Czech Republic-Liberec: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003306387774283
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384369-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Liberec: Construction work

2017/S 188-384369

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teplarna Liberec, a.s.
62241672
Dr. Milady Horakove 641/34a
Liberec IV-Per?tyn
460 01
Czech Republic
Contact person: MCI Servis s.r.o.
Telephone: +420 739301356
E-mail: mciservis@mciservis.eu
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://tli.mvv.cz/

Address of the buyer profile: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/teplarna-liberec-a-s_388/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/teplarna-liberec-a-s_388/
Additional information can be obtained from another address:
MCI Servis s.r.o.
27718158
Pod Vodojemem 2607
Zlin
760 01
Czech Republic
Telephone: +420 739301356
E-mail: mciservis@mciservis.eu
NUTS code: CZ072

Internet address(es):

Main address: http://www.mciservis.eu

Address of the buyer profile: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/teplarna-liberec-a-s_388/

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: akciova spole?nost
I.5) Main activity
Other activity: vyroba, rozvod a prodej tepla a ?innosti s tim spojene

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Revitalizace CZT Liberec ? GreenNet.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Cilem projektu je optimalizace energetickeho hospoda?stvi v tepelne siti soustavy CZT Liberec a realizace racionaliza?nich opat?eni, ktera povedou k vyznamnym energetickym usporam. P?edm?tem projektu je p?estavba ?asti primarni parni tepelne sit? soustavy CZT Liberec na horkovodni. Hlavnim cilem ?e?eni je sni?eni tepelnych ztrat vznikajicich transportem tepelne energie v dot?ene ?asti revitalizovane soustavy pro zasobovani teplem.

Jedna se o konverzi jedne (ze 3) v?tve parovodniho primarniho systemu soustavy CZT m?sta Liberec na horkovodni. Konkretn? se to tyka tepelneho napaje?e s nazvem ?TN M?sto, ktery od centralniho zdroje prochazi hust? zastav?nou dolni ?asti centra m?sta a v centru a v okoli toku Lu?icke Nisy zasobuje p?ilehle objekty a sidli?tni celky. Tento napaje? dale prochazi do vzdalene ?asti m?sta a zasobuje p?eva?n? sidli?tni celky ve ?tvrtich Stare a Nove Pavlovice. Stavba horkovodu je liniova stavba v zastav?nem uzemi m?sta.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 265 000 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

Liberec.

II.2.4) Description of the procurement:

Jedna se o rekonstrukci ?asti soustavy parnich rozvod? CZT v Liberci na soustavu horkovodni. Cilem je nahrazeni parniho potrubi v klasickem provedeni za horkovodni potrubi. Revitalizace se tyka Tepelneho napaje?e M?sto (TN M?sto). Sou?asti dila je: Rekonstrukce potrubnich rozvod? se zm?nou teplonosneho media z vodni pary na horkou vodu, celkova delka tras cca 9,1 km; vystavba Centralni vym?nikove stanice (CVS) para/voda o vykonu 25 MW, umist?ne v budov? centralniho zdroje tepla v Teplarn? Liberec, a.s. instalace dvou kogenera?nich jednotek o vykonu 2 x 2 MWe/2,2 MWt v hlavnim zdroji tepla v Teplarn? Liberec, a.s.; rekonstrukce 30 ks stavajicich vym?nikovych stanic na TN M?sto ze systemu para/voda na voda/voda. Nadzemni ?asti potrubi budou provedeny v klasickem ulo?eni, podzemni v p?edizolovanem systemu. Zarove? dojde k p?elo?eni nadzemni trasy potrubi z koryta ?eky Nisy a t??ko p?istupnych pozemk? podel ?eky Nisy, do novych tras dle platnych uzemnich rozhodnuti, do podzemniho provedeni. Soub??n? s potrubim je veden datovy kabel pro dalkove ?izeni vym?nikovych stanic a p?enos dat z faktura?nich m??i??. Provoz soustavy bude optimalizovan ?izenim z centralniho dispe?inku, jeho? vybaveni a zprovozn?ni je sou?asti dila. Sou?asti dila je i nastaveni parametr? za?izeni tak, aby byly pln?ny po?adovane dodavky tepla (kvalitativn? i kvantitativn?) a dilo plnilo uspory energii a emisi v souladu s energetickym posudkem dle 9a zakona o hospoda?eni energii. Prace omezujici dodavku tepla odb?ratel?m prob?hnou v mimotopnem obdobi.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 265 000 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Viz. textova ?ast ZD, ?l. XI. Vyhrazene zm?ny zavazku:

Zadavatel si vyhrazuje pravo pou?it jednaci ?izeni bez uve?ejn?ni pro poskytnuti novych slu?eb a stavebnich praci vybranym dodavatelem., a to za podminky, ?e cena novych slu?eb a novych stavebnich praci nep?evy?i 25 000 000 CZK bez DPH. Doba pro poskytnuti novych slu?eb a novych stavebnich praci se stanovuje na dobu 3 let ode dne uzav?eni smlouvy o dilo s vybranym dodavatelem. Rozsah novych slu?eb a novych stavebnich praci, je dan zejmena tim, ?e jejich pot?eba vyvstane v pr?b?hu realizace dila a tyto jsou nutne pro ?adne dokon?eni dila v rozsahu a kvalit? stanovene v zadavaci dokumentaci, v?etn? optimalniho napojeni na provoz Teplarny Liberec, a.s., respektive na rozvodne tepelne za?izeni Teplarny Liberec, a.s.

P?edpokladana hodnota ve?ejne zakazky: 265 000 000 CZK bez DPH, z toho p?edpokladana hodnota vyhrazeneho pln?ni 25 000 000 CZK bez DPH.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Registra?ni ?islo: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007061, OP PIK.
II.2.14) Additional information

Dal?i CPV kody: 45251250-8, 71250000-5.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje spln?ni podminek profesni zp?sobilosti ve vztahu k ?eske republice p?edlo?enim:

? vypisu z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje,

? dokladu, ?e je opravn?n podnikat v rozsahu odpovidajicimu p?edm?tu ve?ejne zakazky, pokud jine pravni p?edpisy takove opravn?ni vy?aduji, a to pro p?edm?t podnikani:

1. Provad?ni staveb, jejich zm?n a odstra?ovani,

2. Nakladani s odpady,

3. Nakladani s nebezpe?nymi odpady,

4. Monta?, opravy, revize a zkou?ky elektrickych za?izeni,

5. Monta?, opravy, revize a zkou?ky plynovych za?izeni,

6. Monta?, opravy, revize a zkou?ky tlakovych za?izeni,

7. Vykon zem?m??i?skych ?innosti,

8. Projektova ?innost ve vystavb?.

? dokladu, ?e je odborn? zp?sobily nebo disponuje osobou, jejim? prost?ednictvim odbornou zp?sobilost zabezpe?uje, je-li pro pln?ni ve?ejne zakazky odborna zp?sobilost jinymi pravnimi p?edpisy vy?adovana.

Dodavatel jako doklad prokazujici jeho odbornou zp?sobilost p?edlo?i:

a) Osv?d?eni o autorizaci podle zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb? ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis? (dale jen ?zakon ?. 360/1992 Sb.), pro obory:

1. Pozemni stavby (specializace IP00 nebo SP00 nebo TP00),

2. Technika prost?edi staveb specializace vytap?ni a vzduchotechnika specializace IE00 nebo IE01 nebo TE01,

3. Technika prost?edi staveb specializace elektrotechnicka za?izeni (specializace IE02 nebo TE03),

4. Technologicka za?izeni staveb (specializace IT00 nebo TT00).

b) U?edni opravn?ni dle 13 zakona ?. 200/1994 Sb., o zem?m??i?stvi a o zm?n? a dopln?ni n?kterych zakon? souvisejicich s jeho zavedenim ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, dodavatele nebo osoby, jejim? prost?ednictvim odbornou ?innost zabezpe?uje (podminka pro vydani ?ivnostenskeho opravn?ni ?Vykon zem?m??ickych ?innosti).

III.1.2) Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel po?aduje, aby minimalni ro?ni obrat dosa?eny dodavatelem dosahoval dvojnasobku p?edpokladane hodnoty ve?ejne zakazky, a to za 3 bezprost?edn? p?edchazejici u?etni obdobi; jestli?e dodavatel vznikl pozd?ji, posta?i, p?edlo?i-li udaje o svem obratu v po?adovane vy?i za v?echna u?etni obdobi od sveho vzniku.

Dodavatel proka?e obrat vykazem zisku a ztrat dodavatele nebo obdobnym dokladem podle pravniho ?adu zem? sidla dodavatele.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dodavatel p?edlo?i seznam stavebnich praci provedenych za poslednich 5 let p?ed zahajenim zadavaciho ?izeni a v teto dob? dokon?enych. Seznam stavebnich praci musi zahrnovat minimaln? tyto referen?ni stavebni prace (dale te? ?referen?ni stavba):

1. min. 3 referen?ni stavebni prace ? stavba/rekonstrukce tepelnych rozvod? z p?edizolovaneho potrubi (p?i?em? vice etap rozlo?enych i do vice let se hodnoti jako jedna stavba, z toho ? nejmen? 1 referen?ni stavba o delce min. 1 000 metr? trasy, ? nejmen? jedna referen?ni stavba s finan?nim objemem minimaln? 10 000 000 CZK bez DPH /stavba, a dale,

2. min. 3 referen?ni stavebni prace ? stavba vym?nikovych stanic s tepelnym vykonem nad 1 MW, kdy z toho p?edm?tem nejmen? jedne referen?ni stavby byla stavba vym?nikove stanice s tepelnym vykonem nad 3MW, a dale,

3. min. 1 referen?ni stavebni prace ? vystavba nebo rekonstrukce zdroje, kdy palivem zdroje musi byt zemni plyn, s instalaci kogenera?ni jednotky nebo jednotek s pistovym spalovacim motorem o instalovanem el. vykonu minimaln? 200 kWe a o finan?nim objemu minimaln? 10 000 000 CZK bez DPH.

Seznam stavebnich praci dodavatel dolo?i formou ?estneho prohla?eni (popis stavby) ke ka?de referen?ni stavb? seznamu stavebnich praci podepsaneho osobou/osobami opravn?nou zastupovat dodavatele. Vzor ?estneho prohla?eni (popis stavby) je p?ilohou ?. 16 zadavaci dokumentace. V ?estnem prohla?eni (popisu stavby), ktere je p?ilohou ?. 16 zadavaci dokumentace musi dodavatel vyplnit ka?dy ?adek.

Dodavatel dolo?i ke ka?de referen?ni stavb? osv?d?eni objednatele o ?adnem poskytnuti a dokon?eni ka?de referen?ni stavby. Osv?d?eni musi obsahovat udaj o tom, zda byly tyto stavebni prace ?adn? poskytnuty a dokon?eny. Dodavatel dolo?i seznam osob, ktere budou stavebni prace poskytovat a jejich vedoucich pracovnik?, ktery musi zahrnovat:

a) Tym vedeni stavby nejmen? 3-?lenny ve slo?eni: 1. Kli?ovy odbornik ? Vedouci tymu (hlavni stavbyvedouci), 2. Kli?ovy odbornik ? Zastupce vedouciho tymu (stavbyvedouci), 3. Odbornik ? ?len tymu (pot?ebny po?et in?enyr? nebo technik?),

b) Seznam specialist? ve slo?eni: 1. Potruba? p?edizolovanych system?, 2. Programator podstanic DDC (Direct Digital Control) ? ?izeni vym?nikovych stanic, 3. Programator operatorske stanice na dispe?inku CZT.

c) Hlavni in?enyr projektu/

Dodavatel pou?ije pro vypracovani seznamu ?len? realiza?niho tymu vzor, ktery je p?ilohou ?. 14 zadavaci dokumentace. Seznam bude podepsany osobou opravn?nou zastupovat dodavatele.

Osoby uvedene v seznamu nelze m?nit bez souhlasu zadavatele. Pokud bude dodavatel osoby uvedene v seznamu m?nit, musi pro ka?dou zm?nu dolo?it spln?ni po?adovanych kvalifikaci.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Kompletni po?adavky viz Zadavaci dokumentace ? ,,?ast" Podminky kvalifikace, ?l. D. Kriteria technicke kvalifikace dle 79 a zp?sob prokazani.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:05
Place:

MCI Servis s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlin.

Information about authorised persons and opening procedure:

Viz ?l. XX textove ?asti zadavaci dokumentace, bod 3, pism c).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zadavatel po?aduje v souladu s 41 zakona poskytnuti jistoty ve vy?i 4 500 000 CZK formou bankovni zaruky, poji?t?nim zaruky nebo slo?enim pen??ni ?astky (pen??ni jistota) na u?et zadavatele. Dodavatele dolo?i v nabidce original ?estneho prohla?eni podepsaneho osobou opravn?nou zastupovat dodavatele, jeho? obsahem bude zavazek poskytnout finan?ni zaruku formou bankovni zaruky za ?adne a v?asne provad?ni dila, ktera bude vystavena bankou. Vy?e bankovni zaruky musi byt 10 % z celkove nabidkove ceny bez DPH. Dodavatele dale dolo?i v nabidce original ?estneho prohla?eni podepsaneho osobou opravn?nou zastupovat dodavatele, jeho? obsahem bude zavazek poskytnout finan?ni zaruku formou bankovni zaruky za ?adne pln?ni zakonnych, a smluvnich a zaru?nich podminek, ktera bude vystavena bankou. Vy?e bankovni zaruky musi byt 5 % z celkove nabidkove ceny bez DPH. Zadavatel si dle 105 odst. 2 zakona vyhrazuje po?adavek, ?e ur?ita ?ast pln?ni zakazky nesmi byt pln?na pod-dodavatelem, a to vykon funkce hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho. f) Pro zaji?t?ni maximalni kvality dodavane stavby jsou dodavatele povinni dolo?it v nabidce osv?d?eni, certifikaty, prohla?eni o shod? nebo vlastnostech, technicke listy vyrobk? a material?, ktere hodlaji pou?it pro realizaci dila a ktere jsou vyjmenovany v ?l. XV odst. 1 pism. f) textove ?asti zadavaci dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s 104 zakona pravo po?adovat od vybraneho dodavatele p?ed podpisem smlouvy o dilo p?edlo?eni vzork? dle ?l. XV odst. 1 pism. g) textove ?asti zadavaci dokumentace.

Zadavatel umo?ni dodavatel?m v souladu s 97 zakona prohlidku mista pln?ni. Prohlidka mista pln?ni se bude konat ve dnech 12.10.2017 a 19.10.2017 v 11:00 hodin. Vice v ?l. ?l. XVII textove ?asti zadavaci dokumentace. Pozn. k bodu IV.2.6) Minimalni doba, po kterou je dodavatel svou nabidkou vazan: Minimalni doba, po kterou je dodavatel svou nabidkou vazan je 180 dn?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
E-mail: posta@compet.cz

Internet address: http://www.uohs.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
E-mail: posta@compet.cz

Internet address: http://www.uohs.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Liberec: Construction work

2017/S 188-384369

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teplarna Liberec, a.s.
62241672
Dr. Milady Horakove 641/34a
Liberec IV-Per?tyn
460 01
Czech Republic
Contact person: MCI Servis s.r.o.
Telephone: +420 739301356
E-mail: mciservis@mciservis.eu
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://tli.mvv.cz/

Address of the buyer profile: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/teplarna-liberec-a-s_388/

I.5) Main activity
Other activity: vyroba, rozvod a prodej tepla a ?innosti s tim spojene

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Revitalizace CZT Liberec ? GreenNet.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 265 000 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 265 000 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Liberec: Construction work
ND Document number 384369-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place LIBEREC
AU Authority name Teplarna Liberec, a.s. (62241672)
OL Original language CS
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
RC NUTS code CZ051
IA Internet address (URL) http://tli.mvv.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >