Poland-Radzy? Podlaski: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003306204556113
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 385219-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radzy? Podlaski: Refuse collection services

2017/S 188-385219

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Radzy? Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzy? Podlaski
21-300
Poland
Contact person: Barbara Szczygiel
Telephone: +48 833512466
E-mail: szczygielb@radzyn-podl.pl
Fax: +48 833528085
NUTS code: PL811

Internet address(es):

Main address: http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych pochodz?cych od wla?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Radzy? Podlaski.

Reference number: WRG.271.14.2017
II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Radzy? Podlaski oraz zorganizowanie, wyposa?enie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie do ktorego wykonawca posiada tytul prawny. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL811
Main site or place of performance:

Teren Miasta Radzy? Podlaski.

II.2.4) Description of the procurement:

I. Przedmiotem zamowienia jest:

1) odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci:

a) na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy;

b) na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne,

c) ktore w cz??ci stanowi? nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne;

2) odbieranie odpadow komunalnych z koszy ulicznych;

3) zorganizowanie, wyposa?enie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie miasta Radzy? Podlaski;

4) transport odebranych odpadow komunalnych oraz odpadow zebranych przez Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych do instalacji przetwarzania odpadow i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

II.Informacje ogolne: Miasto Radzy? Podlaski zamieszkuje ok. 12 706 mieszka?cow. Szacunkowa ilo?? budynkow w zabudowie jednorodzinnej wynosi 2 593, budynkow w zabudowie wielorodzinnej 86, a w zabudowie mieszanej 75. Ilo?? podmiotow gospodarczych funkcjonuj?cych na terenie miasta wynosi 430. Ilo?? koszy ulicznych o pojemno?ci ok 50 l wynosi ok. 300.

III. Zakres zamowienia:

1. Systematyczny odbior odpadow z pojemnikow oraz workow z odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej: papier, szklo, metale i tworzywa sztuczne,odpady biodegradowalne pochodz?ce z piel?gnacji terenow zielonych tw. BIO-ogrod, odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji tzw. BIO-kuchenne, pozostale odpady zbierane selektywnie, popioly, niesegregowane odpady komunalne.2. Systematyczny odbior odpadow z pojemnikow/kontenerow, w zabudowie wielorodzinnej: papier, szklo, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne pochodz?ce z piel?gnacji terenow zielonych tzw. BIO-ogrod, odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji tzw. BIO-kuchenne, popioly, pozostale odpady zbierane selektywnie, niesegregowane odpady komunalne. 3. Systematyczny odbior odpadow z pojemnikow/kontenerow oraz odbior workow z odpadami z nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy oraz nieruchomo?ci, ktore w cz??ci stanowi? nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne:papier, szklo,metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne pochodz?ce z piel?gnacji terenow zielonych tzw. BIO-ogrod, odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji tzw. BIO-kuchenne, popioly, pozostale odpady zbierane selektywnie, niesegregowane odpady komunalne.4. Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Radzy? Podlaski Biura Obslugi Klienta, przystosowanego do obslugi osob niepelnosprawnych.

5. Zapewnienie zarz?dcom lub wla?cicielom budynkow wielorodzinnych workow na odpady biodegradowalne (z folii biodegradowalnej o grubo?ci min. 0,05 mm) o pojemno?ci 20 l i 30 l.

6. W przypadku selektywnej zbiorki odpadow zapewnienie mieszka?com domow jednorodzinnych workow na odpady komunalne na wymian?.

7.Odbior z terenu nieruchomo?ci odpadow wielkogabarytowych oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym 4 razy w okresie realizacji zamowienia (1 raz na kwartal).

8.Sprzeda? w Biurze Obslugi Klienta, przystosowanym do obslugi osob niepelnosprawnych i zlokalizowanym na terenie Miasta, pojemnikow z tworzyw sztucznych na odpady o pojemno?ci 120 l, 240 l, 1 100 l oraz wydawanie dla mieszka?cow Miasta workow na odpady, zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta Radzy? Podla?ski i wymogami okre?lonymi w niniejszym szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia.

9. Przeprowadzania mycia i dezynfekcji pojemnikow/kontenerow na odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej z cz?stotliwo?ci? gwarantuj?c? zapewnienie wla?ciwego stanu sanitarnego, nie rzadziej ni? raz na miesi?c, a w okresie letnim nie rzadziej ni? raz na 2 tygodnie.10. Szczegolowy opis zam. ,rodzaj odpadow z wyszczegolnieniem ich kodow, obj?tych przedmiotem zamowienia oraz szacunkowa ich ilo?? zawarto w zal?czniku nr 1 do SIWZ ? OPIS przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ? zatrudnienie osob bezrobotnych (S) / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy informuje, i? w post?powaniu, najpierw dokona oceny ofert w oparciu o kryteria o ktorych mowa w 26 ust. 1 SIWZ, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Numeracja przywolana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? nast?puj?ce warunki:

1) posiadaj? uprawnienia do prowadzenia dzialalno?ci zawodowej obejmuj?cej przedmiot zamowienia i w tym zakresie:

a) s? wpisani do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzy? Podlaski,

b) posiadaj? zezwolenie na transport odpadow, o ktorym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z po?n. zm.) w zwi?zku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia,

c) posiadaj? zezwolenia wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) na zbieranie odpadow, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 34 tej?e ustawy, w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia;

2. Na wezwanie zamawiaj?cego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu wykonawcy zobowi?zani s? zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

a) aktualne za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Miasta Radzy? Podlaski, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzy? Podlaski,

b) aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) na zbieranie odpadow, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 34 tej?e ustawy,

c) zezwolenie na transport odpadow, o ktorym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243, z po?n. zm.) w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia,

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? nast?puj?ce warunki:

2)znajduj? si? w sytuacji finansowej pozwalaj?cej na zrealizowanie zamowienia ? posiadaj? ?rodki finansowe w wysoko?ci co najmniej 200 000 zl lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 200 000 PLN;

Na wezwanie zamawiaj?cego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu wykonawcy zobowi?zani s? zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

d) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1. miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? wymaganych przez zamawiaj?cego dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej, o ktorych mowa w 11 ust. 1 pkt 2 lit. d SIWZ, wykonawca mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego w 9 pkt 2 SIWZ warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? nast?puj?ce warunki:

3) posiadaj? zdolno?? techniczn? do wykonania zamowienia i w tym zakresie:

a) posiadaj? baz? magazynowo-transportow? na terenie miasta Radzy? Podlaski lub w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od granicy miasta Radzy? Podlaski, odpowiadaj?c? wymaganiom okre?lonym w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

b) posiadaj? pojazdy, ktore mog? by? wykorzystywane do odbierania i transportu odpadow w ramach zamowienia, zgodnie z poni?szym:

? co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych,

? co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych,

? co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej,

? co najmniej jeden pojazd do transportu kontenerow KP-7,

? konstrukcja pojazdow zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewo?onych odpadow oraz minimalizuje oddzialywanie czynnikow atmosferycznych na odpady,

? pojazdy zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem si? na zewn?trz odpadow,

? pojazdy wyposa?one w system:

? monitoringu bazuj?cego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umo?liwiaj?cego trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o polo?eniu pojazdu i miejscach postojow oraz

? czujnikow zapisuj?cych dane o miejscach wyladunku odpadow- umo?liwiaj?cych weryfikacj? tych danych,

? co najmniej trzy pojazdy wyposa?one w system monitoringu wizyjnego, zintegrowanego z systemem monitoringu bazuj?cego na pozycjonowaniu satelitarnym,

? co najmniej trzy pojazdy wyposa?one w urz?dzenia do wa?enia odpadow komunalnych,

? pojazdy oznakowane trwale i czytelnie, w widocznym miejscu, nazw? firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu,

c) posiadaj? do?wiadczenie ? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonali, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuj? w zakresie odbioru odpadow od wla?cicieli nieruchomo?ci ? podmiotow co najmniej jedn? uslug? o warto?ci nie mniejszej ni? 600 000 PLN (brutto) lub wi?kszej ilo?ci uslug, w zakresie powy?szym, o l?cznej warto?ci nie mniejszej ni? 600 000 PLN (brutto).

Na wezwanie zamawiaj?cego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu wykonawcy zobowi?zani s? zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

e) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinno by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert; wzor wykazu uslug okre?lono w zal?czniku nr 3 do SIWZ,

f) wykazy w zakresie dotycz?cym:

? bazy magazynowo-transportowej wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami ? wzor wykazu okre?lono w zal?czniku nr 4 do SIWZ,

? wyposa?enia w pojazdy wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami ? wzor wykazu okre?lono w zal?czniku nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposob i na warunkach zawartych w 13 wzoru umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie nast?pi w siedzibie Urz?du Miasta Radzy? Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzy? Podlaski, w pokoju nr 120 (I pi?tro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mog? uczestniczy? w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartal 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Ci?g dalszy Sekcji III.

I. SIWZ podstawy wykluczenia - Wykonawca nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

1. Wykonawcy s? zobowi?zani zlo?y? razem z ofert?: a) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem, zawieraj?ce informacje stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, wedlug wzoru okre?lonego w zal?czniku nr 2 do SIWZ; b) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu dotycz?ce podmiotow, na ktorych zasoby powoluje si? wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu,

Uwaga zawarta w lit. a ma odpowiednie zastosowanie.

c) wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c wraz z ofert? dokument ? zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia;

3) Na wezwanie zamawiaj?cego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci, wedlug wzoru okre?lonego w zal?czniku nr 6 do SIWZ.

14. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (po otwarciu ofert), o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, samodzielnie przeka?e zamawiaj?cemu (bez odr?bnego wezwania ze strony zamawiaj?cego) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2017 r. poz. 279), z innymi wykonawcami, ktorzy zlo?yli odr?bne oferty w przedmiotowym post?powaniu ? wzor okre?lono w zal?czniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

II. Podmioty zagraniczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu, skladaj? dokumenty zgodnie z SIWZ z dnia 27 wrze?nia 2017r. znak: WRG.271.14.2017 - 11 ust.8 -11.

III. Wspolne ubieganie si? wykonawcow o udzielenie zamowienia ? szczegolowy opis i warunki zawarto w 12 SIWZ o ktorej mowa powy?ej.

IV. Wadium - Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 25 000 PLN, slownie zlotych: dwadzie?cia pi?? tysi?cy 00/100.

Wadium nale?y wnie?? najpo?niej w terminie skladania ofert, tj. do dnia 8.11.2017 r. do godz. 10:00.

Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy Urz?du Miasta Radzy? Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spoldzielczym w Radzyniu Podlaskim. Szczegolowe informacje dotycz?ce wadium zawarto w 19 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej.

2.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

6. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy (zdanie drugie) albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? SIW, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7. Je?eli zamawiaj?cy nie prze?le wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie b?dzie mo?na wnie?? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

8.Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy PZP.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego.

10. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. ? Prawo pocztowe (Dz.U.2012 poz. 1529) jest rownowa?ne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radzy? Podlaski: Refuse collection services

2017/S 188-385219

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Radzy? Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzy? Podlaski
21-300
Poland
Contact person: Barbara Szczygiel
Telephone: +48 833512466
E-mail: szczygielb@radzyn-podl.pl
Fax: +48 833528085
NUTS code: PL811

Internet address(es):

Main address: http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych pochodz?cych od wla?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Radzy? Podlaski.

Reference number: WRG.271.14.2017
II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL811
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Radzy? Podlaski: Refuse collection services
ND Document number 385219-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place RADZY? PODLASKI
AU Authority name Miasto Radzy? Podlaski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
RC NUTS code PL811
IA Internet address (URL) http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >