Poland-Starogard Gda?ski: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003260592157885
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 389390-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Starogard Gda?ski: Refuse and waste related services

2017/S 190-389390

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Utylizacji Odpadow Komunalnych ?Stary Las Sp. z o.o.
Stary Las 9
Starogard Gda?ski
83-200
Poland
Contact person: Ewa Gorecka
Telephone: +48 585300799
E-mail: biuro@starylas.pl
Fax: +48 587750380
NUTS code: PL638

Internet address(es):

Main address: www.starylas.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zuokstarylas.mojbip.pl/31.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior oraz przetworzenie odpadow (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 191212- frakcja energetyczna pochodz?ca z rozbierania i rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych.

II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadow (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne ni? wymienione w 19 12 11 ? frakcja energetyczna pochodz?ca z rozbierania i rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych ? odpad w formie zbelowanej lub luzem w ilo?ci odpadow do zagospodarowania 3 000 Mg z mo?liwo?ci? zwi?kszenia lub zmniejszenia zamowienia o 15 %.

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:

? odbior odpadu z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gda?ski (83-200);

? zagospodarowanie odpadow,odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadow, z wyl?czeniem proces D5.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90514000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL638
Main site or place of performance:

Stary Las 9.

II.2.4) Description of the procurement:

Rodzaj uslug do wykonania w ramach zamowienia:

1. Odbior odpadu:

? odbior odpadu odbywa? si? b?dzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gda?ski (83-200); ka?dego dnia od poniedzialku do pi?tku, z wyl?czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 18:00; transportem zorganizowanym przez Wykonawc? i na jego koszt, tak?e w zakresie kosztow przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozladunku;

? Wykonawca dla odpadow w formie lu?nej musi zapewni? zaladunki ?od gory, natomiast odpady w formie zbelowanej mog? by? ladowane na auta ?od tylu- ruchoma podloga lub ?z boku- firank?;

? wymiary pojedynczego pojazdu wje?d?aj?cego po odbior odpadu to: rozstaw pomi?dzy przedni? i tyln? osi? max 14 m, rozstaw kol na osi max do 3 m;

2.Opakowanie odpadu:

? odbior odpadow luzem,

? odbior odpadow w formie zbelowanej- uformowany w baloty owini?te drutem, szacunkowa obj?to?? pojedynczego balotu ok. 1 do 1,5 m.

3. Dokumenty zwi?zane z potwierdzeniem wykonania uslugi b?d?cej przedmiotem zamowienia oraz sprawdzeniem prawidlowo?ci/ustaleniem ilo?ci odpadow poddanych procesowi odzysku i/lub unieszkodliwiania:

1)w przypadku, gdy usluga b?dzie wykonywana na terytorium Polski:

a)dokument wydania z magazynu (kwit wagowy) ? wystawiany przy ka?dym wyje?dzie zaladowanego pojazdu Wykonawcy z terenu zakladu Zamawiaj?cego;

b)karta przekazania odpadu ? dokument odebranych odpadow przez Wykonawc? w okresie jednego miesi?ca; do ka?dej karty przekazania odpadu b?dzie dol?czony raport wa?e? z programu komputerowego obsluguj?cego system wagowy w zakladzie;

c)dokument potwierdzaj?cy wykonanie odzysku i/lub unieszkodliwiania ? dokumenty potwierdzaj?ce odzysk i/lub unieszkodliwianie odebranych odpadow w okresie jednego miesi?ca.

2)W przypadku, gdy usluga b?dzie wykonywana poza terytorium Polski:

a)dokument wydania z magazynu (kwit wagowy) ? wystawiony przy ka?dym wyje?dzie zaladowanego pojazdu Wykonawcy z terenu zakladu Zamawiaj?cego;

b)Wykonawca zobowi?zany ponosi odpowiedzialno?? za wykonanie nast?puj?cych zobowi?za?:

? przekazanie Zamawiaj?cemu oraz wla?ciwym organom, pisemnego potwierdzenia otrzymania przez niego odpadow ? w terminie nie po?niejszym ni? 3 dni od otrzymania odpadow.

? najszybciej jak to mo?liwe, jednak nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dokonania odzysku oraz nie po?niej ni? w terminie 1 roku [lub krotszym je?eli b?dzie to wynikalo z decyzji wla?ciwych organow] od daty wydania odpadow Wykonawcy, zlo?y wla?ciwym organom za?wiadczenie potwierdzaj?ce odzysk oraz dor?czy Zamawiaj?cemu kserokopie tych dokumentow po?wiadczone za ich zgodno?? z oryginalem;

? w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy odpady w celu poddania ich dalszym przej?ciowym lub trwalym procesom odzysku lub unieszkodliwienia do instalacji zlokalizowanej w pa?stwie przeznaczenia ? najszybciej jak to mo?liwe, jednak nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dokonania odzysku i/lub unieszkodliwienia oraz nie po?niej ni? w terminie 1 roku [lub krotszym je?eli b?dzie to wynikalo z decyzji wla?ciwych organow] od daty dostarczenia odpadow prowadz?cy Instalacj? dalszego odzysku i/lub unieszkodliwienia jak rownie? dalsze podmioty prowadz?ce Instalacj?/e zlo?y/? wla?ciwym organom ? za?wiadczenie potwierdzaj?ce dalszy odzysk i/lub unieszkodliwienie przej?ciowe lub ostateczny odzysk i/lub unieszkodliwienie oraz dor?czy/? Zamawiaj?cemu kserokopie tych dokumentow po?wiadczone za ich zgodno?? z oryginalem

? w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadow nale?y wyl?czaj?c proces D5;

? pozostale czynno?ci ? zgodnie z SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tremin platno?ci / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Czas w jakim Wykonawca b?dzie gotow do odbioru odpadow? czas mierzony od momentu przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiaj?cego a podstawieniem samochodu do zaladunku odpadow przez Wykonawc? / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na zwi?kszeniu lub zmniejszeniu uslugi odbioru oraz przetwarzania odpadow (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne ni? wymienione w 19 12 11 ? frakcja energetyczna z rozbierania i rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych ? odpad w formie zbelowanej lub luzem o 15 % zamowienia podstawowego (na warunkach zawartej umowy).

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia publicznego mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych oraz spelniaj?cy warunek dotycz?cy posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek ich posiadania.

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony, o ile Wykonawca wyka?e si?:

a) posiadaniem aktualnego zezwolenia na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow o kodzie 19 12 12, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze. zm.),

b) posiadaniem aktualnego zezwolenia wla?ciwego organu na przetwarzanie odpadow o kodzie 19 12 12 na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1987 ze zm.).

W przypadku oferty wspolnej Wykonawcow warunek mo?na spelnia? l?cznie.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy spelniaj?ce warunki dotycz?ce:

1. posiadaniem wiedzy i do?wiadczenia.

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek spelniony, o ile Wykonawca wyka?e, ?e w jednym roku z okresu ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, to w tym okresie, wykonal uslug? polegaj?c? na odbieraniu odpadow, transporcie tych odpadow i przetwarzaniu o kodzie 19 12 12 o masie nie mniejszej ni? 1 000 Mg; w przypadku oferty wspolnej Wykonawcow warunek musi spelnia? przynajmniej jeden z Wykonawcow;

2. dysponowania i wykorzystania do realizacji zamowienia kadry zatrudnionej w oparciu o umow? o prac?;

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony, o ile Wykonawca wyka?e si? posiadaniem kadry pracowniczej, za pomoc? ktorej zamierza zrealizowa? zamowienie, zatrudnionej w oparciu o umow? o prac?, w ilo?ci minimum 2 pracownikow (kierowcow pojazdow dokonuj?cych przewozu odpadow); w przypadku oferty wspolnej Wykonawcow warunek mo?na spelni? l?cznie;

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony, o ile Wykonawca wyka?e, ?e dysponowanie min. 2 pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamowienia o wymiarach pojazdu: rozstaw pomi?dzy osiami max. do 14 m i rozstawie kol na osi max. do 3 m. Pojazd musi zapewni? mo?liwo?? zaladunku ?od gory lub ?od tylu-ruchoma podloga dla odpadow odbieranych luzem albo ?z boku-firanka dla odpadow odbieranych w formie zbelowanej; w przypadku oferty wspolnej Wykonawcow warunek mo?na spelnia? l?cznie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Zaklad Utylizacji Odpadow Komunalnych ?Stary Las, Stary Las 9, 83-200 Starogard Gda?ski, Polska,

Sala Konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Do oferty Wykonawca dol?cza o?wiadczenia aktualne na dzie? skladania ofert, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenia s? skladane w formie jednolitego dokumentu. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy.

Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wadium w kwocie 15 000 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow odwola?:

Dzial VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Starogard Gda?ski: Refuse and waste related services

2017/S 190-389390

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Utylizacji Odpadow Komunalnych ?Stary Las Sp. z o.o.
Stary Las 9
Starogard Gda?ski
83-200
Poland
Contact person: Ewa Gorecka
Telephone: +48 585300799
E-mail: biuro@starylas.pl
Fax: +48 587750380
NUTS code: PL638

Internet address(es):

Main address: www.starylas.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior oraz przetworzenie odpadow (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 191212- frakcja energetyczna pochodz?ca z rozbierania i rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych.

II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90514000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL638
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Starogard Gda?ski: Refuse and waste related services
ND Document number 389390-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place STAROGARD GDA?SKI
AU Authority name Zaklad Utylizacji Odpadow Komunalnych ?Stary Las Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90514000 - Refuse recycling services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90514000 - Refuse recycling services
RC NUTS code PL638
IA Internet address (URL) www.starylas.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >