Poland-Krakow: Meal-preparation services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003260669109621
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389381-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Meal-preparation services

2017/S 190-389381

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Zlotej Jesieni 1
Krakow
31-826
Poland
Contact person: Aneta Szmul-Czwartek
Telephone: +48 126468210
E-mail: aszmul@rydygierkrakow.pl
Fax: +48 126468173
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitalrydygier.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalrydygier.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: szpital sp. z o.o.
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga calodziennego kompleksowego ?ywienia pacjentow w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhala?skim ? Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Reference number: 313/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
55321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga calodziennego kompleksowego ?ywienia pacjentow w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhala?skim ? Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?czniku nr 1 do nin. specyfikacji.

Przedmiotem zamowienia jest usluga calodziennego, kompleksowego ?ywienia pacjentow w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej z siedzib? Makowie Podhala?skim (34-220) ul. Mickiewicza 7.

Umowa b?dzie realizowana przez okres 24 miesi?cy. Usluga przygotowywania posilkow w ilo?ciach wynikaj?cych z liczby hospitalizowanych pacjentow musi by? ?wiadczona z uwzgl?dnieniem wymogow Zamawiaj?cego, zalece? dietetycznych Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia w Warszawie, przepisami prawa (sensu largo) w szczegolno?ci z ustaw? z dnia 25.8.2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz.1225 ze zm.) oraz normami ISO 22000, ISO 9001.

Usluga obejmuje:

a) dostarczanie posil.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga calodziennego kompleksowego ?ywienia pacjentow w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhala?skim ? Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?czniku nr 1 do nin. specyfikacji.

Przedmiotem zamowienia jest usluga calodziennego, kompleksowego ?ywienia pacjentow w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej z siedzib? Makowie Podhala?skim (34-220) ul. Mickiewicza 7.

Umowa b?dzie realizowana przez okres 24 miesi?cy. Usluga przygotowywania posilkow w ilo?ciach wynikaj?cych z liczby hospitalizowanych pacjentow musi by? ?wiadczona z uwzgl?dnieniem wymogow Zamawiaj?cego, zalece? dietetycznych Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia w Warszawie, przepisami prawa (sensu largo) w szczegolno?ci z ustaw? z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz.1225 ze zm.) oraz normami ISO 22000, ISO 9001.

Usluga obejmuje:

a) dostarczanie posilkow w bemarowym systemie dystrybucji potraw (zwanym zbiorczym) do pacjentow w poszczegolnych oddzialach Zamawiaj?cego;

b) odbior z oddzialow Zamawiaj?cego bemarow i odpadow pokonsumpcyjnych;

c) na ka?d? diet? b?dzie obowi?zywal opracowany przez Wykonawc? dekadowy (10 dniowy) jadlospis. Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia jadlospisow dekadowych i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiaj?cego na 10 dni przed rozpocz?ciem jej realizacji. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedstawiania upowa?nionemu przedstawicielowi Zamawiaj?cego jadlospisow z ?gramowkami na dany dzie?. W tym celu Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zapewnieni 7 egzemplarzy jadlospisu wraz z wykazem alergenow.

d) Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ) zawiera Zal?cznik nr 1 do Specyfikacji.

Oferty nie zawieraj?ce pelnego przedmiotu zamowienia, zostan? odrzucone.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert wariantowych.

Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w Post?powaniu. Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w Post?powaniu. Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Wykonawca spelni niniejszy warunek, je?li wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert w Post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, zrealizowal lub realizuje co najmniej 1 (jedn?) uslug? w zakresie zbiorowego ?ywienia obejmuj?cego co najmniej (lub wi?cej) 100 osob dziennie.

? Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a), a tak?e w oparciu o zlo?one dokumenty, o ktorych mowa w pkt. IX ppkt. 1b).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w projekcie umowy, stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta skladana na calo?? zamowienia musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 41 000 (czterdzie?ci jeden tysi?cy) PLN.

3. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert.

4. Dokumenty skladaj?ce si? na ofert?:

a) formularz ofertowy, wedlug wzoru okre?lonego w Zal?czniku nr 2 do Specyfikacji

b) podpisany Zal?cznik nr 1 do SIWZ

c) dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce spelnianie przez Wykonawc? warunkow udzialu w Post?powaniu (wymienione w pkt. X Specyfikacji),

d) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. XII Specyfikacji,

e) w przypadku Wykonawcow dzialaj?cych przez pelnomocnika ? pelnomocnictwo, w formie, o ktorej mowa w ppkt 11 lit. b),

f) w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie ? dokument stwierdzaj?cy ustanowienie przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie pelnomocnika

do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania

w Post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, chyba, ?e w przypadku spolki cywilnej, z umowy tej spolki wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezb?dne b?dzie zal?czenie do oferty umowy spolki cywilnej).

g) potwierdzenie wplaty wadium.

XII. Informacja o dokumentach potwierdzaj?cych, ?e oferowane produkt odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom

Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, glownych uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz dowody (na przyklad po?wiadczenie, o?wiadczenie Wykonawcy je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyska? po?wiadczenia lub inne), czy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Wzor wykazu stanowi Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu

1. W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu ? wypelnione i podpisane odpowiednio przez osob? (osoby) upowa?nion? (upowa?nione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne o?wiadczenie, Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Post?powania w okoliczno?ciach,

o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow

o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

e) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? opisane w Rozdziale X SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Meal-preparation services

2017/S 190-389381

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Zlotej Jesieni 1
Krakow
31-826
Poland
Contact person: Aneta Szmul-Czwartek
Telephone: +48 126468210
E-mail: aszmul@rydygierkrakow.pl
Fax: +48 126468173
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitalrydygier.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga calodziennego kompleksowego ?ywienia pacjentow w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhala?skim ? Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Reference number: 313/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
55321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Meal-preparation services
ND Document number 389381-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 55321000 - Meal-preparation services
OC Original CPV code 55321000 - Meal-preparation services
RC NUTS code PL214
IA Internet address (URL) www.szpitalrydygier.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >