest rownie? do odbioru i zagospodarowania odpadow gromadzonych w sposob selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) usytuowanego w m. Turka, os. Borek, ul. Brzozowa 32, plac k/targowiska, ze szkol na terenie gminy Wolka, z cmentarzy z terenu gminy Wolka, z budynku Urz?du Gminy Wolka oraz boiska Orlik w Turce.

Odpady komunalne w rejonie pierwszym odbierane s? od okolo 8707 osob segreguj?cych odpady i 423 osob nie segreguj?cych odpadow oraz od lokali niemieszkalnych rozliczaj?cych si? od pojemnika (segregowane odpady: 80x120L, 11x240L, 28x1100L; odpady niesegregowane: 10x120L, 13x1100L). W ci?gu roku mieszka?cy rejonu I wytwarzaj? l?cznie okolo 1539Mg odpadow segregowanych i zmieszanych oraz okolo 160Mg odpadow ulegaj?cych biodegradacji. Z punktu PSZOK rocznie odbierane jest okolo 218Mg odpadow. Szczegolowy zakres zamowienia dla ka?dej cz??ci opisany jest w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, we wzorach umow i zal?cznikach do SIWZ.

Dla obu cz??ci zamowienia Zamawiaj?cy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych, wymaga dla obu cz??ci zamowienia zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia (je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z po?n. zm.):

1) kierowcy samochodow odbieraj?cych odpady,

2) pracownicy dokonuj?cy zaladunku i rozladunku odpadow.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W przedmiotowym post?powaniu zostanie zastosowana procedura okre?lona w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych, zwanej ?ustaw?. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? druga zamowienia (rejon drugi) ? odbior i zagospodarowania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych przez okres 25 miesi?cy z rejonu drugiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Gmina Wolka.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? druga zamowienia (rejon drugi) ? odbior i zagospodarowania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych przez okres 25 miesi?cy z rejonu drugiego tj. solectw: Bystrzyca, Kolonia Pliszczyn, Lysakow, Pliszczyn, Rudnik, Sobianowice.

Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru i zagospodarowania calej masy odpadow komunalnych przekazanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych oraz przez wla?cicieli nieruchomo?ci niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne. Wykonawca zobowi?zany jest rownie? do odbioru i zagospodarowania odpadow z cmentarzy z terenu gminy Wolka. Odpady komunalne w rejonie drugim odbierane s? od okolo 2423 osob segreguj?cych odpady i 162 osob nie segreguj?cych odpadow oraz od lokali niemieszkalnych rozliczaj?cych si? od pojemnika (segregowane odpady: 12x120L, 5x1100L; odpady niesegregowane: 6x120L, 2x240L, 6x1100L). W ci?gu roku mieszka?cy rejonu II wytwarzaj? l?cznie okolo 434Mg odpadow segregowanych i zmieszanych oraz okolo 36Mg odpadow ulegaj?cych biodegradacji.

Szczegolowy zakres zamowienia dla ka?dej cz??ci opisany jest w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i zal?cznikach oraz we wzorach umow.

Dla obu cz??ci zamowienia Zamawiaj?cy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych, wymaga dla obu cz??ci zamowienia zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia (je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z po?n. zm.):

1) kierowcy samochodow odbieraj?cych odpady,

2) pracownicy dokonuj?cy zaladunku i rozladunku odpadow.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W przedmiotowym post?powaniu zostanie zastosowana procedura okre?lona w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych, zwanej ?ustaw?. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie uznany za spelniony je?li wykonawca wyka?e si? wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej jednej uslugi polegaj?cej na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow komunalnych na rzecz wla?cicieli nieruchomo?ci w sposob ci?gly, przez okres co najmniej 12 miesi?cy o l?cznej masie co najmniej 100,00 Mg (w ramach jednej umowy).

Spelnienie tego warunku jest wystarczaj?ce w przypadku skladania oferty na jedn? lub na obie cz??ci zamowienia.

Wykonawca ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zlo?y wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, potwierdzaj?cy wykonanie co najmniej jednej uslugi polegaj?cej na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow komunalnych na rzecz wla?cicieli nieruchomo?ci w sposob ci?gly, przez okres co najmniej 12 miesi?cy o l?cznej masie co najmniej 100,00Mg wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamowienie realizowane b?dzie w oparciu o wzor umowy b?d?cy zal?cznikiem do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w Urz?dzie Gminy Wolka,

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pokoj nr 20 lub 22.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

24 miesi?ce.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy:

1.1. nie podlegaj? wykluczeniu

1.2. spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu.

2. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc? podlegaj?cego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

3. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

3.1. O?wiadczenia lub dokumenty skladane wraz z ofert?:

3.1.1. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow skladanych przez wykonawc? w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu oraz spelnia kryteria selekcji:

3.1.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

3.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

3.3. O?wiadczenia lub dokumenty skladane na wezwanie zamawiaj?cego przez wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy zostaly opisane w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow w ogloszeniu).

4. Skladaj?cy ofert? zamowienia winien wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert, odpowiednio dla ka?dej cz??ci zamowienia na ktor? skladana jest oferta, w wysoko?ci:

? cze?? pierwsza 40 000 PLN (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych),

? cze?? druga 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
- nie dotyczy
- nie dotyczy
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w

post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na

podstawie ustawy.

2.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca

si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz

wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

4.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej

podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy

albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

6.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym

powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach

stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Refuse and waste related services

2017/S 189-387187

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
Lublin
20-258
Poland
Contact person: Urz?d Gminy Wolka, pokoj 26, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
Telephone: +48 817464844
E-mail: wolka@bazagmin.pl
Fax: +48 817465001
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: http://bip.wolka.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci polo?onych na terenie Gminy Wolka w latach 2017-2019.

Reference number: RI.271.11.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? pierwsza (rejon pierwszy)- odbior i zagospodarowania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych oraz PSZOK przez okres 25 miesi?cy z rejonu pierwszego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? druga zamowienia (rejon drugi) ? odbior i zagospodarowania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych przez okres 25 miesi?cy z rejonu drugiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Refuse and waste related services
ND Document number 387187-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LUBLIN
AU Authority name Gmina Wolka
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) http://bip.wolka.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >