Poland-W?brze?no: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003260455622301
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389082-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-W?brze?no: Credit granting services

2017/S 190-389082

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Ry?sk
Urz?d Gminy Ry?sk, ul. Mickiewicza 21
W?brze?no
87-200
Poland
Contact person: Izabela Tylman
Telephone: +48 566877554
E-mail: tylman.inwestycje@gminarynsk.pl
Fax: +48 564502702
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: http://www.rynsk.bip.net.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.rynsk.bip.net.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dlugoterminowego w wysoko?ci 2.580.000,00.

Reference number: WI.ZP.271.13.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest udzielenie Gminie Ry?sk kredytu inwestycyjnego dlugoterminowego w wysoko?ci 2 580 000 PLN.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
Main site or place of performance:

Urz?d Gminy Ry?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1. Kredyt inwestycyjny dlugoterminowy w wysoko?ci 2 580 000 PLN przeznaczony jest na realizacj? inwestycji:

przebudowa drog w Orzechowie w wysoko?ci 280 000 PLN; modernizacja drogi dojazdowej nr 070246C do gruntow rolnych w Jaworzu w wysoko?ci 650 000 PLN; przebudowa drog gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb?Male Radowiska w wysoko?ci 150 000 PLN; przebudowa drogi gminnej Plywaczewo-Stary Ziele? w wysoko?ci 100 000 PLN; budowa budynku ?wietlicy z zapleczem w Jaworzu w wysoko?ci 910 000 PLN; modernizacja budynku ?wietlicy w W?gorzynie w wysoko?ci 140 000 PLN; dotacja celowa dla Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego ? poprawa bezpiecze?stwa poprzez budow? i przebudow? ci?gow pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 548 Stolno?W?brze?no w wysoko?ci 350 000 PLN.

3.2. Kredyt bankowy musi by? przekazany w calo?ci na rachunek bankowy bud?etu Gminy Ry?sk.

3.3. Karencja w splacie kredytu do 25.2.2018 r.

3.4. Zamawiaj?cy mo?e zrezygnowa? z cz??ci kredytu bez ponoszenia oplat z tego tytulu.

3.5. Zamawiaj?cy mo?e dokona? wcze?niejszej splaty rat kapitalowych bez ponoszenia oplat z tego tytulu.

3.6. Na koszt kredytu sklada? ma si? wyl?cznie zmienna stawka referencyjna WIBOR 3 M z 25 ? go dnia ostatniego miesi?ca oraz mar?a banku, bez prowizji za uruchomienie kredytu.

3.7. Odsetki b?d? naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu w takich samych terminach jak raty kapitalowe.

3.8. Mar?a banku jest stala przez caly okres kredytowania.

3.9. Splata kredytu ? raty kapitalowe ? kwartalnie, z karencj? do 25.2.2018 r.

3.10. Kredyt nie mo?e by? oprocentowany inn? stawk? ni? WIBOR 3M.

3.11. Oprocentowanie b?dzie liczone w oparciu o zmienn? stawk? referencyjn? WIBOR 3M z 25 ? go dnia ostatniego miesi?ca (na miesi?c kolejny), ka?dego miesi?ca kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed t? dat?, je?eli w tym dniu nie ma notowania.

3.12. Rozpocz?cie splat kredytu kwartalnie 25.2.2018 r. zako?czenie splat kredytu 25.11.2037 r.

3.13. Splata kredytu:

? od 2018 r. do 2027 r. rocznie raty po 29 000 PLN;

? od 2028 r. do 2037 r. rocznie raty po 229 000 PLN;

tj. 40 rat po 7 250 PLN = 290 000 PLN i 40 rat po 57 250 PLN = 2.290.000,00.

3.14. Uruchomienie calego kredytu nie po?niej ni? 15.12.2017 r.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/11/2037
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu w trybie przetargu nieograniczonego zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy ? najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy wykonawca ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca wyka?e, ?e posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dzialalno?ci gospodarczej w zakresie wykonywania czynno?ci bankowych obejmuj?cych udzielanie kredytow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128 z po?n.zm.);

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow prawnych.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? zamawiaj?cemu ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22 a ustawy, zobowi?zany jest wraz z ofert? zlo?y? zobowi?zanie tych podmiotow do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia w celu udowodnienia zamawiaj?cemu ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow. Zobowi?zanie nale?y zlo?y? w oryginale.

5. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o ktorych mowa wart. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5.

6. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

7. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe nie potwierdzaj? spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego:

1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wykazal zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansowa lub ekonomiczn?.

8. Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie nie ponosi winy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje tego warunku.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 09:15
Place:

Urz?d Gminy Ry?sk ul. Mickiewicza 21, 87-200 W?brze?no p. 201.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23.

2. Zamawiaj?cy przewiduje rownie? wykluczenie z post?powania na podstawie art. 24 ust. 5 wykonawcy:

2.1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2.2. ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

2.3. je?eli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: zamawiaj?cym; osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego; czlonkami komisji przetargowej; osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy ? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposob ni? wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;

2.4 ktory z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsza umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa 2 art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

2.5. b?d?cego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenia przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie mniejsz? ni? 3.000 zl;

2.6. je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w ppkt 2.5;

2.7. wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

2.8. ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych z wyj?tkiem przypadku o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

Z uwagi na techniczny brak mo?liwo?ci wskazania w tre?ci ogloszenia wszystkich informacji na temat zamowienia, zamawiaj?cy informuje ?e komplet niezb?dnych informacji dotycz?cych zamowienia w tym: wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; wymagania dotycz?ce wniesienia wadium; istotne dla stron postanowienia, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci umowy znajduje si? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-W?brze?no: Credit granting services

2017/S 190-389082

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Ry?sk
Urz?d Gminy Ry?sk, ul. Mickiewicza 21
W?brze?no
87-200
Poland
Contact person: Izabela Tylman
Telephone: +48 566877554
E-mail: tylman.inwestycje@gminarynsk.pl
Fax: +48 564502702
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: http://www.rynsk.bip.net.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dlugoterminowego w wysoko?ci 2.580.000,00.

Reference number: WI.ZP.271.13.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/11/2037
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-W?brze?no: Credit granting services
ND Document number 389082-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place W?BRZE?NO
AU Authority name Gmina Ry?sk
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL616
IA Internet address (URL) http://www.rynsk.bip.net.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >