Czech Republic-Prague: Facilities management services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003306184619878
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 385221-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Facilities management services

2017/S 188-385221

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo prace a socialnich v?ci
00551023
Na Po?i?nim pravu 376/1
Praha 2
128 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Jana Jandova
Telephone: +420 221922760
E-mail: jana.jandova@mpsv.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.mpsv.cz/cs/

Address of the buyer profile: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni spravy nemovitosti MPSV Terezy Novakove 62a, Brno.

II.1.2) Main CPV code
79993100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

CPV: 79993100-2.

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je poskytovani slu?eb pro zabezpe?eni spravy budovy Ministerstva prace a socialnich v?ci na adrese Terezy Novakove 62a, Brno v?. okolniho prost?edi budovy.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 870 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Mistem pln?ni ve?ejne zakazky je budova zadavatele na adrese: Terezy Novakove 1947/62a, 621 00 Brno-?e?kovice.

II.2.4) Description of the procurement:

Stru?ny p?ehled po?adovanych ?innosti:

Pau?alni ?innost dle p?ilohy ?. 3 zadavaci dokumentace:

? vykon podatelny,

? sprava budovy a vratnice,

? uklid (vy?et?ovny, kancela?e, spole?ne prostory, kuchy?ky, socialni za?izeni, archivy).

Dal?i ?innosti dle p?ilohy ?. 4 zadavaci dokumentace:

? dodani hygienickych prost?edk?,

? ?i?t?ni komunikaci,

? zimni udr?ba,

? udr?ba zelen?,

? udr?ba venkovniho osv?tleni,

? udr?ba komunikaci,

? revize a sprava,

? dal?i ?innosti (zednicke, truhla?ske, sklena?ske, zame?nicke, topena?ske prace, atd.).

K bodu II.2.5) Hodnotici kriteria: Pro u?ely hodnoceni nabidek je stanoveno p?edpokladane mno?stvi spot?ebovanych polo?ek za 1 rok.

Dle vlastni strategie odpov?dneho zadavani ma zadavatel v umyslu zadat zakazku v souladu s principy socialn? odpov?dneho ve?ejneho zadavani, zejmena se zohledn?nim:

a) d?stojnych pracovnich podminek zu?astn?nych zam?stnanc?,

b) ekologicky ?etrnych ?e?eni.

Po?adavky spole?ensky odpov?dneho ve?ejneho zadavani jsou zohledn?ny v textu zavazneho navrhu smlouvy. Podpisem tohoto navrhu smlouvy se u?astnik zadavaciho ?izeni pro u?ely teto ve?ejne zakazky mj. zavazuje k pln?ni cil? odpov?dneho ve?ejneho zadavani, jak jsou dale up?esn?ny v ?l. 9.1 zadavaci dokumentace a jak vyplyvaji ze samotneho textu navrhu smlouvy v?. p?iloh.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 870 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zadavatel po?aduje p?i pln?ni ve?ejne zakazky dodavatelem, jeho? nabidka bude vybrana jako nejvhodn?j?i a s nim? bude uzav?ena smlouva, poji?t?ni odpov?dnosti za ?kodu zp?sobenou dodavatelem t?eti osob? v?. osoby zadavatele pokryvajici p?edm?t pln?ni ve?ejne zakazky s minimalnim celkovym limitem pojistneho pln?ni ve vy?i min. 5 000 000 CZK.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel po?aduje prokazani zakladni zp?sobilosti dle 74 zp?sobem dle 75 odst. 1 ZZVZ, profesni zp?sobilosti dle 77 odst. 1 ZZVZ. Vice viz zadavaci dokumentace (p?iloha Kvalifika?ni dokumentace).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Seznam vyznamnych slu?eb.

Za vyznamnou slu?bu se pro u?ely teto ve?ejne zakazky pova?uje slu?ba spo?ivajici ve sprav? objektu (objekt?) nep?etr?it? alespo? po dobu 1 roku pro jednoho objednatele, kdy celkova cena (finan?ni pln?ni) za takovouto spravu objektu byla nejmen? 1 000 000 CZK bez DPH za 12 po sob? jdoucich kalenda?nich m?sic?.

Vice viz zadavaci dokumentace.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Seznam vyznamnych slu?eb.

Dodavatel spl?uje tento kvalifika?ni p?edpoklad, pokud v poslednich 3 letech p?ed zahajenim zadavaciho ?izeni poskytl alespo? 2 takove vyznamne slu?by.

Vice viz zadavaci dokumentace.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Vybrany dodavatel je povinen zadavateli na pisemnou vyzvu u?in?nou dle 122 odst. 3 pism. a) ZZVZ p?edlo?it doklady prokazujici kvalifikaci dle Kvalifika?ni dokumentace.

Zadavatel po?aduje, aby vybrany dodavatel, ktery je pravnickou osobou, jako podminku pro uzav?eni smlouvy p?edlo?il v souladu s 104 odst. 2 ZZVZ:

a) identifika?ni udaje v?ech osob, ktere jsou jeho skute?nym majitelem podle zakona o n?kterych opat?enich proti legalizaci vynos? z trestne ?innosti a financovani terorismu,

b) doklady, z nich? vyplyva vztah v?ech osob podle pismene a) k dodavateli; t?mito doklady jsou zejmena:

1. vypis z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence,

2. seznam akciona??,

3. rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku,

4. spole?enska smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevirani nabidek v elektronicke podob? je neve?ejne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

V pr?b?hu lh?ty pro podani nabidek se bude konat prohlidka mista pln?ni ve?ejne zakazky. Prohlidka mista pln?ni se uskute?ni dne 16.10.2017 v 10:00 hodin. Sraz u?astnik? prohlidky mista pln?ni je u hlavniho vchodu do objektu na adrese Terezy Novakove 62a, Brno.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Facilities management services

2017/S 188-385221

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo prace a socialnich v?ci
00551023
Na Po?i?nim pravu 376/1
Praha 2
128 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Jana Jandova
Telephone: +420 221922760
E-mail: jana.jandova@mpsv.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.mpsv.cz/cs/

Address of the buyer profile: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni spravy nemovitosti MPSV Terezy Novakove 62a, Brno.

II.1.2) Main CPV code
79993100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 870 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 870 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Facilities management services
ND Document number 385221-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place PRAGUE
AU Authority name ?eska republika ? Ministerstvo prace a socialnich v?ci (00551023)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79993100 - Facilities management services
OC Original CPV code 79993100 - Facilities management services
RC NUTS code CZ064
IA Internet address (URL) http://www.mpsv.cz/cs/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >